Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

USTAVNOSUDSKO UOBLIČAVANJE PRAVA NA PENZIJU U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Zakonska mera smanjenja penzija iz 2014. godine izazvala je oprečne stavove. Isticana je nužnost preduzimanja takve mere radi konsolidovanja budžetskog sistema, dok, s druge strane, u stručnoj javnosti dominira gledište o njenoj neustavnosti. Premda je podnetu inicijativu o kontroli ustavnosti tog zakona odbacio, Ustavni sud se upustio u detaljno obrazlaganje svoje odluke. Pravo na penziju je razdvojeno od prava na penzijsko osiguranje i devalvirano na rang zakonskog prava. Istovremeno, može se osporiti privremenost preduzetih zakonskih mera, jer se njihovo trajanje vezuje za okolnosti koje nisu izvesne i koje se ne mogu predvideti. Smanjenje penzija se predviđa na neizvesno dug period, pa se može opovrgnuti teza da preduzeta zakonska mera ispunjava test srazmernosti. Nisu istaknuti argumenti koji bi nedvosmisleno uverili da smanjenje penzija ne narušava ustavnu obavezu države da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. No, protek vremena opravdava novo pokretanje ustavnog spora, jer bi se privremenost zakona mogla uverljivije osporavati.

Ključne reči:

Reference

  1. Димитријевић Војин и др., Међународно право људских права, Београдски центар за људска права, Београд 2007.
  2. Симовић Дарко, Шурлан Тијана, „(Не)правна природа Бриселског споразума“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, 141-157.
  3. Стојановић Драган, Издвојено мишљење у предмету ИУз-531/2014.
  4. Bergonzini Chiara, “The Italian Constitutional Court and Balancing the Budget”, European Constitutional Law Review, Vol. 12, Iss. 1, 2016, 177-191.
  5. Birmontiene Toma, “The Challenges Faced by the Constitutional Court of Lithuania During the Global Economic Crisis”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, бр. 69, год. LIV, 2015, 29-55.
  6. Bittner Claudia, “Casenote – Human Dignity as a Matter of Legislative Consistency in an Ideal World”, German Law Journal, Vol. 12, No. 1, 2011, 1941-1960.
  7. Leijten Ingrid, “The German Right to an Existenzminimum, Human Dignity, and the Possibility of Minimum Core Socioeconomic Rights Protection”, German Law Journal, Vol. 16 No. 01, 2015, 23-48.
  8. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, Службени гласник РС, бр. 116/14.
  9. Одлука Уставног суда Немачке: BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09 – Rn. (1-220).
  10. Одлука Уставног суда Португалије: ACÓRDÃO N.º 353/2012.
  11. Решење Уставног суда Србије ИУз-531/2014.

  ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LЈUDSKA PRAVA

  1. Béláné Nagy v. Hungary, No. 53080/13 (2015).
  2. James and Others v. United Kingdom, No. 8793/79 (1986).
  3. Kjartan Asmundsson v. Iceland, App. No. 60669/00 (2005).
  4. Müller v. Austria, No. 5849/72 (1975).
  5. Skórkiewicz v. Poland, No. 39860/98 (1999).
  6. Stummer v. Austria, No. 37452/02 (2011).
  7. Valkov and Others v. Bulgaria, App Nos. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05, and 2041/05 (2011).
  8. Wieczorek v. Poland, No. 18176/05 (2009).

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 342.734+368.914(497.11)"2014/2016" 253-269
ç