Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВЕЛЕИЗДАЈА У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Почетак 21. века је довео до бројних безбедносних и политичких проблема на    регионалном и глобалном нивоу, од једностраног признавања тзв. „Косова” до војне интервенције у Украјини, војне интервенције Израела у појасу Газа, преко бројних оружаних сукоба на тлу Африке, као и радикализације проблема у односу Кина – Тајван. Поред тога, распаду СФРЈ су претходиле бројне активности на пољу разбијања уставног уређења и безбедности СФРЈ, као и Савезне Републике Југославије, чије се последице и дан данас осећају у Републици Србији. Због тога су у раду су приказани неки правни аспекти велеиздаје – напада на уставно уређење и безбедност и позивања на насилну промену уставног уређења Републике Србије као један од облика репресивног деловања и кривичноправне заштите уставног поретка и безбедности, односно заштите постојања саме државе, што је једнако правно значајно питање како у ХХ, тако и у ХХI веку.

Иначе, обрада проблематике велеиздаје је занемарена, као у теорији, тако и у пракси. Због тога је у раду приказан и историјски развој правних аспеката велеиздаје кроз призму заштите уставног уређења Србије. У критичком сагледавању актуелне легислативе, детаљно је анализирана одредба чл. 308. (Напад на уставно уређење) и чл. 309. (Позивање на насилну промену уставног уређења) Кривичног законика Републике Србије, а у неопходној мери исто важи и за одредбе чл. 319. (Удруживање ради против уставне делатности), чл. 320. (Припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије) и чл. 321. (Тешка дела против уставног уређења и безбедности Србије). Указано је и на нека занимљива решења која срећемо у упоредном праву.

кључне речи:

Референце

  Бачић, Фрањо, Љубо Бавцон, Мирослав Ђорђевић, Божидар Краус, Љубиша Лазаревић, Момир Лутовац, Никола Срзентић и Александар Стајић. 1978. Коментар Кривичног закона СФРЈ. Београд: Савремена администрација.

  Динић, Славица, Милош В. Јончић и Емил М. Турковић. 2018. Кривичноправна заштита уставног уређења и безбедности као основа друштвене и привредне егзистенције Републике Србије. Београд: Војно дело 5/2018:38–52.

  Ђорић, Марија. 2023. Трендови у савременом екстремизму: изазови и поуке. Београд: Политичка ревија 4/2023:71–92.

  Јовановић, Љубиша, и Драган, Јовашевић. 2002. Кривично право – посебни део. Београд: Полицијска академија.

  Кривични законик „Службени гласник Републике Србије, број 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016  и 35/2019”.

  Лазаревић, Љубиша. 2011. Коментар Кривичног законика – Друго измењено и допуњено издање. Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

  Лазаревић, Љубиша, Бранко Вучковић и Весна Вучковић. 2004. Коментар Кривичног законика Црне Горе, Цетиње: Обод АД.

  Матић, Горан. 2016. Политички деликти – атентат и побуна. Београд: Медија центар “Одбрана”.

  Матић, Горан, и Милан Милошевић. 2021. Основи безбедности, Београд: Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла”.

  Мацура, Милан. 2018. Crimen laese maiestatisембрион савременог концепта велеиздаје. Београд: Безбедност 2/2018.

  Стојановић, Зоран. 2007. Коментар Кривичног законика, Београд: Службени гласник.

  Таховић, Јанко. 1953.  Кривично право – посебни део. Београд: Научна књига.

  Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије, број 92/2006 и 115/2021”.

  Bavcon, Ljubo, Ivan Bele, Peter Kobe i Marijan Kavčnik. 1988. Kaznenopravna zaštita države i njenog državnog uređenja – politički delikt. Zagreb: Globus.

  Vasiljević, Dragana. 2022. Politika krivičnopravne zaštite ustavnog uređenja savremene države”, Banja Luka: POLITEIA br. 24: 97–108. Poslednji pristup 4.3.2023. https://www.scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2022/2232-96412224097V.pdf

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 351.74:323(497.11) 145-164