Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

УЛОГА ИНСТРУМЕНАТА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Предмет овог рада представљају различити инструменти односно програми претприступне помоћи које Европска унија користи као подршку земљама које се налазе у процесу приступања. Циљ рада јесте да покаже каква је заправо улога ових инструмента за процес придруживања a поред тога и да укаже на користи које од ових инструмената имају не само државе кориснице помоћи већ и Европска унија. Посебна пажња је усмерена на Србију која као потенцијални кандидат има приступ неким од компоненти претприступне помоћи. Користећи компаративно дескриптивну мето­ду, заједно са анализом садржаја, аутор покушава да одговори на следећа питања:

 • како су се развијали инструменти претприступне помоћи
 • колики је њихов значају процесу придруживања
 • шта је још потребно поред ових програма финансијске помоћи да би једна држава напредовала у процесу евро-интеграција.

кључне речи:

Референце

  1. Мишчевић, Taња, Придруживање Европској унији, ЕСПИ, Београд, 2005.
  2. Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, 2/2009, Институт за политичке студије.
  3. Using IPA and other EU-funds to accelerate convergence and integration, CEU, Budapest, 2008.
  4. Bailey and L. De Propis „A Bridge Too Phare? EU Pre-Accession Aid and Capacity-Building in the Candidate Countries“, Journal of Common Market Studies, 1, No. 42, 2004.
  5. Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за 2009. го­дину, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, 2010, http://www.seio.rs/
  6. Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA), OJ L 210/82 of 17.06.2006.
  7. Commision decision establishing a Multi beneficiary, Multi annual In­dicative planning document (MIPD) 2007-2009, COM (2007) 2205 of 29.05.2007.
  8. Commision decision on a Multi annual Indicative Planning Document (MIPD) 2007-2009for Serbia, COM (2007) 2497 of 18.06.2007.
  9. Commision decision on a Multi annual Indicative Planning Document (MIPD) 2008-2010 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_ser-pdf.
  10. Commission Regulation (EC) No718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA,) OJ L 170 of 29.6.2007.
  11. Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 15 December 2008 2007Annual IPA Report, COM(2008) 850.
  12. Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regu­lation applicable to the general budget of the European Communities, О J L 248 of 16.09.2002.
  13. Council Regulation (EC) No 1628/96 of 25 July 1996 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia , OJ L 204, 14.8.1996.
  14. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e50020_en.htm 15.03.2010.
  15. http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/finanrial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm, 15.03.2010.
  16. Делегација Европске комисије у Београду, europa.org.rs, 15.03.2010.
  17. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, www. seio.rs, 15.03.2010.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 341.217.02+339.96(4-672EU) 389-406