Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

USPOSTAVLJANJE NEZAVISNOG KONTROLNOG TELA: ODNOS SA DRŽAVNIM ORGANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Sažetak

Korupcija predstavlja pretnju demokratiji i vladavini prava, jer ugrožava stabilnost demokratskih institucija, negativno utiče na ekonomski razvoj i umanjuje moralna načela društva. Politička korupcija može biti usmerena na korumpiranje pojedinca ili imati oblik institucionalne korupcije koja korumpira instituciju bez da njeni članovi budu korumpirani. Finansiranje političkih partija posebno je osetljivo na političku korupciju. Antikoruptivne mere se primenjuju na finansiranje političkih partija, izborni proces i donošenje odluka, uspostavljanjem odgovarajućeg pravnog okvira, transparentnošću i nadzorom nad primenom antikoruptivnih mera. Po analizi sadržaja zakonskih tekstova može se zaključiti da Republika Srbija primenjuje mere za borbu protiv korupcije, posebno u onom delu koji se odnosi na finansiranje političkih partija, što je neophodno za pristup Evropskoj uniji. Formirana je Agencija za borbu protiv korupcije koja ima preventivnu, kontrolnu i edukativnu ulogu ali nema istražna ovlašćenja, za razliku od Državne revizorske institucije i tužilaštva koji imaju ova ovlašćenja. U borbi protiv političke korupcije neophodna je i proaktivna uloga tužilaštva, a svi nosioci javnih ovlašćenja koji su uključeni u borbu protiv korupcije treba da se ponašaju u skladu sa načelima vladavine prava, odgovornosti, sveobuhvatnosti primene antikoruptivnih mera i nulte tolerancije na korupciju.

Ključne reči:

Reference

  • Државна ревизорска институција, Извештај о раду државне ревизорске институције за 2015. годину, 2016, стр. 70-112.
  • Државна ревизорска институција, Извештај о раду државне ревизорске институције за 2018. годину, 2019, стр. 111.
  • Перић Тијана, „Оглед о политичкој корупцији“, Српска политичка мисао, 3/2012. Институт за политичке студије, стр.345-346
  • Тијана Перић Дилигенски, „Антикоруптивни капацитети Републике Србије у светлу међународних интеграција“, Српска политичка мисао, бр. 1/2015, Институт за политичке студије, стр. 109-119.
  • Перић Дилигенски Тијана, „Политичка корупција и клијентилизам – per genus et differentiam“, Зборник радова са редовне међународне конференције Удружења за политичке науке Србије, 2018, стр.345.
  • Перић Дилигенски Тијана, Терзић Предраг, „Сукоб интереса јавних функционера – компаративна de lege lata анализа“, Српска политичка мисао, бр. 1/2018. Институт за политичке студије, стр.129-146.
  • Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 27/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС.
  • Закон о државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010.
  • Закон о финансирању политичких активности, Службени гласник РС, бр. 43/2011 и 123/2014.
  • Закон о финансирању политичких странака, Сл. гласник БиХ, бр. 95/2012.
  • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/2009 и 36/2010.
  • Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, Службени гласник РС, бр. 43.
  • Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/08, 104/2009 – др закон, 60/2012 – одлука УС и 107/2012.
  • Извештаи на политичките партии, Internet, www.drz.mk, 10/05/2019
  • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
  • Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник РС, бр. 57/2013.
  • Amundsen Inge, Delimiting political corruption. Political Corruption. U4 Issue 6, Chr Michelsen Institute (CMI), Bergen, Norway, 2006, стр. 5.
  • Annan Kofi, „Foreword“, У зборнику: Funding of Political Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance, (Приредили: Julie Ballington и др., eds.). Stockholm, Sweden, 2014, стр. III-IV.
  • Bajović Vanja, Manojlović Savo. Corruption and Financing of Political Parties – Case of Serbia. Working Papers No 21/2013, 2013, стр. 6-31.
  • Bosso Francesco, Martini Mairai Ardigo Inaki Abusu, Political Corruption Topic Guide. Compiled by the Anti-Corruption Heipdesk.Transparency International, 2019, стр. 3-12.
  • Council of Europe. Commitee of Ministers, Recommendation Rec (2003)4 of the Commitee of Ministers to member states on common rules against corruption in funding of political parties and electoral campaigns, 2003, стр. 3-4.
  • Državna revizorska institucija. Zbirni izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata za 2017. godinu, DRI broj: 40116/19-042-82/1, 2019, стр. 2-8.
  • Državni ured za reviziju. Izvješće o obavljenoj finansijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu, 2018, стр. 1-2.
  • Global Commision on Democracy, Elections and Security, Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide. Report, International IDEA, 2012, стр. 34.
  • Jovović Radivoje i Matijević Nikolina, Pravo na dostojanstven rad i korupcija u Republici Srbiji, Vojvođanska politikološka asocijacija (VPA), Novi Sad, 2012, стр. 2-12.
  • Perić Tijana, „Ogled o političkoj korupciji“, Srpska politička misao, br. 3/2012. Institut za političke studije, 2012, str. 348-349
  • Perić Diligenski Tijana, „The influence of the European Union  The influence of the European Union designing fo anti-corruption policy in the Republic of Serbia“, Thematic conference proceedings of international significanceI, Vol I 2016. Accademy of Criminalistic and Police studies, Belgrade, 2016, pp.537-544.
  • Perić Diligenski Tijana, „Implementiranje antikoruptivnih standarda Ujedinjenih nacija iz perspektive pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije“, Sveske za javno pravo. Fondacija za javno pravo, Internet: http://fcjp.ba/index.php/15-news/487-implementiranje-antikoruptivnih-standarda-ujedinjenih-nacija-iz-perspektive-pozitivnog-zakonodavstva-republike-srbije, 2019 str. 8-10.
  • Prokopijević Miroslav, „Korupcija: Ekonomska strana“, Dosije korupcija 1, 2011, стр. 5-19.
  • Računsko Sodišče, Internet, www.rs-rs.sl, 10/05/2019
  • Stojiljković Zoran, Matić Marina, Marinović Milan, Vuković Dragan, Program obuke za sudije prekršajnih sudova – Primena propisa u oblastima borbe protiv korupcije, Pravosudna Akademija i USAID, Beograd, 2012, стр. 25-45.
  • Vujović Milena, Mihajlović Vojislav, Petovar Ksenija i Mihajlović Srećko, Korupcija protiv dostojanstvenog rada, Fondacija Centar za demokratiju, Beograd, 2013, стр. 43-45.
  • Walecki Marcin, Political Parties and Political Corruption. OSCE ODIHR Democratic Governance and Participation in Public Affairs, Internet, https://transparencyschool.org/wp-content/uploads/Marcin-Walecki_Political-Parties-and-Corruption.pdf, 11/05/2019, стр. 2-5.
PERIODIKA Politička revija 2/2019 2/2019 УДК 343.352:343.85 135-155
ç