Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ШПАНСКЕ КОЛОНИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ НА ФОРМИРАЊЕ ФИЛИПИНСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Културна интеракција до које је дошло током шпанског присуства на Филипинима (XVI–XIX века), допринела је развоју различитих перцепција овог раздобља у савременом културолошком контексту. Ослањајући се на аналитички приступ у идентификацији оних историјских записа који могу да се сматрају објективним изворима за квалитетну интерпретацију шпанске колонијалне политике као креативне силе у формирању филипинског националног идентитета, предмет овог истраживања односи се на тумачење друштвеног и политичког контекста који антиципира колонијалне претензије Шпаније ка Азији и одређује политику шпанске круне ка Филипинима. У настојању да се кроз призму историјско-политичког дискурса сагледа значај хиспанског раздобља за развој и формирање филипинског културног идентитета, мултидисциплинарним приступом дат је глобални приказ развојног пута Филипина у време шпанске колонизације. Компаративно дескриптивним и критичким методом сагледан је развој различитих друштвених група и у оквиру њих интересних и економских сфера и изведени су закључци о нераскидивом односу моћи, религије и политике као кључним феноменима за разумевање друштвено-политичког преображаја филипинског колонијалног уређења. Схваћена као израз колективне самосвести, борба за осамостаљењем и изградња националног идентитета приказане су као последице јачања одређених друштвених група и новонасталих народних снага пробуђених управо захваљујући специфичној природи колонијалног контекста.

кључне речи:

Референце

  1. Abinales Patricio N. and Amoroso Donna J., State and Society in the Philippines, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham [etc.], 2005.
  2. Álvarez Luís Alonso, “Repartimientos forzosos y economía en las islas Filipinas bajo dominio español, 1565-1815”, (En M. Menegus, comp.), El repartimiento forzoso de mercancías en México, Perú y Filipinas, Instituto de Investigaciones Dr José María Luis Mora, México, D.F., 2000,170-215
  3. Barton Roy Franklin, The Religion of the Ifugaos, Kraus, New York, 1969.
  4. Базић Јован, „Национални и европски идентитет у болоњском процесу“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011, стр. 25-46.
  5. Celdrán Ruano Julia, “La configuración del sistema jurídico hispano en las Islas Filipinas: orígenes y evolución (siglos XVI-XVIII)”, Anales de Derecho, [S.l.], v. 27, p. 28-65, dic. 2009. Internet, http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/117981, 28/ 01/ 2017
  6. Constantino Renato, The Philippines: A Past Revisited, Tala Publishing Servies, Quezon City, 1975.
  7. Corpuz Onofre D., An Economic History of the Philippines, University of the Philippines Press, Quezon City, 1997.
  8. De la Costa Horacio, “Church and State in the Philippines during the Administration of Bishop Salazar 1581-1594”, The Hispanic American Historical Review,30/3, 314-335.
  9. Díaz-Trechuelo Spinola M. L., Filipinas: La Gran Desconocida (1565-1898), EUNSA, Pamplona, 2001.
  10. Elizalde Pérez-Grueso M. D., Economía E Historia En Las Filipinas Españolas: Memorias Y Bibliografía: Siglos XVI-XX, Fundación MAPFRE Tavera, Madrid, 2002.
  11. Felix Alfonso, The Chinese in the Philippines, Solidaridad Pub. House, Manila, 1966.
  12. Hidalgo Patricio Encomineda, tibuto y trabajo en Filipinas, (1570-1608), Edición Polifemo, Madrid, 1995.
  13. Molina Antonio M., “Provincia, sí; colonia, no”, La Revista de Comunicación de la SEECI, DOI: https://doi.org/10.15198/seeci.1998.1.81-92, 28/ 03/ 2015
  14. Loarca Miguel de, “Relacion de las Yslas Filipinas”, 1582a, The Philippine Islands (eds. E. Blair and J. Robertson, Vol. 5),The Arthur H. Clark Company, Cleveland, 1903, str. 34-187.
  15. Smith Anthony D. and Slobodan Đorđević, Nacionalni identitet, Beograd, Biblioteka XX vek, 2010.
  16. Schumacher John N, The Propaganda Movement, 1880-1895: The Creation of a Filipino Consciousness, the Making of the Revolution, Ateneo de Manila University Press, Manila, 2002.
  17. Schurz William Lytle, El galeón de Manila, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1992.
  18. Scott William H., Barangay: Sixteenth-century Philippine Culture and Society, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, Manila, Philippines, 1994.
  19. Ollé Manual, La empresa de China: de la Armada Invencible al Galeón de Manila, Acantilado, Barcelona, 2002.
  20. Rodao García Florentino, España Y El Pacífico, Agencia Española de Cooperación Internacional en colaboración con la Asociación Española de Estudios del Pacífico, Madrid, 1989.

   

периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 325.3(460):323.1(599) 57-79