Tema broja

ZAŠTITE I PODRŠKA VULNERABILNIH GRUPA

VIKARIJSKA TRAUMATIZACIJA I PROFESIONALCI U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE DECE I MLADIH

Sažetak

U ovom radu analiziraćemo dobijene rezultate istraživanja kako bismo izveli zaključke o tome da li postoje razlike u prisustvu pokazatelja vikarijske traume kod zaposlenih u različitim institucijama sistema socijalne zaštite u Beogradu, i da li ta različitost ima neke veze sa vremenom provedenim u neposrednom radu sa korisnicima usluga. Vikarijska traumatizacija predstavlja jedan od profesionalnih rizika kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti dece i mladih. Deca i mladi sa kojima ovi profesionalci rade često su traumatizovani usled svedočenja nasilju u porodici, zanemarivanja i zlostavljanja od strane najbližih, a traume koje nastaju delovanjem ljudi teško se prevazilaze. Ovaj rad je nastao na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u okviru doktorske disertacije autorke. Istraživanje je sprovedeno u Beogradu u Gradskom centru za socijalni rad (GCSR), Centru za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU), Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine (CZODO) i Prihvatilištu za decu sa prihvatnom stanicom. Rezultati istraživanja pokazali su prisustvo vikarijske traume u značajnoj meri kod profesionalaca, posebno kod zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad, dok vreme provedeno u direktnom radu sa korisnicima usluga nije pokazalo važnost u doprinosu nastanka vikarijske traume. Vikarijska trauma je koncept za koji se dugo smatralo da nema veze sa profesionalcima u sistemu socijalne zaštite, a ovim radom želimo da ukažemo na potrebu da se proučavanju i istraživanju vikarijske traumatizacije mora pristupiti na drugačiji način nego do sada.

Ključne reči:

Reference

  1. Bloom, Sandra L.: “Caring for the Caregiver: Avoiding and Treating Vicarious Traumatization“, у: Sexual Assault: Victimization Across the Lifespan. (Приредили A. Giardino, E. Datner and J. Asher) Maryland Heights, MO: GW Medical Publishing. 2003 (pp. 459-470), http://www.sanctuaryweb.com/Portals/0/Bloom%20Pubs/2003%20Bloom%20Caring%20for%20the%20Caregiver.pdf, посећено 30.03.2016.
  2. Farragher, Brian and Yanosy, Sarah: „Creating a trauma-sensitive culture inresidential treatment“, Therapeutic Community: The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 2005, 26(1): 97-113.http://www.sanctuaryweb.com/Portals/0/Bloom%20Pubs/Related%20Authors/2005%20Farragher%20and%20Yanosy%20Creating%20a%20Trauma.pdf, посећено 30.03.2016.
  3. Osofsky, Joy D.: „Vicarious Traumatization and Work in Child Welfare Organizations: Risk, Prevention, and Intervention“, CW 360, Secondary Trauma and the Child Welfare Workforce, Spring 2012.http://cascw.umn.edu/wp-content/uploads/2013/12/CW360_2012.pdf,
  4. Pack, Margaret Jane: „Vicarious Traumatisation and Resilience: An Ecological Systems Approachto Sexual Abuse Counsellors“, Trauma And Stress, Sexual Abuse in Australia and New Zealand, December 2013; 5(2); 69-76. https://www.researchgate.net/publication/259298046_’_Vicarious_Traumatisation_and_Resilience_ An_Ecological_Systems_approach_to_sexual_abuse_counsellors’_trauma_and_stress’, посећено 30.03.2016.
  5. Pearlman, Laurie Anne& Saakvitne, Karen. W.: Trauma and the Therapist, A Norton Professional book, W.W. Norton & Company, New York,1995.
  6. Pearlman, Laurie Anne, & Mac Ian, Paula S.: “Vicarious Traumatization: An Empirical Study of the Effects of Trauma Work on Trauma Therapists”, Professional Psychology: Research and Practice 1995, 26, No.6, pp 558-565. http://www.regioncpsych.co.za/documents/clinical/resources/peer%20education/VicariousTraumatisation1.pdf, посећено 21.04.2015.
  7. Pearlman, Laurie Anne: Trauma and Attachment Belief Scale, Western Psychological Services, Los Angeles, 2003.
  8. Pearlman, Laurie Anne: „What Can Child Welfare Workers Do about Vicarious Trauma?“, CW 360, Secondary Trauma and the Child Welfare Workforce, Springhttp://cascw.umn.edu/wp-content/uploads/2013/12/CW360_2012.pdf, посећено 30.03.2016.
  9. Saakvitne, Kаren, Pearlman, Laurie Anne: Transforming the pain: A Workbook on Vicarious Traumatization. New York. W.W. Norton & Company, Inc, 1996.
  10. Weiss Dagan, S., Ben-Porat, A., Itzhaky, H.: „Child protection workers dealing with child abuse: The contribution of personal, social and organizational resources to secondary traumatization“. Child Abuse and Neglect, 51, 2015. https://www.researchgate.net/publication/283640155_Child_protection_workers_dealing_with_child_abuse_ The_contribution_of_personal_social_and_organizational_resources_to_secondary_ traumatization, посећено 11.05.2016.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2016 УДК 364.63-053.2/.6:364-43(497.11)]:159.944.4 77-98
ç