Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНА ПОЛИТИЧКА ПИТАЊА СРПСКОГ НАРОДА

УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

У овом раду аутори су се позабавили анализом уставног положаја Републике Српске спрам централних органа у Сарајеву. Не прејудицирајући оцену, аутори применом догматско-нормативистичког, циљног, упоредног, развојног и метода анализе садржаја норми које регулишу основне оквире политичке власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини, најпре анализирају основне уставне и политичко-институционалне темеље БиХ и Републике Српске, потом истражују поступке и акта о преношењу надлежности са Републике Српске на централне органе у Сарајеву, и на крају дају коначну оцену и суд о карактеру уставног положаја Републи­ке Српске, избегавајући при томе да за предмет свог истраживања узму државно уређење РС-а (јер би се тиме промашила намера истраживања), али и БиХ (јер би се тиме прејудицирао закључак о карактеру сложене државолике творевине каква је БиХ). Значај истраживачког подухвата огледа се у давању суда како о уставном положају ентитета на основу Париско-дејтонског мировног споразума (те око уставног карактера и природе дејтонске БиХ) тако и око тренутних односа политичке власти Републике Српске и БиХ. Из овога се може пропратити развојни пут Републике Српске и БиХ, те предвидети тенденције њихових међусобних релација у будућности, како би се превентивно онемогућили неки нови сукоби, али и угрожавање националног интереса српског народа у овом делу Балкана.

кључне речи:

Референце

  Монографије

  1. Кузмановић, Рајко: Уставно право, Бања Лука, 1995.
  2. Мандић, Млађен: БиХ Конфедерација, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, Марковић, Ратко: Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 1997.
  3. Николић, Павле: Уставно право, Службени лист СРЈ, Београд, 1993.
  4. Nikolić, Pavle: Federacija i federalne jedinice, Službeni list SFRJ, Beograd, 1989.
  5. Петровић Драган, Станковић Владан: Заједничка држава Србије и Црне Горе, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  6. Чавошки, Коста: Од слова до духа Дејтона, Српско Ослобођење, Српско Сарајево, 1999.

  Научни и новински чланци

  1. Bebler, Anton: “Post-Dayton Bosnia and Herzegovina its past, present and futu­re”, World security network, International Institute for Middle-East and Balkan Studies, Ljubljana, 2006.
  2. Додик, Милорад: “О суду и тужилаштву БиХ, или како je БиХ настала”, Нова српска политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010.
  3. Додик, Милорад: “Надлежности Републике Српске и покушаји прекрајања Дејтонског споразума”, Нова српска политичка мисао, 1/2011: 14-27, Посебно издање, Београд, 2011.
  4. Додик, Милорад: “Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова ревизија”, Нова српска политичка мисао, 1/2011: 136-153, Посебно издање, Београд, 2011.
  5. Додик, Милорад: “Мој политички завјет је очување Српске”, Глас Српске, од 8. јануара 2011.
  6. Дмичић, Миле: “Пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ ефекти њихових преноса и могућност поврата”, Правна ријеч, 10/2007, вол. IV, ISSSN:1940-0272
  7. Ђурић, Живојин: “Политичке институције у процесу модернизације”, Српска политичка мисао, 1-4/2000-2002, Институт за политичке студије, Београд, 2000-2002.
  8. Јанев, Игор: “Основе политичког система Европске уније”, Политичка ревија, 4/2008: 1053-1066, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  9. Милосављевић, Зоран: “Идеје за успостављање трајног мира”, Политичка ревија, 2/2009: 205-232, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  10. Милосављевић, Зоран: “Субјекти међународних односа”, Политичка ревија, 2/2010: 169-194, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  11. Савић, Снежана: “Уставни положај Републике Српске у Босни и Херцеговини”, Нова српска политичка мисао, 1/2011: 79-86, Посебно издање, Бео­град, 2011.
  12. Самарџић, Слободан: “Република Српска – виталност опстанка у окружењу европских интеграција”, Нова српска политичка мисао, 1/2011: 195-208, Посебно издање, Београд, 2011.
  13. Станковић, Владан: “Државно уређење по Београдском споразуму”, Политич­ка ревија, 1/2004: 25-36, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  14. Станковић, Владан: “Статусни положај војвођанске аутономије”, Српска по­литичка мисао, 1/2010:291-302, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  15. Суботић, Момчило: “Модели сарадње Србије са српским народом у Хрватској и БиХ у геополитичком контексту”, Политичка ревија, 1/2003: 265­-282, Институт за политичке студије, Београд, 2003.

  Документи

  1. Christophe Solioz, “Quest for soverignity Bosnia and Herzegovina’s challenge”, Helsinki Monitor, 2/2003, Brill-Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston Massachusetts, 2003.
  2. Лукић Владимир, Поповић Витомир: Документи Дејтон-Париз, Институт за међународно право и међународну пословну сарадњу, Бања Лука, 1996.
  3. Policy Briefing, “Bosanska dvostruka kriza”, International Crisis Group, Povjerlji­vi izvještaj za Evropu, 57/2009, Sarajevo-Brisel, 2009.
  4. Службени гласник БиХ, бр. 32/06 од 04.2006.
  5. Службени гласник РС, бр. 45/03 од 20.11.2003.
  6. Службени гласник БиХ, бр. 18/03.
  7. Службени гласник БиХ, бр. 12/04.
  8. Службени гласник РС, бр. 31/02 и 55/02.
  9. Службени гласник РС, бр. 24704.
  10. Службени гласник БиХ, бр. 25/04 од 01.06.2004.
  11. Службени гласник РС, бр. 95/03 од 20.11.2003.

  Интернет адресе

  1. http://www.org/upload/4_8_2009_48_ustav_srpski.pdf
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 342.2(497.6 Republika Srpska) 461-486