Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ ВЕЛИКОГ РАТА

УЗРОЦИ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ИЗ УГЛА ФРАНЦУСКЕ РЕПУБЛИКЕ

Сажетак

Савремене тенденције за ревизијом узрока Првог светског рата наводе на преиспитивање сопствене историје сваке појединачне нације, учеснице овог, до тада највећег сукоба у историји човечанства. Поредећи историјску интерпретацију и национално поимање узрока и одговорности за изазивање Великог рата у савременим државама, некадашњим чланицама Антанте и Тројног савеза, лако уочавамо јасне разлике и прикривање или чак одбијање сопствене негативне улоге у пресудним догађајима.  Покушај овог рада је сагледавање у којој мери су промене глобалне политике и консеквентне свести епохе утицале на виђења Првог светског рата и тумачења његових последица, узрока и повода из угла Француске Републике. Измењена стварност је нужно отворила нова историјска питања и нове теме у анализирању прошлости, које су неки препознали као даље ширење историјског хоризонта, а други као политичке ревизије и манипулацију историјском истином. Ипак, тумачења узрока рата и данас, као и пре једног века, рефлектују постојање готово идентичних интерпретатитвних оквира који снажно утичу на дефинисање савремених политичких пракси и њихових идеолошких корена. Наведени закључак је последица чињенице да је најважније наслеђе Првог светског рата, доминација националног принципа и прокламација националних држава као кључног субјекта глобалне политике. Управо стога, тумачења рата који је први у историји добио епитет „светски“ посматрана из националне перспективе отварају бројне теме и указују на многе дилеме, али не могу бити правилно сагледана без разумевања универзалног контекста у коме је рат почео, био вођен и до данас тумачен. Верујемо да је виђење Француске Републике остало на истом становишту као и пре сто година уз другачију перцепцију српске националне историје.

кључне речи:

Референце

  1. Aron, Raymond, The Century of Total War, Doubleday & Co., 1954.
  2. Esdaile, Charles, Napoleon’s Wars, London, Penguin Books, 2007.
  3. Foch, Ferdinand, The Principles of War, Chapman and Hall, London,
  4. Herwig, Holger H., „Clio Deceived, Patriotic Self-Censorship in Germany After the Great War“, у зборнику радова:Forging the Collective Memory, Government and International Historians through Two World Wars, (приредила: Keith Wilson), Oxford, 1996.
  5. Hobsbawm Eric,Fractured Times: Culture and Society in the 20th Century, London, 2013.
  6. Hobsbawm, Eric, The Age of Empire – 1875-1914, Vintage Books, New York, 1987.
  7. McMillan, Margaret,The War That Ended PeaceThe Road to 1914, New York 2013.
  8. Moses, John, The Politics of Illusion: The Fischer Controversy in German Historiography, Barnes & Noble, New York, 1975.
  9. Rimenschneider, Rainer, Verständidung und Verstehen, Ein halbes Jahrhundert deutsch-französischer Schulbuchgespräche, Centaurus Verlag, Pfaffenweiler, 1991.
  10. Schüddekopf, Otto-Ernst (Ed.), History teaching and history textbook revision, Council of Europe, Strasbourg,
  11. Smith, Leonard V., Audoin-Rouzeau, Stephane, Becker, Annette, France and the Great War, Cambridge University Press, Cambridge,
  12. Алексић-Пејковић, Љиљана, „Attachement de la Serbie à la France et au bloc de l’Entante“, у зборнику радова: Југословенско-француски односи, Историјски институт, Беогад, 1990.
  13. Алексић-Пејковић, Љиљана, „Босна и Херцеговина у спољнополитичким плановима Србије“, у зборнику радова: Босна и Херцеговина, од средњег века до новијег времена, Историјски институт САНУ, Православна реч, Нови Сад, 1995.
  14. Бјелајац, Миле, „Нови (стари) заплети око узрока Првог светског рата пред обележавање 100. годишњице“, Токови историје, ИНИС, Београд, 1/2013.
  15. Војводић, Михајло, „Емил Оман о српском и југословенском питању уочи Првог светског рата“, у зборнику радова: Српско-француски односи 1904-2004, Друштво за културну сарадњу Србија-Француска и Архив Србије, Београд, 2005.
  16. Војводић, Михајло, Путеви српске дипломатије, Клио, Београд, 1999.
  17. Вуксановић-Анић, Драга, Стварање модерне српске војске, Српска књижевна задруга, ВИНЦ, Београд, 1993.
  18. Дјурант, Вил, Наполеоново доба, ВИЗ, Народна књига, Београд, 2005.
  19. Домазетовић, Љубомир, Терзић, Петар, Ликови и дела славних војсковођа Новог века, ВИНЦ, Београд, 1992.
  20. Ђуришић, Митар, Србија у рату 1914, Чигоја штампа, Београд,
  21. Керстен, Курт, Бизмарк и његово доба, Ново дело, Београд, 1991.
  22. Лефевр, Жорж, Путас, Шарл, Бомон, Морис, Историја Француске, књига друга, Просвета, Београд, 1961.
  23. Меринг, Франц, Историја Немачке од краја средњег века, Култура, Београд,
  24. Петровић Драган, Николић Јасмина, Српски народ и велике силе, Институт за политичке студије, Прометеј, Нови Сад, 2008.
  25. Сретеновић, Станислав, „Француско-српски односи у 19. и 20. веку”, Међународни проблеми, Институт за савремену историју, Београд, 4/2009.
  26. Старчевић, Срђан, „Примена антропологије у војне сврхе“, Војно дело, Министарство одбране – МЦ „Одбрана“, Београд, пролеће/2012.
  27. Томац, Петар, Први светски рат 1914-1918, Војноиздавачки завод, Београд, 1973.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 94(100)”1914/1918”:930(44)“19“ 35-53