Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ И ИЗГРАДЊА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

УТИЦАЈ КОНФЕСИОНАЛНОХРИШЋАНСКОГ ЧИНИОЦА НА КОРУПЦИЈУ

Сажетак

У овом раду аутор се позабавио утицајем хришћанског конфесионалног чиниоца на корупцију. Прецизније, рад доводи у везу распрострањеност корупције у земљама које припадају једној од три највеће хришћанске конфесије, тако што разматра карактер и степен корупције у православним, католичким и протестантским земљама. Рад настоји да проблему приђе најпре кроз радно дефинисање предмета истраживања, поставља основни хипотетички оквир, потом утврђује његове методе, приступа теоријској обради предмета истраживања, врши операционализацију превођењем на мерљиве величине, обрађује податке, врши систематизацију и класификацију добијених резултата, и коначно у завршном разматрању упоредном методом доноси закључке. На самом крају рада аутор даје и известан предлог мера које би свако истраживање требало да садржи.

кључне речи:

Референце

  1. Aleksić, Predrag: “Korupcija”, Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975.
  2. Antonić, Slobodan: Izazovi istorijske sociologije, Institut za političke studije, Be­ograd, 1995.
  3. Begović Boris, Mijatović Boško, Vuković Slobodan: “Corruption in Serbia five years later”, Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade, 2007.
  4. Бек, Ханс-Георг: Византијски миленијум, Clio, Београд, 1998.
  5. Brill, Eerdmans: The Encyclopedia of Christianity, Brill Leiden, 1997.
  6. Вебер, Макс: “Патријархална и патримонијална власт”, Привреда и друштво, том II, 96-159, Просвета, Београд, 1976.
  7. Ginsborg, Paul: Italy and its discontents family, civil society, state 1980-2001, Palgrave Macmillan, 2003.
  8. Greven, Philip: The Protestant temperament patterns of child-rearing, religious experience, and the self in early America, University of Chicago Press, 1988.
  9. Gredelj, Stjepan: “Korupcija”, Sociološki rečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  10. Grondona, Marijano: “Kulturna tipologija ekonomskog razvoja”, Kultura je va­žna kako vrednosti uobličavaju ljudski život: 99-114, Plato, Beograd, 2004.
  11. Guest, Mathew: “Evangelicalism and capitalism in Transatlantic context”, Политикологија религије, 2/10: 257-290, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
  12. Gundlach Erich, Paldam Martin: “The transition of corruption from poverty to honesty”, Economics Letters,103, N° 3/09, Elsevier B.V, 2009.
  13. Дагрон, Жилбер: Цар и првосвештеник, Clio, Београд, 2001.
  14. Dobbelaere, Karel: “Religion and politics in Belgium from an institutionalized manifest Catholic to a latent Christian pillar”, Политикологија религије, 2/10: 283-296, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
  15. Ekonomska komisija za Evropu: Ekonomski razvoj Južne Evrope Italija, Špa­njolska, Portugal, Kultura, Zagreb, 1954.
  16. Жуњић, Слободан: “Модерна и православно наслеђе”, Часопис за веру и културу Источник, 66/08: 5-48, Београд, 2008.
  17. Јанарис, Христо: “Православље и Запад”, Хришћанство и европске интеграције: 295-318, Хришћански културни центар, Београд, 2003.
  18. Jovanović, Predrag: Anatomija korupcije, Transparency International Serbia, Be­ograd, 2001.
  19. Калезић, Димитрије (ур): Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација, Београд, 2002.
  20. Karayannis, Anastassios: “Georgios Gemistos Plethon on Economic policy”, Proceedings of the International Congress on Plethon and His Time, Athnes, 2002.
  21. Lambsdorff, Johann Graf: The institutional economics of corruption and reform theory, evidence, and policy, Cambridge University Press, 2007.
  22. Lane Jan-Erik, Ersson Svante: Culture and politics a comparative approach, Ashgate Publishing Ltd, 2005.
  23. Lindberg, Richard: To serve and collect Chicago politics and police corruption from the Lager Beer Riot to the Summerdale Scandal 1855-1960, SIU Press, 1998.
  24. Lipset Seymor Martin, Lenz Gabriel Salman: “Corruption, Culture and Market”, Culture matters how values shape human progress: 112-124, Basic Books, 2000.
  25. Литаврин, Геннадий Григорьевич: Византиское общество и государство в X-XI веке, Наука, Москва, 1977.
  26. Mény, Yves: “Corruption and its analysis ambiguities, problems and divergences”, International Social Science Journal Corruption in Western Democracies, XLVIII, No.3/96: 309-320, Blackwell Publishers, 1996.
  27. Mićunović, Ljubo: Savremeni leksikon stranih reči, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1988.
  28. Morvan, Daniele: Dictionnaire culturel en langue française, Dictionnaires Le Robert-Sejer, Paris, 2005.
  29. Nye, Joseph: “Corruption and Political Development A Cost-Benefit Analysis”, American Political Science Review, 61, N°2/67: 417-427, Cambridge, 1967.
  30. Печујлић Мирослав, Милић Владимир: Методологија друштвених наука, ДБ Графика, Београд, 1995.
  31. Rouz-Ejkerman, Suzan: Ekonomija korupcije, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  32. Саврамис, Демостенес: “Макс Вебер и Православна црква”, Могућности и домети социјалног учења православља и Православне цркве: 83-100, Конрад Аденауер-ХУНИР, Београд, 2010.
  33. Saks, Džefri: “Beleške o novoj sociologiji ekonomskog razvoja”, Kultura je važna kako vrednosti uobličavaju ljudski život: 79-98, Plato, Beograd, 2004.
  34. Stobbe Heinz-Giinther: “Konfesija”, (ур) Adelth Khoury: Leksikon temeljnih re­ligijskih pojmova: 213-217, Prometej, Zagreb, 2005.
  35. Tanzi, Vito: Policies, institutions and the dark side of economics, Edward Elgar Publishing, 2000.
  36. Fahed, Ziad: “How the Catholic church views the political community”, Политикологија религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  37. Furnham, Adrian: The Protestant work ethic the psychology of work-related be­liefs and behaviours, Routledge, 1990.
  38. Халтер, Хајнц: Њујоршки полип – корупција и злочин у демократској Америци, Просвета, Београд, 1944.
  39. http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
  40. http://www. thefreedictionary.com/corruption
  41. http://sr.org/wiki/Корупција.http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-k/web/korupcija
  42. George Alexander, Bennett Andrew: Case studies and theory development in the social sciences, MIT Press, Harvard University Massachusetts, 2005.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 343.352:27-4 57-76