Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

UPRAVNO-SUDSKA ŽALBA U USTAVNO-PRAVNOJ TRADICIJI NA PROSTORU SRBIJE I DE LEGE FERENDA

Sažetak

Institucija administrativnog (upravnog) spora ima svoje korene u srpskoj i jugoslovenskoj ustavno-pravnoj i upravno-pravnoj tradiciji. Institut žalbe u upravnom sporu oslikavao je ustavno-pravne tendencije ograničavanja izvršno-upravne vlasti oličene najpre u monarhu, a kasnije u kolegijalnom organu (Vlada, Izvršno veće), u pravcu zaštite prava pojedinca kao uvek „slabije” stranke u sporu o zakonitosti akata upravnih organa vlasti.
Pitanje se čini aktuelnim i danas, s obzirom da Ustav Republike Srbije (2006) u delu u kome reguliše ljudska i manjinska prava i slobode, pravo na žalbu reguliše kao jedno od osnovnih ljudskih prava kojim pojedinac ostvaruje pravo na jednaku pravnu zaštitu i pravo na pravno sredstvo u postupku pred organima javnih vlasti koji odlučuju o pravima i obavezama i na pravu zasnovanim interesima svakog pojedinca. Mogućnost pojedinca da svoja prava zaštiti u slučaju njihove povrede od strane organa javne vlasti, pravi je pokazatelj demokratskih kapaciteta jedne države i njenih institucija, kao i vrednosne orijentacije društva u celini.

Ključne reči:

Reference

  • Aleksić, Miodrag. 1991. Pravna sredstva u upravnom sporu, doktorska disertacija (neobjavljena). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Breban, Gi. 2002. Administrativno pravo Francuske. Podgorica: CID.
  • Blažić, Đorđije. 2010. Upravno-sudski postupci Crne Gore. Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije.
  • Cucić, Vuk. 2009. „Strazburški standardi u upravnom sporu.” Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 57 (2): 247-272.
  • Davinić, Marko. 2017. „Dvostepeno upravno sudstvo u Kraljevini Jugoslaviji – normativni okvir i praksa.” Pravni život 66 (10): 283-298.
  • Davinić, Marko. 2019. „Pravna sredstva u upravnom sporu” 150 godina upravnog spora u Srbiji 18692019 zbornik radova. Upravni sud Republike Srbije. Beograd: 227.
  • Đerđa Dario. 2008. „Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu45 (1):75-94.
  • Đerđa, Dario, Galić Ante. 2014. „Žalba u upravnom sporu.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 51 (2): 339-362.
  • Đerđa, Dario, Pičuljan, Zoran. 2014. „Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima.” Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu: 93-122.
  • Jovanović, Slobodan. 1934. Vlada Milana Obrenovića. Knj. 1. Beograd: Geca Kon.
  • Jovanović, Slobodan. 1924. Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.
  • Jovičić, Miodrag. 1999. Leksikon srpske ustavnosti: 18041918. Beograd: Filip Višnjić.
  • Jugović, Sreten. 2015. „Preobražaj Državnog saveta u Srbiji XIX veka – ka institucionalizaciji upravnog spora” Zbornik radova sa naučnog skupa „Ustav Kraljevine Srbije od 1888 – 125 godina od donošenja” ur. V. Petrov, D. Simović, T. Šurlan, I. Krstić-Mistridželović, 135-145. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Kostić, Lazo M. 1939. Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Knj. 3. Nadziranje uprave. Beograd: G. Kon.
  • Kumanudi, Kosta. 1921. Administrativno parvo. Beograd: Knjižara Gece Kona.
  • Koprić, Ivan. 2006. „Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije”, Hrvatska javna uprava 6 (1): 223-238.
  • Krbek, Ivo.1955. Upravno pravo FNRJ. Knj. 1. Beograd : Biro za izradu obrazaca.
  • Kujundžić, Ivica. 2006. „Upravno sudstvo u Hrvatskoj i zemljama Evropske unije” Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktuelna pitanja i problem. Zagreb: Inženjerski biro.
  • Lučić, Vlastimir J. 1936. Priručnik za Državni savet i upravne sudove (administrativno-sudski priručnik). Beograd: Izdavačka knjižara A. M. Popovića.
  • Majstorović, Bogdan. 1957. Komentar Zakona o upravnim sporovima. Beograd: Nova administracija.
  • Marković, Ratko. 2006. Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Justinijan.
  • Milovanović, Dobrosav. 2019. „Predmet upravnog spora.” 150 godina upravnog spora u Srbiji 1869-2019: zbornik radova. Beograd: Upravni sud Republike Srbije.
  • Milkov, Dragan. 2007. „O pojmu upravnog spora.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 41 (1/2): 77-89.
  • Mirovski, Ljupčo K. 1980. „Vanredno-pravno sredstvo u upravnom sporu”. Pravni život 29 (5): 29-44
  • Popović, Slavoljub. 1977. Komentar Zakona o upravnim sporovima. Beograd: Stručna knjiga.
  • Pljakić, Ljubodrag. 2011. Praktikum za upravni spor: sa komentarom, sudskom praksom i obrascima za praktičnu primenu. Beograd: Intermex.
  • Sagadin, Stevan. 1940. Upravno sudstvo: povodom stogodišnjice rada Državnog saveta 1839–1939. Beograd: Državna štamparija.
  • Stjepanović, Nikola. 1958. Upravno pravo FNRJ – opšti deo. Beograd: Savremena administracija.
  • Tomić, Zoran R. 2010. Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta: Službeni glasnik.
  • Tomić, Zoran. 1995. „Beleške o jugoslovenskom upravnom sporu „de lege ferenda”, Uprava u uslovima tranzicije: državna uprava, privreda, fondovi, finansije, pravosuđe, Knj. 2. Novi Sad: Pravo.
  • Uredba o poslovnom redu u Državnom savetu i upravnim sudovima, „Službene novine”, br. 111/1922.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 98/2006.
  • Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, „Službene novine Kraljevine SHS”, br. 142.A/1921.
  • Ustav Kraljevine Srbije, „Srpske novine”, br. 127/1903.
  • Ustav za Kraljevinu Srbiju, „Srpske novine”, br. 282/1888.
  • Ustav Kraljevine Jugoslavije, „Službene novine Kraljevine Jugoslavije”, br. 200/1931.
  • Ustav, „Srpske novine”, br. 76/1901.
  • Zakon o upravnim sporovima Republike Hrvatske, „Narodne novine”, br. 20/2010
  • Zakon o poslovnom redu u Državnom savetu, „Srpske novine”, br. 127 i 128/1870.
  • Zakon o uređenju Državnog saveta, „Srpske novine”, br. 6/1902.
  • Zakon o poslovnom redu u Državnom savetu, „Srpske novine”, br. 35/1902.
  • Zakon o Državnom savetu i upravnim sudovima [ZDSUS], „Službene novine Kraljevine SHS”, br. 111/1922.
  • Zakon o upravnim sporovima, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 111/2009.
  • Zakon o upravnim sporovima, „Službeni list SFRJ”, br. 4/1977.
  • Zakon o upravnim sporovima, „Službeni list SRJ”, br. 49/1996.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima „Službeni list SFRJ”, br. 16/65.
  • Zakon o upravnim sporovima, „Službeni list FNRJ”, br. 23/1952.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 342.9(497.11) 251-270
ç