Изабери језик:
Тема броја

ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОЛИТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

УЗРОЦИ УМАЊЕЊА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Сведоци смо неефикасности система власти на свим нивоима… Овај научни рад постараће се да препозна основне узроке умањења ефикасности рада политичких, правних, економских и социјалних институција у Републици, које учествују (или би бар требало да учествују) у процесима одлучивања. Временски опсег истраживања захвата тзв. период транзиције: од 2000. године наовамо, а просторна протежност тиче се Републике Србије. Значај истраживачког подухвата непосредно се тиче Пројекта у чијој припреми учествује и овај часопис, а тиче се давања доприноса за увећавање демократског капацитета институција и власти у Републици Србији. Научна оправданост истраживачког захвата указује на могућности оптимизације демократских капацитета власти у Републици, те на стварање (пред)услова за ефикаснији привредни и друштвени развој. Методи од којих ће се у истраживању поћи су: узрочни или каузални метод, метод посматрања, институционални приступ, приступ рационалних очекивања, упоредни метод, метод генерализације и метод конкретизације, индукције и дедукције… Основна хипотеза од које се у истраживању полази јесте да: постоје друштвене, политичке и институционалне аномалије које ометају правилно функционисање друштвених, политичких, економских и правних институција у Републици Србији, па се умањују демократски капацитети функционисања власти. Отуда ће циљ истраживања бити да препозна те узроке, те да сажето понуди сет мера за њихово превладавање.

кључне речи:

Референце

  1. Allen Richard, Tommasi Daniel: Upravljanje javnim nabavkama – priručnik za zemlje u tranziciji, OECD, 2004.
  2. Aleksić, Predrag: Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975.
  3. Брдар, Милан: “Корупција и друштвена ерозија”, Социолошки преглед, 4/2005, стр. 509-515, Институт друштвених наука, Београд, 2005.
  4. Domanović, Violeta: “Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja”, Ekonomski horizonti, 1/2013, str. 31-44, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2013.
  5. Encikopedija leksikografskog zavoda, tom II, Zagreb, 1956.
  6. Зиндовић Илија, Станковић Владан: “Легализовани облици корупције у Србији – аномична стања друштвене ентропије”, Социолошки преглед, 1/2012, стр. 17-34, Институт друштвених наука, Београд, 2012.
  7. King, Charles: Nationalism, violence, and the end of EasternEurope, Oxford University Press Inc, 2010.
  8. Љајић, Расим: “Реформе пропале због нестручних кадрова”, Радио-телевизија Војводине, 20. октобар 2011, http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/ljajic:-reformepropalezbognestrucnihkadrovahtml.
  9. Марковић Ж. Драган: “Перспективе демократизације отуђене политичке власти”, Политичка ревија, 1/2010, стр. 131-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  10. Meyer-Sahling Jan-Hinrik: “Varietes of legacies: a critical review of legacy explanations of public administration reform in East Central Europe”, International Review of Administrative Sciences, International Institute of Administrative Sciences, Brussels, 2009.
  11. Милосављевић, Зоран: “Непримерено богаћење и корупција у Србији”, Политичка ревија, 4/2001, стр. 173-198, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  12. Milošević, Božo: Umeće rada, Prometej, Novi Sad, 2004.
  13. Nester, William: The Jeffersonian vision 1801-1815 –The Art of American Power During the Early Republic, Potomac Books Inc, Washington D.C, 2013.
  14. Riccardo, Chiaberge: “Un tiranno chiamato partitocrazia”, Corriere della sera, 15. ottobre 1992, http://archiviostorico.corriere.it/1992/ottobre/15/tiranno_chiamato_partitocrazia_co_0_9210151009.shtml.
  15. Sandholtz Wayne, Taagepera Rein: “Corruption, Culture, and Communism”, International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie, Vol. 15, No. 1/2005, Taylor & Francis Group, 2005.
  16. Станковић, Владан: “Партократија међу демократским институцијама Републике Србије”, Политичка ревија, 3/2009, стр. 17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  17. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, Деспотовић Љубиша: “Концептуални оквир за анализу државног капацитета”, Српска политичка мисао, 2/2011, стр. 11-40, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  18. Стојановић, Ђорђе: “Проблем државног политичког и административног капацитета – анатомија Србије као слабе државе”, Српска политичка мисао, 4/2011, стр. 11-31, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  19. Stojiljković, Zoran: “Politička korupcija i slaba država”, Filozofija i društvo, 1/2013, str. 135-159, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2013.
  20. Tanzi, Vito: Policies, institutions and the dark side of economics, Edward Elgar Publishing,
  21. Figeiredo, Žoao: “Efikasnost i zakonitost u radu javne uprave”, Konferencija o reformi javne uprave i evropskoj integraciji, Budva, 26-27. mart 2009, OECD-EU
  22. http://www.blic.rs/Vesti/TemaDana/412235/NajnaprednijinaprednjakIma-6-funkcijai-454356-dinaramesecno.
  23. http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1400550/Гоати%3A+Влада+занемарује+јавност+рада.
  24. http://www.prva.rs/sr/video/info/vesti/mediaSet/7436/+Konkursi+za+direktorska+mesta+u+javnim+preduze%C4%87ima%3A+radna+biografija+ili+partijska+knji%C5%BEica/20831.html.
  25. http://www.euractiv.rs/euizapadnibalkan/3194-porastkorupcijeusrbiji-.html.
  26. http://www.merriam-webster.com/dictionary/capacity, an Encyclopædia Britannica Company
  27. http://www.businessdictionary.com/definition/institution.html.
  28. Шуваковић, Урош: “Партијска држава – могућност њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије”, Теме, 2/2009, стр. 663-682, Ниш, 2009.
  29. World Bank: “Institutional Capacities and Their Contributing Characteristics for Institutional Diagnostics, Program Design and Results Management”, World Bank Institute Capacity Development and Results Practice, Last updated February 9, 2011.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 316.334.3:321.01(497.11) 79-92