Izaberi jezik:
Tema broja

TRAGANJE ZA IZLAZOM IZ GLOBALNOG NE-PORETKA

ULOGA KULTURE MIRA, ETNIČKE TOLERANCIJE I MULTIKULTURALIZAMA U OBRAZOVANJU I VASPITANJU NOVIH GENERACIJA

Sažetak

U članku se razmatra uloga kulture mira, etničke tolerancije i multikulturalizma u kontekstu savremenih društvenih odnosa na Balkanu i svetu. U fokusu razmatranja nalaze se savremena konfliktološka istraživanja i mirovne studije, kao i njihov značaj za obrazovanje i vaspitanje novih generacija, kao i uloga škola i univerziteta u afirmaciji vrednosti kulture mira. U radu se poentira značaj borbe za mir, kao osnovne pretpostavke za održivi razvoj čovečanstva i opstanak planete. U radu se poentira: povezanost borbe za mir promenom strategije razvoja, u duhu – da bez globalne pravde nema globalnog mira u svetu (Lula da Silva). Ili kako s pravom poručuje norveški naučnik Johan Galtung (Johan Galtung), direktor Međunarodnog instituta za mir: ,,Borba za drugačiji razvoj, kao i borba za drugačiji mir, mora da se vodi i osporavanjem, pa čak i transformacijom zapadne kosmologije, svih onih duboko ukorenjenih verovanja koja definišu mir pomoću oružja, a razvoj pomoću novca.’’

Ključne reči:

Reference

  • Delors, Jacques. 1998. Učenje: blago u nama, izvješće UNESCO-u Međunarodnog povjerenstva za razvoj i obrazovanje za 21. stoljeće. Zagreb: Еduka.
  • Galtung, Ј. (1999), Mirnim sredstvima do mira, Fakultet političkih nauka, Beograd
  • Habermas, Jirgen. 2002. Postnacionalna konstelacija. Belgrade: Otkrovenje.
  • Heraklit. 1979. Fragmenti. Beograd: Grafos.
  • Jovanović, Dragoljub. 1927. Kult rada. Beograd: Rad.
  • Kant, Imanuel. 2020. Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Dereta.
  • Кrulj, Radenko, Sait Кačapor i Radivoje Кulić. 2003. Pedagogija. Beograd: Svet knjige.
  • Kurtz, Paul. 2000. Humanistički manifest 2000. Beograd: Filip Višnjić.
  • Маrković, Danilo. 2008. Globalizacija i visokoškolsko obrazovanje, Univerzitet u Nišu, Niš
  • Marković, Olivera. 2018. Etnicitet: Sociološko istraživanje etniciteta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.
  • Major, Federiko. 1991. Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska Revija.
  • Mesić, Milan. 2006. Multikulturalizam – društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga.
  • Mitrović, Ljubiša. 2013. Uvod u studije globalizacije. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet.
  • Morin, Edgar. 1989. Kako misliti Evropu. Sarajevo: Svijetlost.
  • Morin, Edgar. 2002. Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa.
  • Morin, E. 2016. Ecologiser l’homme. Paris: Lemieux Éditeur.
  • Platon. 2015. Država. Beograd: Dereta.
  • Potkonjak, Nikola. 1968. Pedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
  • Vidojević, Zoran. 1993. Društveni sukobi – od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa.
  • Vukasović, Аnte. 1988. Pedagogija. Zagreb: Samobor.
  • Ujedinjene nacije (UN). 1995. Deklaracija o principima tolerancije
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2023 1/2023 УДК 371(497.11) 65-81
ç