Tema broja

MEĐUSEKTORSKI PRISTUP SOCIJALNOJ ZAŠTITI KAO PREDUSLOV NJENOG SPROVOĐENJA

ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – UČENJE IZ ISKUSTVA

Sažetak

Socijalna politika spade u zajedničke politike zemalja Evropske Unije jer ova oblast značajno doprinosi kvalitetu života stanovnika i zaštiti posebno osetljivih socijalnih grupa.
Predmet analize je uloga lokalne vlasti (Evropski standardi i stanje u Srbiji) kao nivo koji je najbliži građanima, te ima mogućnost da kreira politike, programe i paket socijalnih usluga koje kroji prema potrebama građana.
Cilj rada je da identifikuje kapacitete koje su lokalne vlasti izgradile u ovoj oblasti, te polja na kojima je moguće podići kvalitet rada u Srbiji (učenje iz iskustva i dobre prakse drugih, uspešnih zemalja).
Teorijsko metodološki pristup: biće prikazano stanje u Srbiji (istraživanje o subsidijaritetu), način rada kao i komparativna iskustva u svetu.
Očekivani rezultati i zaključak rada: Članak će ukazati na stanje u Srbiji i na prostor koji postoji da bi se sistemski ojačali kapaciteti lokalnih vlasti u ovoj oblasti: a. značaj strateškog planiranja lokalne vlasti uz svest da socijalna zaštita mora biti sagledana kontekstualno i multidisciplinarno; b. Značaj većeg uključivanja građana u kreiranje paketa usluga da bi odgovorile potrebama konkretnih stanovnika;
c. Bolje informisanje građana o ponudi (javnog i privatnog sektora), bolja kontrola usluga socijalne zaštite (kvalitet indikatora, kvalitet baza podataka) kao i kvalitet kontrolnih instrumenata: inspekcije, IT paketi: građanin inspektor. Ispitivanje zadovoljstva građana uslugama, uz mogućnost korekciju slabosti je izuzetno važan aspekt o kome vlasti moraju brinuti.

Ključne reči:

Reference

  • Andersen HS, Andersson, R, Wessel T, Vilkama K, „The Impact of Housing Policies and Housing Markets on Ethnic Spatial Segregation: Compaing the Capital Ciits of four Nordic Welfare States“,  Internationa Journal of Housing Policy, Vol.16, No. 1, 1-30, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/14616718.2015.1110375
  • Beddridge Clara, Furseth Peder Inge, Cuthberstons Richard, Demello Steven, “Technology-Based Innovation for Independent Living: Policy and Innovation in the United Kingdom, Scandinavia, and the United States”, Journal of Aging and Social Policy, Volume 23, Issue 3, pg. 213-228, 2014.
  • Бркић, Мирослав, Лиценцирање социјалних радника, ФПН, Београд. 2016.
  • Ђорђевић Снежана, Примена Принципа Субсидијарности у Србији, ФПН, Чигоја, Београд, 2017.
  • Maged N Kamel Boulos, Agis D Tsouros, Arto Holopainen, „Social, Innovative and smart Cities are happy and Resilient: insights from the WHO EURO 2014. Internationaln Health Citzies Conference“, International Journal of Helath Geographics  14:3, 2015. doi:10.1186/1476-072X-14-3  URL:http://www.ij-healthgeographics.com/content/14/1/3 BioMed Central, The Open Access Publisher
  • Петронијевић Дора, Доступност стаmбених некретнина за грађане Србије, Чигоја, Београд, 2016.
  • Social Housing and Urban Renewal – A Cross-National Perspective (Eds. Watt Paul, Smets Peer), Emarald, London, UK, 2017.
  • Стандарди за образовање социјалних радника у Србији, (Ур. Жегарац Невенка), ФПН, СХЕПСС, Београд, 2014.
  • The Squatters’Movement in Europe – Everyday Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism (Eds. Cattaneo Claudio, Martinez Muguel), Pluto Press, UK, 2014.
  • Вуковић, Дренка, Социјална сигурност, Чигоја, Београд, 2009.
  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2019 2/2019 УДК 352:364-3 9-26
ç