Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УТИЦАЈ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА РАДНИКА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду се анализира домашај утицаја јуриспруденције ЕСЉП на судску заштиту појединих људских права радника у Србији. Упркос теоријским наговештајима ефективног утицаја Европске конвенције за људска права на националне правне поретке, резултати изостају. Разматрају се институционалне слабости, правни и социо-економски контекст, и кључни проблеми са којима се радници суочавају, а потом указује на капацитет и успехе које је ЕСЉП имао у превазилажењу различитих системских проблема држава чланица Савета Европе. У раду се посебна пажња посвећује заштити права на правично суђење у разумном року и права на имовину, која представљају највећи изазов за институције у Србији. Анализа доступних индикатора функционисања правне државе, првенствено материјалних и процесних претпоставки за поштовање људских права радника, показује да реформске мере продукују минимална унапређења, уз недовољну консолидованост институција.

кључне речи:

Референце

  1. Бабић Јован, „Радна права“, Социолошки преглед, вол. XLII, бр. 4, 2008, стр. 479-507.
  2. Бркић Мирослав, Милановић Марко, „У потрази за сигурношћу“, Социјална политика, бр. 2/2015, Год. 50, Институт за политичке студије, Београд, стр. 49-64.
  3. Васић Радмила, Правна држава и транзиција: Теоријски модел и контекстуално условљавање, Београд: Досије, 2004.
  4. Врховни касациони суд РС, Internet, http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Analiza%20rada%20svih%20%20sudova%20u%20Republici%20Srbiji%20za%202015.%20godinu.pdf, 20/09/2016.
  5. Вујачић Илија, „Докле смо стигли у консолидацији демократије”, Фокус, ЦЛДС, Београд, 2009, стр. 10-15.
  6. Вуковић Данило, „Друштвене основе правне државе: пример Србије“, Социолошки преглед, вол. XLV (2011), no. 3, 2011, стр. 421-451.
  7. Димитријевић Војин и остали, Међународно право људских права, Београд, 2007.
  8. Јовановић Предраг, „Комплексност садржине и релативизација права на рад“, Радно и социјално право, Бр. 1/2012, Год. XVI, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, стр. 15-34.
  9. Линц Хуан, Степан Алфред, Демократска транзиција и консолидација – Јужна Европа, Јужна Америка и посткомунистичка Европа, Филип Вишњић, 1998.
  10. Лубарда Бранко, „Мобинг/Булинг на раду*Злостављање/застрашивање на раду – правни аспекти, уз осврт на медицинске, психо-социјалне и економске аспекте“, ABC-часопис ургентне медицине, вол. 8, бр. 3, 2008, стр. 133-142
  11. Максимовић Мирјана, „Поштовање људских и мањинских права у процесу приступању Европској унији“, Социјална политика, бр. 1/2015 Год. 50, Институт за политичке студије, Београд, стр. 29-43.
  12. Мартинић Марија, „Цивилно друштво у Србији: Партнерство за демократске промене као успешан пример обједињавања социјалне енергије“, у зборнику: Синдикат и цивилно друштво (приредио: Михајловић Срећко), Дан Граф – Данас и Центар за развој синдикализма, 2014, стр. 180-198.
  13. Михаиловић Срећко, Прекарност радника Србије – истраживање Центра за развој синдикализма, Београд, 2015.
  14. Новаковић Нада, „Штрајкови, Синдикати и Приватизација у Србији“, Социолошки преглед, вол. XLVII, no. 1, 2013, стр. 23-52.
  15. Петровић Александра, „Проблем разликовања дискриминације и злостављања на раду у правној теорији и пракси Републике Србије“, Правни вјесник, год. 30, бр. 2, 2014, стр. 77-85.
  16. Поповић Драгољуб, Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012.
  17. Ружица Мирослав, „Прекаризација и прекаријат у Европи“, у зборнику: Од новинара до надничара. Прекаризација рада и живота (приредио: Срећко Михаиловић), Београд, 2015.
  18. Урдаревић Бојан, Радуловић Зоран, „Глобализација и концепт социјалних права“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Год. XIX, свеска 35, Институт за политичке студије, Београд, стр. 169-186.
  19. Урдаревић Бојан, Радуловић Зоран, „Посебни облици заштите запослених од злостављања на раду“, Српска политичка мисао, бр. 4/2016, Год. XXIII, свеска 54, Институт за политичке студије, Београд, стр. 360-361.
  20. Чавошки Коста, Право као умеће слободе, Оглед о владавини права, Службени гласник, Београд, 2005.
