Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОРЕСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У САВРЕМЕНИМ КРИЗНИМ УСЛОВИМА

Сажетак

Предмет анализе у раду јесу понашања пореских обвезника и реакције пореских власти у виду предузимања различитих мера антиевазивне политике. Унапређење пореске дисциплине налази се у жижи интересовања јавности, не само различитих теоретичара већ постаје значајан политички приоритет, како на нивоу националних држава тако и на међународном плану. Циљ рада јесте сагледавање могућности подстицања добровољног плаћања пореза на основу досадашњих теоријских и емпиријских сазнања. Кључну улогу у процесу спречавања пореске несагласности и афирмисања пореске сагласности несумњиво имају порески органи. Стварање позитивне климе у погледу добровољног извршавања пореских обавеза захтева формулисање адекватне антиевазивне стратегије са читавим арсеналом предвиђених превентивних и репресивних мера. Ефикасност ове стратегије условљена је и прецизним разграничењем и дефинисањем различитих модалитета понашања пореских обвезника, о чему се говори у првом делу рада. Даље следи краћи приказ теоријских модела објашњења реаговања пореских обвезника на пореске обавезе. Трећи део рада садржи сажету анализу најважнијих превентивних и репресивних мера из арсенала друштвене политике унапређења пореске дисциплине. У четвртом делу рада, аутор даје кратак преглед активности које се интензивно предузимају или планирају са циљем спречавања међународних пореских превара. Треба имати у виду да је пореска евазија феномен који као „сенка“ прати порезе и да га због његових штетних друштвених последица, државе морају држати под контролом, колико је то могуће у датим условима.

кључне речи:

Референце

  1. Адамс, Чарлс: За добро и зло: утјецај пореза на кретање цивилизације, Институт за јавне финанције, Загреб, 2006.
  2. Aberbach, D. Joel, Tom Christensen, „The Challenges of Modernizing Tax Administration: Putting Customers First in Coercive Public Organizations“, Public Policy and Administration, 22 (2), 2007, Internet, http://ppa.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/2/155, 04/11/2009.
  3. Анђелковић, Милева, „Законита неприхватљива пореска евазија-проблеми дефинисања и спречавања“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 67/2014.
  4. Анђелковић, Милева, „Утицај пореског морала на поштовање пореских прописа“, Правни живот, Београд, 10/2012.
  5. Анђелковић, Милева, „ Моделирање понашања пореских обвезника у савременој теорији“, у зборнику: Правни систем и друштвена криза, Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Прва свеска, 2011.
  6. Bird, M. Richard, „Global Taxes and International Taxation: Mirage and Reality“, International Center for Public Policy Working Paper Series, Paper 4. p. 30, Internet, http://scholarworks.gsu.edu/icepp/4.
  7. Brondolo, John, „Collecting Taxes During an Economic Crisis: Challenges and Policy Options“, IMF Staff Position Note, Jule 14, 2009, IMF.
  8. Gangl, Katharina, Hofman, Eva, Kirchler, Erich, „Tax authorities′ interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust“, New Ideas in Psychology, 37 (2015).
  9. Gadžo, Stjepan, Klemenčić, Irena, „Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on recent developments in the European Union“, Financial Theory and Practice,38 (3), 2014.
  10. Димитријевић, Марина, „Одреднице лојалности пореских обвезника“, Правни живот, Београд, 11/2014.
  11. Eccleston, Richard, „Revolution or Evolution: Sovereignty, the Financial Crisis and the Governance of International Taxation“, Journal of Applied Law and Policy, 2011.
  12. OECD (2014), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, p. 3, Internet, www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables-explanatory-statement.pdf.
  13. Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes, 2nd Annual Forum on Tax and Crime, Rome 14-15 june 2012, ОECD, 2012.
  14. Kaye, A. Tracy, „Innovations in the War on Tax Evasion“, BYU L. Rev. 363, 2014, Internet, http//:digitalcommons.law.byu.edu7lawreview/vol20147iss275.
  15. Current Challenges in Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance, Executive Summary, IMF, April 2015, Internet, www.imf.org7external/np/pp/eng/2015/020215a.pdf.
  16. Covel, A. Frank, „Problems and Promise of Smart Cards in Taxation“, National Tax Journal, Vol. LXI. No. 4, Part 2, December 2008, Internet, www.ntanet.org/NTJ/61/4/ntj-v61n04p865-82-problems-promise-smart-cards.pdf.
  17. Lederman, Leandra, „Tax Penalties as Instruments of Cooperative Tax Compliance Regimes“, Report for the EATLP Congres, 2015, p. 7, Internet, www.eatlp.org/upload/public72015/Section1_Lederman.pdf.
  18. Lietz, Gerrit, „Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework“, Working Paper, Current Draft:12/2013, Munster School of Bussiness and Economics, Institute of Accounting and
  19. Лугарић, Рогић Тереза, Невиа, Чичин-Шаин, „Атернативно рјешавање спорова у порезном праву: утопија или реалност?“, Зборник ПФЗ, 64 (3), 2014.
  20. Luttmer, Erzo F. P., Singhal, Monica, „Tax Morale“, Journal of Economic Perspectives, Vol. 28, No. 4, 2014.
  21. Oberson, Xavier, „Exchange of Information and Cross-Border Cooperation between Tax Authorities, General Report, Cahier de Droit Fiscal International, Vol. 98b, IBFD, Amsterdam 2013.
  22. Owens, Jeffrey, „BEPS: What′s in it for Tax Administration?“, Tax Tribune ISSUE 31, 2014, p. 16, Internet, www.taxtribune31.pdf.
  23. Owens, Jeffrey, „Tax Administrators, Taxpayers and Their Advisors: Can the Dynamics of the Relationship Be Changed?“, Bulletin for International Taxation, September 2012.
  24. Piccioto, Sol, „Towards Unitary Taxation of Transnational Corporations“, Tax Justice Network, December 2012, Internet, www.taxjustice.net/…/Towards_Unitary_Taxation…
  25. Пикети, Тома, „Капитал у XXI веку“, Академска књига, Нови Сад, 2015.
  26. Stewart, Miranda, „Transnational Tax Information Exchange Networks: Steps towards a Globalized, Legitimate Tax Administration“, World Tax Journal, June 2012.
  27. Seer, Roman, Wilms, Anna Lena, „Surchargers and Penalties in Tax Law“, General Report, EATLP Congress Mailand, 28-30 May 2015, Internet, www.eatlp.org/uploads/public/2015/Seer-Wilms_General%20report2015.pdf.
  28. OECD (2011) Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure, OECD Publishing.
  29. Trade and Development Report, Report by the secretariat of the United nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva, 2014.
  30. Feld, P. Lars, Frey, S. Bruno, „Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation“, Law&Policy, Vol. 29, No. 1, January 2007.
  31. Freedman, Judith, „Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance“, Asia-Pacific Tax Bulletin, May/June 2014.
  32. Sandford, Cedric, „Why Tax Systems Differ: A Comparative Study of the Political Economy of Taxation“, FISCAL PUBLICATION, 2000.
  33. James, Simon, „Behavioural economics and the risks of tax administration“, eJournal of Tax Research, Vol. 10, N. 2, October 2012.
  34. Walsh, Keith, „Understanding Taxpayer Behaviour- New Opportunities for the Tax Administration“, The Economic and Social Review, Vol. 43, No. 3, Autumn, 2012.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 336.2.029+336.2.015+343.359 187-206