Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

ULOGA NOTARA U SAČINJAVANJU ZAVEŠTANJA U UPOREDNOM PRAVU

Sažetak

U današnje vreme prisutna je sve veća afirmacija notara u sferi zaveštajnog nasleđivanja. Predmet pažnje autora usmeren je na jedan njen segment, koji se odnosi na ovlašćenje notara za sastavljanje akta o izjavi poslednje volje, posmatrano u uporednopravnom kontekstu. U cilju što sveobuhvatnijeg sagledavanja ove uloge notara, analizom važeće zakonske regulative, obuhvaćena su zakonodavstva bivših jugoslovenskih republika, Rusije, Francuske i Nemačke. U radu se, najpre sagledavaju oblici zaveštanja za čije je sastavljanje nadležan notar. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na moguće načine za sačinjavanje zaveštanja pred notarom i postupak njegovog sačinjavanja. Autor ukazuje da između zakona posmatranih zemalja postoje sličnosti, ali i određene razlike u pogledu pojedinih aspekata pravne regulative navedenih pitanja. Iako konkretna uloga notara u sačinjavanju zaveštanja u posmatranim pravnim porecima nije identična, zaključuje se da je navedeno ovlašćenje notara od nesumnjivo velikog značaja u savremenim naslednopravnim sistemima Evrope.

Ključne reči:

Reference

  1. Абова, Т.Е., Богуславский, М.М., Светланов, А. Г.: Коментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части третьей, Москва, 2004.
  2. Bikić, Enes, Suljević, Sefedin, Povlakić, Meliha, Plavšić, Marinko: Notarsko pravo, Sarajevo, 2013.
  3. Булаевский, Б.А., Виноградова, Р.И., Ефимов, А.Ф., Левшина, Т.Л., Павлова, Е.А., Пантелеева, И.В., Сучкова, Н.В., Шелютто, М.Л., Шилохвост, О.Ю., Ярошенко, К.Б.: Коментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части третьей, Москва, 2007.
  4. Gavella, Nikola, Belaj,Vlado: Nasljedno pravo, Zagreb, 2008.
  5. Грађански законик Француске (Code сivil из 1804. године, version consolidée au 25 août 2015).
  6. Грађански законик Немачке (Bürgerliches Gesetzbuch из 1896. године, BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738, последње измене 29.06.2015. (BGBl I S. 1042).
  7. Грађански кодекс Руске Федерације (Гражданский кодекс Российской Федерации (трећи део од 26. 11. 2001. године, N 147-ФЗ, ред. од 05. 05. 2014).
  8. Große-Wilde, F. M., Ouart, P.E.: Deutscher Erbrechtskommentar, Auflage, Köln 2010.
  9. Ђурђевић, Дејан: Основи наследног права Црне Горе, Подгорица, 2010.
  10. Ђурђевић, Дејан, „Нотарски тестамент у немачком праву“, у зборнику: Увод у право Немачке (уредници: М. Васиљевић, В. Чоловић), Београд, 2011.
  11. Ђурђевић, Дејан, „Признање нотарског записа“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, бр. 1/2012.
  12. Ђурђевић, Дејан, „Нотарски тестамент у европским правним порецима и српском праву“, у зборнику: Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (приредио: Стеван Лилић), Београд, 2012.
  13. Ђурђевић, Дејан: Јавнобележничка делатност, Београд, 2014.
  14. Ђурђевић, Дејан: Институције наследног права, Београд, 2015.
  15. Ebenroth, C.T.: Erbrecht, München, 1992.
  16. Закон о ванпарничном поступку Македоније из 2008. године („Службен весник на РМ“, бр. 9/2008).
  17. Закон о ванпарничном поступку Црне Горе из 2006. године („Службени лист РЦГ“, бр. 27/2006).
  18. Закон о јавном биљежништву Хрватске из 1993. године („Narodne novine“, бр. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007 и 75/2009).
  19. Закон о наслеђивању Македоније из 1996. године („Службен весник на РМ“, бр. 47/1996).
  20. Закон о наслеђивању Словеније из 1976. године („Uradni list SRS“, бр. 15/76, 23/78; „Uradni list RS“, бр. 17/91, 13/94, 82/94, 117/2000, 67/2001, 83/2001, 73/2004 и 31/2013).
  21. Закон о насљеђивању у ФБиХ из 2014. године („Службене новине ФБиХ“, бр. 80/2014).
  22. Закон о насљеђивању Хрватске из 2003. године („Narodne novine“, бр. 48/2003, 163/2003, 35/2005, 127/2013 и 33/2015).
  23. Закон о насљеђивању Црне Горе из 2008. године („Службени лист РЦГ“, бр. 74/2008).
  24. Закон о нотаријату Македоније из 2007. године („Службен весник на РМ“, бр. 55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011).
  25. Закон о нотаријату Словеније из 1994. године („Uradni list RS“, бр. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 73/2004, 98/2005, 115/2006, 45/2008 – пречишћен текст).
  26. Закон о нотарима ФБиХ из 2002. године („Службене новине БиХ“, бр. 45/2002).
  27. Закон о нотаријату Француске (Loi contenant organisation du notariat – loi 25 ventôse an XI, version consolidée au 09 mars 2015).
  28. Закон о нотарима Црне Горе из 2005. године („Службени лист РЦГ“, бр. 68/2005 и 49/2008).
  29. Закон о потврђивању исправа Немачке (Beurkundungsgesetz из 1969. године, BGBl. I S. 1513), последње измене 29.06.2015. (BGBl I S. 1042).
  30. Zupančič, Karel: Dedovanje z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča, Ljubljana, 2005.
  31. Konsulargesetz из 1974. године, BGBl. I S. 2317, последње измене 29. 06. 2015., BGBl. I S. 1042.
  32. Leipold, D.: Erbrecht, Auflage, Tübingen, 2010.
  33. Максимовски, Ранко, „Тестаментално наследување“, Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, Скопје, бр. 11/2009.
  34. Mаlaurie, Philippe, Aynès, Laurent: Droit civil, les successions, les libéralités, Paris, 2010.
  35. Основи законодавства Руске Федерације о нотаријату (Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, ред. от 30. 03. 2015).
  36. Povlakić, Meliha, „Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, бр. 2/2013.
  37. Povlakić, Meliha, Schalast, Christoph, Softić, Vesna: Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2009.
  38. Prütting, H., Wegen, G., Weinreich, G.: BGBKommentar, Auflage, Köln, 2009.
  39. Radović, Miraš, Bikić, Enes, Suljević, Sefedin: Notarijat u Crnoj Gori, Podgorica, 2010.
  40. Ријавец, Весна, „Улога нотара у грађанском праву Словеније“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, бр. 1/2010.
  41. Спировик Трпеновска, Љиљана, Мицковик, Дејан, Ристов, Ангел: Наследното право во Република Македонија, Скопје, 2010.
  42. Стојановић, Наташа, „Улога јавних бележника у наследноправним стварима“, Правни живот, Београд, бр. 12/2011.
  43. Terré, F., Lequette, Y.: Droit civil, les successions, les libéralités, Paris, 1997.
  44. Crnić, Jadranko, Dika, Mihajlo, Hrvatin, Branko, Jelčić, Olga, Josipović, Tatjana, Koharić, Zdenka, Matko Ruždjak, Jožica: Novo nasljednopravno uređenje, Zagreb, 2003.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 341.961:347.67]:340.5 207-227
ç