Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА КАО ИЗАЗОВ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

У раду је разматран значај Дунавског региона у процесу европских интеграција, методе којима се успостављају јединствена правна правила у региону, области од значаја за јединствено правно регулисање као и активности које предузимају разни субјекти на државном и наднационалном нивоу. Циљ рада је да се истраже могућности успостављања јединствене правне регулативе у Дунавском региону кроз процесе интеграција путем разматрање досадашњих резултата унификације и хармонизације правних правила. Предмет сагледавања постигнутих резултата су области које су од највећег значаја за привредни просперитет, политичку и социјалну интеграцију региона, а то су: област трговинског, уговорног права, услуга, пловидбе и еколошког права. Аутор посебно указује на значај даље интеграције и стварање нових правних и институционалних оквира неопходних за стварање јединствене правне регулативе у Дунавском региону.

кључне речи:

Референце

  1. Божић, Милорад, „Регионализација и економски развој Балкана“, у зборнику: Културни и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, (приредио: Љиљана. Митровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2002.
  2. Веселиновић, Петар, Кнежевић, Мирјана, „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, у зборнику: Институционална решења и политика регионалног развоја (приредио: Зоран Аранђеловић), Економски факултет у Нишу, Ниш, 2009.
  3. Дунав-Најјача веза са Европском унијом“, Дунавска стратегија Европске уније и доприноси – Србије, Закључци и препоруке, Привредна Комора Србије, 2011, Интернет, http://www.emins.org/sr/aktivnosti/projekti/dunav/zakljucci_i_preporuke.pdf.
  4. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market OJ L 376; Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours OJ L 158; Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis OJ L 280; Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts (Text with EEA relevance), OJ L 33.
  5. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy OJ L 327.
  6. Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance OJ L
  7. Wallden, A.S., „Regional Cooperation in the Balkans and in th Black Sea“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 3/2001.
  8. Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању, Службени гласник РС, бр. 83/2008.
  9. Закон о потврђивању Европског споразума о међународном превозу опасног терета унутрашњим пловним путевима (ADN), Службени гласник РС, бр. 3/2010.
  10. Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав, Службени лист СЦГ, Међународни уговори, бр. 4/2003.
  11. Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 102/2007.
  12. Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности, Службени лист СРЈ Међународни уговори, бр. 11/2011.
  13. Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Службени гласник РС, бр. 73/2010.
  14. Једнообразна правила о уговору о међународном железничком превозу путника и пртљага (CIV), Службени лист СФРЈ, Међународни уговор бр. 8/84, Службени гласник РС, бр. 102/07.
  15. Кнежевић, Мирјана, Хармонизација путничког саобраћаја ЕУ-СРБИЈА, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2007.
  16. Кнежевић, Мирјана, „Утицај Споразума о стабилизацији и придруживању на привредни развој Србије“, у зборнику: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, (приредио: Властимир Лековић), Економски факултет у Крагујевцу,Крагујевац,
  17. Кнежевић, Мирјана, „Заштита потрошача“, у зборнику: Oд caveat emptor дo caveat venditor, (приредио: Миодраг Мићовић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2009.
  18. Лопандић, Душко., Кроња, Jasminka: Регионалне иницијативе и мултилатерална сардања на Балкану, Evropski pokret u Srbiji, Београд, 2010.
  19. Миливојевић, Ксенија, „Значај парламента у процесу европских интеграција“, Изазови европских интеграција, Службени гласник, бр. 3/2009.
  20. Proposal for a Council Decision on the signing of the Amending Protocol to the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube of 18 August 1948 (Belgrade Convention) COM/2008/0700 final.
  21. Радојичић, Драгана, „Хармонизација прописа у области слободе вршења услуга и Споразум о стабилизацији и придруживању“, Изазови европских интеграција, Службени гласник, Београд, бр. 2009/3.
  22. Спасић, Иванка, „Међународна унификација трговинских уговора“, Архив за правне и друштвене науке, Савез удружења правника Србије, бр. 3-4/2006;
  23. Спасић, Иванка, Уговор о laesingu, Институт за упоредно право, Београд, 1990.
  24. Спасић, Иванка, „UNIDROIT – допринос унификацији неких од најважнијих питања међународног трговинског права“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 2/2009.
  25. Schulte-Nolke H., Twigg-Flesner C., Ebers M., EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, 2008. Internet, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/index_en.htm.
  26. Вилус, Јелена: Правна заштита потрошача-упоредноправна студија с посебним освртом на права потрошача у Европској унији, Институт за упоредно право и ECOTECH, Београд-Сремска Митровица,
  27. The Treaty on European Union is signed in Maastricht on 7 February 1992 and enters into force on 1 November 1993. OJ C 326.
  28. Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers, OJ L 192; Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (Text with EEA relevance), OJ L 1; Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’), OJ L 17; Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (Text with EEA relevance), OJ L 149.
  29. Treaty establishing the European Economic Community, Internet, http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=4893&langTag=bs-BA.
  30. Европски споразум о главним унутрашњим пловним путевима од међународног значаја, Еuropean Agreement on Main Inland Waterways of International Importance AGN, ECE/TRANS/120/Rev.1.
  31. Conventionon Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 1991), Internet, http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 340.137(282.243.7):34(4-672EU) 209-225