Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

ВЕНЕЦУЕЛА ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАЛИЗМА И УНИТАРИЗМА

Сажетак

Крај XVIII и почетак XIX века је у Јужној Америци обележен борбама за осамостаљење. Моћни феномен деколонизације довео је до појаве првих независних држава на овом континенту и, с тим у вези, првих писаних устава који су представљали симбол те независности. Већина тих устава је била инспирисана тековинама америчке и француске револуције, а за узор је имала Устав САД из 1787. године. Међутим, пуко преписивање појединих америчких института, без уважавања и прилагођавања особеностима латиноамеричког друштва, довело је до тога да је већина тих устава била неприменљива, односно да су били ,,кратког даха”. Такав је случај био дуги низ година и са Венецуелом. Међутим, многе особености државног уређења у Венецуели ставиле су аутора пред дилему: да ли да се у анализи понесе крајње критички, оспоравајући јој тако федерални карактер и закључујући да је у питању квазифедерална држава или да у наставку анализе услед историјских, друштвених и политичких околности, али и са аспекта непрестане промењивости федерализма, приступи реалистички и начелно прихвати федералну форму, а да јој потом, кроз адекватну упоредноправну анализу, пронађе место у ,,свету федерализма”? Аутор се у раду определио за други приступ из неколико разлога. Најпре, пошао je од уставне претпоставке која Венецуелу изричито дефинише као федералну државу. У прилог томе му је послужио и традиционални разлог, а то је да је ово тек друга федерално уређена држава на свету. Уз то, не треба занемарити ни околности које су довеле до настанка федерализма у овој латиноамеричкој држави. На крају, аутор истиче да у Венецуели федерализам представља ,,последњи бедем одбране” против ауторитаризма. Међутим, полазна претпоставка га неће спутати да укаже на све мањкавости и атипичности уређења у Венецуели.

кључне речи:

Референце

  • Дујић, Иван, Нови свет и Европа: Од почетка процеса глобализације до глобалне финансијске и миграционе кризе, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2017.
  • Ђорђевић, Joван, Федерални системи у свету и америчка федерација, Привредник, Београд, 1939.
  • Јовановић, Слободан, Амерички федерализам, Државна штампарија ,,Соко”, Београд, 1939.
  • Јовичић, Миодраг, ,,Измене федералног устава”, Страни правни живот, Институт за упоредно право, 74/1972.
  • Јовичић, Миодраг, Савремени федерализам – Упоредноправна студија, Савремена администрација, Београд, 1973.
  • Јовичић, Миодраг, Државност федералних јединица, Научна књига, Београд, 1992.
  • Ковачевић, Бојан, ,,Швајцарска федерализована демократија за историјски задате заједнице”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 1/2013.
  • Марковић, Ратко, Уставно право, Издавачки центар Правног факултета, Београд, 2013.
  • Марковић, Ратко, Са уставне осматрачнице, Службени гласник, Београд, 2017.
  • Николић, Павле, ,,Прилог питању промене устава у федералним државама”, Правни живот, Копаоничка правна школа, 11/1987.
  • Орловић, Слободан, ,,Промена положаја уставног судства”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад, 4/2013.
  • Палигорић, Љубомир, Историја Латинске Америке, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2003.
  • Петров, Владан, Сукоб домова у дводомном систему, Службени гласник, Београд, 2004.
  • Петров, Владан, Симовић, Дарко, Уставно право, Службени гласник, Београд, 2018.
  • Поповић, Ђура, О федерализму, Народна штампарија, Београд, 1933.
  • Станковић, Марко, ,,Аустралијски федерализам – Изазови на почетку другог века примене савезног устава”, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Београд, 2/2007.
  • Станковић, Марко, Белгијски федерализам, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Станковић, Марко, Уставно судство у савременим федерацијама, Издавачки центар Правног факултета, Београд, 2012.
  • Станковић, Марко, ,,Утицај система власти на начело партиципације у савременим федерацијама”, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет у Београду, 2/2016.
  • Фридрих, Карл, Конституционална демократија – Теорија и пракса у Европи и Америци, ЦИД, Подгорица, 2005.
  • Чавошки, Коста, Уставност и федерализам, Савремена администрација, Београд, 1982.
  • Baker, Roozbeh, ,,Модел швајцарског федерализма”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 2/2012.
  • Brewer-Carias, Аllan, ,,Venezuela’’, in: A. Griffiths, K. Nerenberg, D. Courtois (eds), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen’s Press, Montreal, 2002.
  • Brewer-Carias, Allan, ‘’Judical Review in Venezuela’’, Seminar on Judical Review in the Americas and Beyond, Duquesne University Press, Pittsburgh, 2006.
  • Brewer-Carias, Allan, ‘’The 1999 Venezuelan Constitution-Making Process as an Instrument for Framing the Development of an Authoritarian Political Regime’’, in: Laurel E. Miller (ed), Framing the State in Times of Transition: Case studies in Constitution Making, United States Institute of peace press, Washington, 2010.
  • Brewer-Carias, Allan, Dismantling Democracy in Venezuela:The Chávez Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
  • Brewer-Carias, Allan, ,,A new fraud against the Venezuelan Constitution and the will of its people: Unconstitutional decree calling a constituent assembly to approve the constitutional reform that was rejected by popular vote in 2007’’, New York, 2017.
  • Carvallo Abogado, Francisco , ‘’El sistema parlamentario bicameral y la eliminación del Senado en Venezuela’’, Revista de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 132/2012.
  • Duverger, Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.
  • Elliott, John, Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830, Yale University Press, New Haven, 2007.
  • Hermann, Јulián, ‘’Federalism: Latin American Experience’’, in: Ann Ward, Lee Ward (eds), The Ashgate Research Companion of Federalism, Routledge, London, 2016.
  • Juhász, József. ,,Ethno-federalism: Challenges and Oportunities’’, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 3/2005.
  • Keen, Benjamin, Hayes, Keith, A History of Latin America, Houghton Mifflin Cimpany, Boston and New York, 2000.
  • Lupu, Noam, ,,Who Votes For Chavizmo? Class Voting in Hugo Chávez’s Venezuela’’, Latin America Research Review, Latin American Studies Association, 1/2010.
  • Mascareño, Carlos ,,O federalismo Venezuelano: Bases historico-políticas e relações intergovernamentais’’, Federalismo Sul-Americano (ed. P. Linhares), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rio de Janeiro, 2014.
  • Nelson Dordelli-Rosales, Constitutional jurisprudence in the Supreme court of Venezuela, University of Ottawa, (doctoral dissertation), Ottawa, 2013.
  • Nikolić, Aleksa, ,,The Guayana Esequiba conflict: Key historical frameworks and legal issues“, Review of International affairs, Institute of International politics and economics, 1169/2018.
  • Papier, Hans-Jirgen, ”Pravna država i ustavno sudstvo”, Zbornik referata, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2010.
  • Stepan, Alfred, ,,Federalism and Democracy: Beyond the U.S. model’’, Journal of Democracy, John Hopkins University Press, 4/1999.
  • Tocqueville, Alexis, Democracy in America, Pennsylvania State University State College, 2002.
  • Watts, Ronald, New federations: Experiment in the Commonwealth, Oxford University Press, Oxford, 1966.
  • Wheare, Kenneth, Federal Government, Oxford University Press, Oxford, 1963
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 342.2(87) 157-180