Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

УЛОГА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У ПРОЦЕСУ КОНСОЛИДАЦИЈЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

У чланку се разматра какву улогу у процесу консолидације демократије имају политичке партије и какав је њихов допринос у фазама испуњења и продубљивања демократије у Србији. Анализирајући степен институционализованости партија и партијског система, унутарпартијске демократске односе и развој партократских тенденција у српском друштву аутор указује на српске партије као једног од главних криваца за споро увећање демократских капацитета политичких институција у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан, „Мрежа школских другара у политичкој елити Србије“, Национални интерес, 3/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  2. Атлагић, Синиша, Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације – теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2007.
  3. Атлагић, Синиша, „Изборна понуда у светлу мичигенске парадигме изборног понашања: осврт пред изборе у Србији 2012“ (необјављен рад).
  4. Bartolini, Stefano & Mair, Peter, “Challenges to Contemporary Political Parties”, in: Diamond, Larry & Gunther, Richard (eds), Political Parties and Democracy, The Johns Hopkins University Press, 2001.
  5. Владисављевић, Небојша, „Мешовити режими, протести и 5. октобар“, у: Развој демократских установа у Србији десет година по­сле, Heinrich Böll Stiftung, 2010.
  6. Вукомановић, Дијана, Обнова партијског плурализма у Србији крајем XX века, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  7. Вучићевић Душан, „Демократизација кроз изборе изборни ауторитаризам у Србији“, Политичка ревија, 4/2010, Институт за политич­ке студије, Београд, 2010.
  8. Гоати, Владимир (ур.), Партијска сцена Србије после октобра 2000. године, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2002.
  9. Гоати, Владимир, „Чиниоци образовања фракција“, у: Лутовац, Зоран (ур.), Политичке странке у Србији структура и функционисање, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2005.
  10. Gunther, Richard & Diamond, Larry, “Types and Functions of Parties”, in: Diamond, Larry & Gunther, Richard (eds), Political Parties and Democracy, The Johns Hopkins University Press, 2001.
  11. Dalton, Rusell, “Political Support in Advanced Industrial Democracies” у: Norris, Pippa (ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Oxford University Press, 1999.
  12. Dix, Robert, “Democratization and Institutionalization of Latin American Political Parties”, Comparative Political Studies 24.
  13. Janda, Kenneth, Political Parties: A Cross National Survey, The Free Press, New York, 1980.
  14. Јовановић Милан, „Консолидација, принципи „слободних“ и „фер“ избора и уставни дизајн“, у: Павловић, Душан (прир.), Консолидација демократских установа у Србији – годину дана после, Службени гласник, Београд, 2008.
  15. Касаповић, Мирјана, „Поговор“, у: Сартори, Ђовани, Странке и страначки сустави аналитички оквир, Политичка култура, Загреб, 2002.
  16. Линц, Хуан & Степан, Алфред, Демократска транзиција и консолидација Јужна Европа, Јужна Америка и посткомунистичка Европа, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  17. Lewis, Paul, “Democratization and Party Development in Eastern Euro­pe”, Democratization, 1/1994.
  18. Лутовац, Зоран (ур.), Политичке странке у Србији структура и функционисање, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stif­tung, Београд, 2005.
  19. Лутовац, Зоран (ур.), Демократија у политичким странкама Србије, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2006.
  20. Лутовац, Зоран (ур.), Идеологија и политичке странке у Србији, ФПН, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2007.
  21. Mainwaring, Scott, „Party Systems in the Third Wave”, Journal of De­mocracy, 3/98.
  22. Mainwaring, Scott & Scully, Timothy (eds), Building Democratic Institu­tions: Party Systems in Latin America, Stanford University Press, 1995.
  23. Mainwaring, Scott & Torcal, Mariano, “Party System Institutionaliza­tion and Party System Theory after the Third Wave of Democratization”, 2005.
  24. Михаиловић, Срећко (ур.), Како грађани Србије виде транзицију – Истраживање јавног мњења транзиције, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2010.
