Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ

УТИЦАЈ ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ И ПОЛИТИКЕ УСЛОВЉАВАЊА НА ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА

Сажетак

Предмет овог чланка представља улога европеизације у изградњи административних капацитета држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ на примеру држава централне и источне Европе које су постале чланице ЕУ током последњег таласа проширења. При томе треба имати у виду да су административни капацитети један од важних критеријума за оцену спремности неке државе да постане чланица Европске уније. Најпре се приступа дефинисању појма европеизације која се схвата као двосмерни процес у коме интерагују две групе актера ЕУ и државе чланице, са тим што се поље посматрања проширује и на државе које још увек нису постале чланице. Акценат се ставља на „одозго-надоле“ (top-down) димензију европеизације с обзиром да анализиране државе у тренутку посматрања нису имале могућност да утичу на одлучивање у ЕУ. Поред концепта европеизације односно њених механизама, за објашњавање утицаја ЕУ правила на националне институционалне системе, користи се и помоћни концепт у виду политике условљавања без кога анализа не би била потпуна. Циљ рада јесте да користећи ова два концепта одговори на питање да ли административни капацитети нужно јачају када држава постане чланица ЕУ или то ипак зависи од бројних других фактора.

кључне речи:

Референце

  1. Börzel, Тanja, „Pace-Setting, Foot-Dragging and Fence-Sitting: Member Sta­te Responses to Europeanization“, Journal of Common Market Studies, Blac­kwell publishing, Oxford, vol. 40, n° 2, 2002.
  2. Börzel, Tanja, Risse, Thomas, „When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change“, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4, n° 15,2000, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm (приступљено 16.10.2011.)
  3. Buller, Jim, Gamble, Andrew, „Conceptualising Europeanisation“, Public Policy and Administration, Sage publications vol. 17, n° 4, 2002,
  4. Dimitrova, Antoaneta, „Enlargement, Institution building and the EU’s Admini­strative capacity requirement“, West European Politics, Routledge, London, vol. 25, n° 4, 2002.
  5. Dimitrova, Antoaneta, „The new member states of the EU in the aftermath of en­largement: Do new european rules remain empty shells?“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, vol. 17, n°1, 2010.
  6. Dimitrov, Veselin, Goetz, Klaus, Wollmann, Helmut, Governing After Commu­nism, Rowman and Littlefield Publishers, Oxford, 2006.
  7. Epstein, Rachel, Sedelmeier, Ulrich, „Beyond conditionality: international institu­tions in postcommunist Europe after enlargement“, Journal of European Pu blic Policy, Routledge, London, Vol. 15, n° 6, 2008.
  8. Европски принципи за државну управу, у СИГМА радови бр. 27, Припрема државних управа за европски административни простор, Европски покрет у Србији, Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, 2006.
  9. Fournier, Jacques, „Governance and European integration reliable public admi­nistration“, in OECD/Sigma Papers No. 23, Paris, 1998.
  10. Goetz, Klaus, „The new member states and the EU“, http://www.mzes.unimannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/1/teamB-reader/Goetz_The%20new0/o20member%20states%20and0/o20the%20EU.pdf. (приступљено 10.2011)
  11. Goetz, Klaus, „The New Member States and the EU: Responding to Europe“, in The Member States of the European Union, eds, Bulmer and Lequesne, Oxford University Press, Oxford, 2005.
  12. Grabbe, Heather, „Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process“, http://ceses.cuni.cz/CESES-141-versionl3_l Grabbe_2002_Europeanisation_pdf. (приступљено 16.10.2011.)
  13. Knill, Cristoph, „European Policies: The Impact of National Administrative Tra­ditions”, Journal of Public Policy, Cambridge University Press, London vol. 18, n° 1, 1998.
  14. Knill, Christoph, Lehmkuhl, Dirk, „How Europe Matters. Different Mechanisms of Europeanization”, European Integration online Papers, 3, n° 7, 1999, http://www.eiop.or.at/eiop/texte/1999-007a.htm. (приступљено 16.10.2011.)
  15. Knill, Christoph, Lehmkuhl, Dirk, „The national impact of European Union re­gulatory policy: Three Europeanization mechanisms”, European Journal of Political Research, Blacwell publishing, Oxford, vol. 41, n° 2, 2002.
  16. Meyer-Sahling, Jan-Hinrik, „Civil Service Reform in Post-Communist Europe: The Bumpy Road to Depolitisation“, West European Politics, Routledge, Lon­don, 27, n° 1, 2004.
  17. Мишчевић, Тања, „Мадридски критеријум: административни капацитети као услов чланства у ЕУ“, Изазови европских интеграција – Часопис за пра­во и економију европских интеграција, Службени гласник, Београд, бр. 1, 2008.
  18. Painter, Martin, Pierre, John, „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, In: Challenges to State Policy Capacity-Global Trends and Comparative Perspecitives, (ed. Painter, Martin, Pierre, John), Palgrave Macmillan, London, 2005.
  19. Painter, Martin, Pierre, John, Challenges to State Policy Capacity Global Trends and Comparative Perspecitives, Palgrave Macmillan, London, 2005.
  20. Radaelli, Claudio, „Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change“, European Integration online Papers, 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm. (приступљено 28. 05. 2011)
  21. Schimmelfennig, Frank, Sedelmeier, Ulrich, „Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, vol. 11, n° 4, 2004.
  22. Sedelmeier, Ulrich, „After conditionality: post-accession compliance with EU law in East Central Europe “, Journal of European Public Policy, Routledge, Lon­don, vol. 15, n° 6, 2008.
  23. Стојадиновић, Миша, „Србија пред изазовима“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  24. Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов члан­ства у Европској унији“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2009.
  25. Тодоровић, Јелена, „Србија и политика условљавања Европске уније“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  26. Трбовић, С. Ана, Ђукановић, Драган, Кнежевић, Борисав, Јавна управа и европске интеграције Србије, Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд, 2010.
  27. Vukcevic, Dejana, L’émergence d’une Europe de la défense: difficultés et perspec­tives, Editions universitaires européennes, 2010.
  28. Вукчевић, М. Дејана, „Европеизација националних спољних политика идејни оквир“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 342.53(4-672EU) 197-213