Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА И ЕКОНОМИЈА

УТИЦАЈ ЗАКОНА О УЛАГАЊИМА НА ПРИЛИВ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈУ

Сажетак

Србија је једна од држава које имају либералну политику када је у питању привлачење страних директних инвестиција. Ова либерална политка подразумева изједначеност страних инвеститора са домаћим, а у неким аспектима и њихову фаворизацију. Иако је неспорно да мала држава као што је Србија, мора да се великим делом ослања на стране директне инвесиције на путу свог економског развоја, ипак свака од тих инвестиција мора бити пажљиво размотрена пре него што се и оствари. У овом раду, аутори ће се осврнути како на досадашњу праксу привлачења СДИ, тако и на Закон о улагањима, као нормативни акт који се бави примарно управо инвестицијама, па међу њима и СДИ. Основна теза овог рада тиче се како самог Закона о улагањима тако и степену његовог утицаја на политику привлачења СДИ. Нашу тезу о лимитираности утицаја Закона о улагањима и променама које нови доноси када је у питању прилив СДИ темељимо не на квалитетима или недостацима самог Закона (на које ћемо се такође осврнути) већ пре свега екстерним системским факторима, као што су транспарентност, корупција и владавина права.

кључне речи:

Референце

  1. Група аутора, Стране директне инвестиције у Србији, 2001-2011, Business Info Group, Београд,
  2. Drabek, Zdenek, Payne,Warren „The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment“, Staff Working Paper ERAD-99-02 Revised November 2001 World Trade Organization Economic Research and Analysis Division.
  3. European Parliament resolution on the European integration process of Serbia (2011/2886(RSP)).
  4. Закон о Агенцији за борбу против корупије, „Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС).
  5. Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14).
  6. Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014).
  7. Закон о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013).
  8. Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012).
  9. Закон о потицању улагања (НН 102/15).
  10. Закон о страним улагањима („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003, „Сл. Лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 107/2014 – др. закон).
  11. Закон о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015).
  12. Козомара, Јелена и Стојадиновић Јовановић, Сандра Међународно пословно финансирање, Економкси факултет, Београд, 2011.
  13. Мијатовић, Бошко „Приватизација реалног сектора“, Четири године транзиције у Србији, (Редактори: Борис Беговић и Бошко Мијатовић), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2005.
  14. Steyt, Jean-Yves „Comparative Foreign Direct Investment Law: Determinants of the Legal Framework and the Level of Openness and Attractiveness of Host Economies“ (2006). LL.M. Graduate Research Papers. Paper 1.
  15. „Службени гласник РС“, бр. 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11.
  16. „Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10.
  17. Уредба Владе Републике Србије донета на основу члана 12. став 2, члана 13. став 3, члана 14. став 2.
  18. Устав Републике Србије.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. Народна банка Србије, Страна директна улагања у новцу, нето, по земљама, 2005-2013, Интернет: http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html, (приступљено 5.2016).
  2. Развојна Агенција Србије, Интернет: http://ras.gov.rs/sr/podrska-investitorima/zasto-srbija/uspesne-price, (приступљено 12.5.2016).
  3. Радио телевизија Србије, Интернет: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2173786/ Razvojna+agencija+Srbije+po%C4%8Dela+sa+radom, +SIEPA+uga%C5%A1ena.html, (приступљено 4.2016).
  4. Транспарентност Србија, Интернет: http://transparentnost.org.rs, (приступљено 21.4.2016).

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 336.64/.66(094.5)(497.11):339.727.22 167-188