Tema broja

NASILJE NAD ŽENAMA

USLUGE PODRŠKE ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA U REPUBLICI SRBIJI – DOSTIGNUTI STANDARDI I (NE)ZADOVOLJSTVO KORISNICA

Sažetak

Cilj istraživanja je sticanje bližeg uvida u postojeći sistem usluga podrške ženama sa iskustvom nasilja u Republici Srbiji, njegove karakteristike, ciljne grupe i pružaoce usluga, kao i prednosti i nedostatke u odnosu na postavljene međunarodne standarde za pružanje usluga podrške. Istraživačka pažnja je usmerena i na zadovoljstvo žena sa iskustvom nasilja postupanjem i uslugama centra za socijalni rad, uslugama sigurnih kuća i uslugama SOS telefona pri ženskim nevladinim organizacijama. Nalazi istraživanja upućuju na nedostatke sistema za podršku i zaštitu žena od nasilja u Srbiji, kako u pogledu njegove održivosti, tako i u odnosu na njegove mogućnosti da pravovremeno i efikasno odgovori na potrebe ovih žena. Analiza lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja u gradovima obuhvaćenim istraživanjem pokazala je da ženama sa iskustvom nasilja nisu u dovoljnoj meri dostupne specijalizovane usluge podrške, niti su one prepoznate kao korisnička grupa prava i usluga u lokalnim odlukama socijalne zaštite.

Ključne reči:

Reference

  1. Бего, Aдриана, Безбрадица-Јелавић, Сања, Tоллe, Нева, Памуковић, Нела, Коларец, Ђурђица, ИзвјештајМогућности запошљавања за жене које су преживјеле насиље, Аутономна женска кућа, Загреб, 2011.
  2. Бранковић, Биљана, Игњатовић, Тања, Јовановић, Слађана, Лукић, Марија, Мацановић, Вања, Мршевић, Зорица, Годишњи извештај Опсерваторије за праћење насиља према женама 2012, Аутономни женски центар, Београд, 2013.
  3. Жегарац, Нeвенка, Бркић, Мирослав, Развој локалних услуга социјалне заштите – ка стандардима квалитета. Фонд за социјалне иновације и Програм Уједињених нација за развој, Београд, 2007.
  4. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, 24/2011.
  5. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Службени гласник РС – Међународни уговори, 12/2013.
  6. Игњатовић, Тања, Насиље према женама у интимном партнерском односу: модел координираног одговора заједнице, Реконструкција Женски фонд, Београд, 2011.
  7. Игњатовић, Тања, Пешић, Данијела, Ризици од сиромаштва за жене са искуством насиља – иницијативе за унапређење политике социјалне инклузије, Аутономни женски центар, Београд, 2012.
  8. Игњатовић, Тања, Дробњак, Тaња, Анализа усклађености законодавног и стратешког оквира Републике Србије са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици – основна студија, Аутономни женски центар, Београд, 2014.
  9. Извештај Мреже „Жене против насиља“, достунпо на: http://www.zeneprotivnasilja.net/usluge-u-zajednici/srbija/sigurne-kuce.
  10. Кели, Лиз, Дубоис, Лорна, Постављање стандарда: Студија и предлог за минимум стандарда за сервисе за подршку женама које су преживеле насиље. финални извештај, Аутономни женски центар (превод), Београд, 2008.
  11. Матковић, Гoрдана, Децентрализација социјалне заштите у Србији, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2006.
  12. Николић-Ристановић, Весна, Насиље у породици у Војводини, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010.
  13. Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Службени лист општине Кикинда, 25/2011
  14. Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада, Службени лист Града Новог Сада, 38/2011 и 10/2012
  15. Одлука о социјалној заштити Града Ужица, Службени лист града Ужица, 19/2011.
  16. Одлука о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета Града Врања, Службени гласник Града Врања, 39/2013 – пречишћен текст
  17. Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, Службени лист Града Ниша, 510/12
  18. Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца, Службени лист града Крушевца, 4/2013 и 11/2013
  19. Посебан извештај Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, Заштитник грађана Републике Србије, 2014, дел. бр. 33738.
  20. Савет Европе: Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици – Образложење, Документа Комитета министара (КМ), 7. април 2011.
  21. Hagemann-White, Carol, Combating violence against women – Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States, Strasbourg: Council of Europe, Directorate General of Human Right, 2006.
  22. Hagemann-White, Carol & Bohn, Sabine, Protecting women against violence: Analytical study on the effective implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member States, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Strasbourg, 2007.
  23. Lesur, Marion, Stelmaszek, Barbara, Golden, Irish, Country report 2013 – Reality check on European services for women and children survivors of violence: A Right for Protection ans Support?, WAVE Network, Vienna, 2014.
  24. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, http://eige.europa.eu/sites/default/files/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf
  25. Lybecker, Jensen Vebere, and Nielsen, Sissel Lea, When violence happens every day – a study of male violence against women in intimate relationships, The Danish Centre for Research on Social Vulnerability and LOKK, Denmark, 2005.
  26. Kelly, Liz, Dubois, Lorna, Combating violence against women: minimum standards for support services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008.
  27. Report of the Secretary-General, In-depth Study on all Forms of Violence against Women, United Nations, New York, 2006, http://daccess-ods.un.org/TMP/3015587.62788773.html.
  28. Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women – Victim Support, European Institute for Gender Equality,
  29. Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence (EG-TFV) – Final Activity Report: Proposals for future action of the Council of Europe and its member States to prevent and combat violence against women, Council of Europe, Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Strasbourg, 2008.
  30. Violence against women: an EU-wide survey, European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2015 УДК 364.63-055.2(497.11) 33-59
ç