Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKI I TEORIJSKI PRISTUPI U DIJALOGU O MODELIMA REŠENЈA STATUSA KIM

UNUTRAŠNJI DIJALOG KAO DRUŠTVENI RESURS SAZNANJA – OD SOKRATA DO MODERNIH SOFISTA

Sažetak

U radu se preispituje termin „unutrašnji dijalog“ kao način dolaženja do određenog oblika saznanja. Reflektuje se originalni smisao kakav je kod Sokrata u poređenju sa stavovima antičkih sofista, kao i u kontekstu moguće moderne sofističke upotrebe. Preispituje se smisao unutrašnjeg dijaloga primenjenog na slučaj države Srbije, čija je tema predlog rešenja problema pokrajine Kosova i Metohije. U tom kontekstu se ukazuje na nespremnost institucionalnog okvira na unutrašnji dijalog koji podrazumeva poznavanje nacionalnog identiteta i iz njega proizašlih vrednosti koji uključuju i staranje o nacionalnoj bezbednosti.

 

Ključne reči:

Reference

    1. Бодин Миленко, Ка Институцијама Србије, Институт за Филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002.
    2. Бодин Миленко, Национална и људска безбедност, Факултет Безбедности, Београд, 2015.
    3. Макс Вебер, Методологија друштвених наука, Глобус, Загреб, 1986.
    4. Савић Андрија, Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000.
    5. Шлајхер Чарлс, „Суверенитет“, Међународни односи, ФЦО, Бе­оград, 2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2017 УДК 165.4/.5(38):316.64(4 97.11)]:323.173(497.115) 107-119
ç