  21. Чолић Борисав, „Заштита права запослених: прописи, надзор и пракса“, Радно и социјално право, Бр. 2/2012, Год. XVI, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, стр. 221-242.
  22. Alidadi Katayoun, ‘Reasonable Accomodations for Religion and Belief: Adding Value to Article 9 ECHR and the European Union’s Anti-Discrimination Approach to Employment?’ 37 European Law Review, 2012, стр. 693-715.
  23. Beck Ulrich, Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications, 1992.
  24. Blackburn Robert, „The Institutions and Processes of the Convention“, in: The Foundamental Rights in Europe (eds.: Robert Blackburn, Jorg Polakiewicz), Oxford University Press, 2001.
  25. Chayes Abra, Chayes Antonia Handler, The New Sovereignty, Harvard University Press, 1995.
  26. Collins Hugh, „Theories of Rights as Justifications for Labour Law“, in: The Idea of Labour Law (eds. Guy Davidov, Brian Langille), Oxford University Press, 2011.
  27. European Court for Human Rights, Press Unit, Factsheet – Work-Related Rights, Internet, http://www.echr.coe.int/documents/fs_work_eng.pdf, 15/11/2016.
  28. Forde Michael, ‘The European Convention on Human Rights and Labor Law’, The American Journal of Comparative Law, 31, No. 2, 1983.
  29. Franck Thomas, Fairness in International Law and Institutions, Clarendon Press, 1995.
  30. Freedom House, Nations in Transit 2016, Serbia, Internet, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/serbia, 17/09/2016.
  31. Hart Herbert Lionel Adolphus, The Concept of Law, Clarendon Press, 1961.
  32. Harvey David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, 2005.
  33. Henkin Louis, How Nations Behave: Law and Foreign Relations, 2nd edition, Columbia University Press, 1979.
  34. International Trade Union Confederation, Global Rights Index 2016, Internet, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2016?lang=en, 18/09/2016.
  35. Kalleberg Arne, „Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition“, American Sociological Review, 74, 2009, стр. 1-22.
  36. Kolben Kevin „Are Labor Rights Human Rights“, 50 Virginia Journal of International Law 449, 2010.
  37. Lazić Mladen, Cvejić Slobodan, „Working Class in Post-Socialist Transformation: Serbia and Croatia Compared“, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1, 2010, стр. 3-29.
  38. Leach Philip, Hardman Helen, Stephenson Svetlana, „Can the European Court’s Pilot Judgement Procedure Help Resolve Systemic Human Rights Violations? Burdov and the Failure to Implement Domestic Court Decisions in Russia“, Human Rights Law Review 10, 2010.
  39. Macklem Patrick, „The Right to Bargain Collectively in International Law: Workers’ Right, Human Right, International Right?“, in: Labour Rights as Human Rights (ed. Phillip Alston), Oxford University Press, 2005.
  40. Manokha Ivan „Modern Slavery and Fair Trade Products: Buy One and Set Someone Free“, in: The Political Economy of New Slavery (ed. Christien van der Anker), Palgrave, 2004.
  41. Mantouvalou Virginia, „Are Labour Rights Human Rights“, 3 European Jounal of Labour Law, 2012, стр. 151-172
  42. Parlamentary Assembly of the Council of Europe, Impact of the European Convention on Human Rights in States Parties: selected examples, Internet, http://website-pace.net/documents/19838/419003/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895, 18/11/2016.
  43. Scharffs Brett, „The Freedom of Religion and Belief Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Legal, Moral, Political and Religious Perspectives“, Journal of Law and Religion, 26, No. 1, 2010.
  44. Sileoni Serena, „Between Political Inertia and Timid Judicial Activism: the Attempts to Overcome the Italian ‘Implementation Failure“, in: The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg Judgements on Domestic Policy (ed. Dia Anagnostou), Edinburgh University Press, 2013.
  45. Snidal Duncan, „Coordination Versus Prisoners’ Dilemma: Implications for International Cooperation and Regimes“, 79 American Political Science Review 923, 1985, стр. 923-942.
  46. Standing Guy, Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, 2011.
периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 341.645(4-672EU):341.231.14(497.11) 281-301