  25. Ненадић, Немања, „Финансирање политичких странака у Србији“, у: Орловић, Славиша (прир.), Партије и избори у Србији 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2011.
  26. Norris, Pippa (ed.), Critical Citizens: Global Supportfor Democratic Go­vernance, Oxford University Press, 1999.
  27. Орловић, Славиша, Политички живот Србије између партократије и демократије, Службени гласник, Београд, 2008.
  28. Орловић Славиша, „Проблеми демократске консолидације Србије“, у: Павловић, Душан (прир.), Консолидација демократских установа у Србији годину дана после, Службени гласник, Београд, 2008.
  29. Орловић, Славиша, „Партијски систем Србије“, у: Орловић, Слави­ша (прир.), Партије и избори у Србији 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2011.
  30. Орловић, Славиша (прир.), Партије и избори у Србији 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2011.
  31. Орловић, Славиша, „Препреке консолидации демократије у Србији“, у: Стојиљковић Зоран (ур.), Лавиринти транзиције, Friedrich Ebert Stiftung, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2012.
  32. Павловић, Душан & Антонић, Слободан, Консолидација демократ­ских установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, Београд, 2007.
  33. Павловић, Вукашин, „О демократским капацитетима политичких партија“, у: Лутовац, Зоран (ур.), Демократија у политичким странкама Србије, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2006.
  34. Panebianco, Angelo, Political Parties: Organization and Power, Cam­bridge University Press, 1988.
  35. Пантић, Драгомир, „Прихваћеност програмских опредељења међу присталицама партија: на примеру неких актуелних спољно поли­тичких дилема“, у: Лутовац, Зоран, Идеологија и политичке странке у Србији, ФПН, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2007.
  36. Przeworski, Adam, Democracy and the Market, Cambridge University Press, 1991.
  37. Pharr, Susan & Putnam, Robert (eds.), Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton University Press, 2000.
  38. Randall Vicky & Svasand, Lars, Political Parties and Democratic Con­solidation in Africa, Paper for ECPR Joint Sessions of Workshops, Gre­noble, 2001.
  39. Randall, Vicky & Svasand, Lars, “Party Institutionalization in New De­mocracies”, Party Politics, vol. 8, no. 1, 2002.
  40. Сартори, Ђовани, Странке и страначки сустави, Политичка култура, Загреб, 2002.
  41. Славујевић, Зоран, „Партијска идентификација грађана пре и после избора 2000. године“, у: Гоати, Владимир (ур.), Партијска сцена Србије после октобра 2000. године, Институт друштвених наука, Frie­drich Ebert Stiftung, Београд, 2002.
  42. Славујевић, Зоран, „Институције политичког система – уместо симболичког израза права грађана да владају, средство владавине над грађанима“, у: Михаиловић, Срећко (ур.), Како грађани Србије виде транзицију – Истраживање јавног мњења транзиције, Friedrich Eb­ert Stiftung, Београд, 2010.
  43. Спасојевић, Душан, „Динамика политичких расцепа у Србији 2000-­2010“ у: Орловић Славиша, Партије и избори у Србији 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2011.
  44. Стојиљковић, Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008.
  45. Стојиљковић Зоран (ур.), Лавиринти транзиције, Friedrich Ebert Stif­tung, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2012.
  46. Schedler, Andreas, “What is Democratic Consolidation?”, Journal of De­mocracy, vol. 9, no. 2, 1998.
  47. Траиловић, Драган, „Популизам као фактор слабљења демократских капацитета политичких институција у Србији“, Политичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  48. Howard, Marc Morje & Roessler Philip, “Liberalizing Electoral Outco­mes in Competitive Authoritarian Regimes”, American Journal of Politi­cal Science, vol. 50, no. 2 (April), 2006.
  49. Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies, Yale Univer­sity Press, 1968.
  50. World Values Survey 1981-2008 Official Aggregate v.20090901, 2009. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggre­gate File Producer: ASEP/JDS, Madrid.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 329:321.7(497.11) 31-64