Izaberi jezik:
Tema broja

MODELI IZBORNOG SISTEMA, EKOLOŠKA POLITIKA, ETIKA

UTICAJ POSLOVNE ETIKE NA ORGANIZACIONO PONAŠANЈE

Sažetak

Poslovna etika čini zakonodavstvo koje poslovni sistemi sebi propisuju kako bi regulisali svoj poslovni život i podrazumeva obavezu da se posao obavi na odgovarajući način i odgovornost za njegovo neobavljanje. Poslovna etika, danas, sve više dobija strategijsko značenje, jer se u poslovnim sistemima stvaraju upravljački sistemi zasnovani na etičkim principima koji im omogućavaju da kvalitetno i potpuno odgovore na interne i eksterne zahteve koji se od njih traže. Sve više su uspešni oni poslovni sistemi koji ne odvajaju etičnost od profitabilnosti već ih uspešno inkorporiraju u svoj poslovn život. Poslovna etika kao oblik primenjene etike, jedan od večnih orijentira filozofije rada, preko pojedinačnih delatnosti mora promišljati humanističko i društveno ostvarivanje čoveka i moralnost poslovanja. Poslovnoj etici rad je generičko obeležje, jer je poslovanje koje se zasniva na radu nosilac celokupnog društva i života u njemu. Moral je oblik društvene svesti proizveden delovanjem objektivnih zakona društvenog razvitka. On predstavlja svest ljudi u određivanju dobra i zla. Etika kao nauka o moralu smatra da bez usvajanja moralnosti ne bi bilo stabilnog društva u kome bi poslovanje ili ma koja druga realna, proizvodna delatnost mogle da se odvijaju u relativnom miru i sigurnosti. Moralnost pokriva sve ljudske radnje, od kojih su neke moralno dozvoljene, neke moralno obavezne ili moralno zabranjene. Nešto je moralno ispravno ili pogrešno u zavisnosti od posledica koje proizilaze iz takvog ponašanja. Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj etike i etičkih principa, koji se sve više u globalnoj ekonomiji, moraju ugrađivati u upravljačkim sistemima svih privrednih subjekata bez obzira na njihovu, delatnost, veličinu, stil liderstva i broj zaposlenih, kao nasušno sredstvo za ostvarivanje projektovanih strategijskih poslovnih ciljeva. U radu je korišćena metoda dedukcije gde se iz jednog opšteg stava o značaju i ulozi poslovne etike u sve­tu rada i privređivanja došlo do pojedinačnog sta­va o razmatranja u poslovne etike na nivou poslovnog sistema kao subjekta i nosioca društvenog stvaralaštva i profitabilnosti, stavljajući u prvi plan ulogu i značaj ljudskih resursursa i njihovo ponašanje kao nosioce sveukupne efikasnosti i efektivnosti u poslovanju.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Јанићијевић, Н.: „Организационо понашање“, Дата статус, Београд 2008.
  2. Петковић, М.: „Организационо понашање“, Економски факултет, Београд, 2003.
  3. Радовановић, В.: „Организационо понашање“, „МСТ-Гајић“, Бео­град, 2011.
  4. Рајкас, С.: „Увод у пословну етику“, Београд, 2002.
  5. Ричард, Џ.: „Пословна етика“, Филип Вишњић, Београд 2003.
  6. Суботић, Д.: „Пословна етика и вештине комуницирања, КИЗ-Центар, Београд, 2007.
  7. www.economist.com
  8. Трифуновић, С.: „Пословна етика“, М-граф, Трстеник, 2005.
  9. Ћамиловић С.,Вујић В.: “Основе менаџмента људских ресурса“, Текон Београд, 2007.
  10. Тоringten, D., Hal L., Tejlor: „Менаџмент људских ресурса“. Дата Статус, Београд, 2004.
  11. Радовановић, В.: Менаџмент људских ресурса“, МСТ-Гајић, Београд, 2009.
  12. Schermerhom J., Osbom R. “Organizational behavior”, Printed in the USA, 2007.
  13. Stephen P. Robbins “Orgаnizational behavior”, second edition, Prentice Hall, USA, 2003.
  14. Стојановић, Ђ. Гавриловић, Д. „Од модерне парадигме вођства ка пост-модерној парадигми вођства“., Српска политичка мисао, бр.1. 2011.
PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 174:005.32 165-181
ç