Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ФИНАНСИЈСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА НА ПОЛИТИЧКИ АМБИЈЕНТ

Сажетак

Финансијски криминалитет представља спектар криминалних активности са тешким последицама на економском, политичком, безбедносном и социјалном плану. Овим видом криминалите­та не само што се подрива привредни и монетарни систем, него се нарушава политичка стабилност и безбедност земље, и врши утицај на друштвене односе на националном и међународном плану. На овај начин долази до ширења економске неједнакости, смањују се шансе да у земљу уђу директне стране инвестиције, смањује се стопа привредног раста и отежава стварање стабилног демократског друштва, правне државе и тржишне привреде, смањује се поверење грађана у државу и њене институције и уопште долази до кризе вредносно нормативног система. Циљ рада је да укаже на основне карактеристике овог вида криминалитета и на ефекте које услед тога наступају по читаво друштво, са посебним освртом на политички амбијент.

кључне речи:

Референце

  1. Беговић, Б. (2007) Економска анализа корупције, Центар за либералнодемократске студије, Београд.
  2. Бошковић, М. (2001) „Појавни облици корупције и методи супротстављања”, Безбедност, бр. 2.
  3. Весић, Д. (2008) Економска и политичка компонента корупције и прање новца, МП 4, Београд.
  4. Gams, А. (1987) Својина, Београд.
  5. Donald Cressev, D. (1969) Theft of ihe nation, Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, New York, Evanston and London.
  6. Dowel, , Novis, G. (2001) ‘The consequences of money laundering and financial crime”, Money Laundering Economic Perspectives Program Analyst, vol. 6, no. 2, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State.
  7. Јовичић, Д. (2007) Утицај транзиције на рад органа државне управе Репу­блике Српске, с посебним освртом на полицију, Бања Лука.
  8. Јовановић, М., Живковић, М., Цветковски, Т (2007) Организационо понашање, Мегатренд универзитет, Београд.
  9. Јордан, Д. (2000) Политика и дрога, Прљави новац и демократске државе, АГМ, Загреб.
  10. Кулић М., Милошевић Г (2011) „Улога фискалног система у креирању политичког капацитета Србије“, Српска политичка мисао, бр. 4, Београд.
  11. Quirk, P.J. (1997) „Money Laundering: Muddying the economy“, Finance & Development, 34 (1).
  12. Љубомир, М. (2000) „Политички и економски корени корупције”, Зборник Систем и корупција, Центар за економска истраживања Института друштвених наука, Београд.
  13. Милошевић, Г. (2006) „Евазија пореза“, Наука безбедност полиција, бр. 2/2006, Криминалистичко-полицијска академија, Београд.
  14. Мрвић-Петровић, Н., Ћирић, Ј. (2004) Сукоб јавног и приватног интереса у троуглу моћи, новца и политике, Институт за упоредно право, Војноиздавачки завод, Београд.
  15. Орловић, С., (2002) Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд.
  16. Острогорски, М., (1921) Демократија и политичке партије, Напредак, Бео­град.
  17. Педић. Ж. (2010) „Нефинансијски сектор и самосталне професије у контек­сту спречавања прања новца“, Зборник Правног факултета, бр. 1, Ријека.
  18. Петровић, Д. (2010) „О проучавању савремених форми привредног кримина­литета прање новца“, Страни правни живот, 3/2010.
  19. Пихлер, С. (1978) Привредни криминалитет и заштита друштвене имовине, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду.
  20. Schneider, F. (2008) „Money laundering and financial means of organised crime: some preliminary empirical findings“, Global Business and Economics Review, 10, no. 3.
  21. Schroeder, R. W. (2001) „Money laundering: A global threat and the internacional comunitys response“, FBI Law Enforcement Bulletin,70, Washington.
  22. Тањевић, Н. (2011) „Друштво као жртва носилаца економске и политичке моћи“, Темида, јун 2011.
  23. Теофиловић, Н. (2007) Корупција и/или Политика, Криминалистичко-полицијска академија, Београд.
  24. Теофиловић, Н., Јелачић. М. (2006) Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупције и прања новца, Полицијска академија, Београд.
  25. Теофиловић, Н., Радовић, Н., Теофиловић, Т. (2009) „Корупција у политичком животу“, Зборник: Корупција и прање новца, Интернационална асоцијација криминалиста, Бања Лука.
  26. Tunnell, K. D. (1993) „The Business of Crime: A Documentary Study of Organi­zed Crime in the American Economy“, Criminal Justice Review, 18(2).
  27. Ћирић, Ј. (2005) „Држава и организовани криминал“, Социолошки преглед, бр. 3, Институт за упоредно право, Београд.
  28. Unger B. (2006) The Amounts and the Effects of Money Laundering: Report for the Ministry of Finance, Utrecht School of Economics and Australian National University for the Ministry of Finance, Netherlands.
  29. Unger, B. (2007) The Scale and Impacts of Money Laundering, Chelenham, UK-Northampton, Ma, USA.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 343.9.024:336.7 303-322