Tema broja

SRBIJA – SAVREMENI SOCIJALNI I POLITIČKI IZAZOVI

ULOGA I ZNAČAJ NARODNE SKUPŠTINE I PARLAMENTARNE DIPLOMATIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Proces pregovora za članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva učešće velikog broja institucija Evropske unije, ali i država kandidata za članstvo. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj i ulogu Narodna skupština Republike Srbije u procesu evropskih integracija, sa posebnim fokusom na dve najznačajnije funkcije i u kontekstu pristupanja: kontrolne i zakonodavne. U drugom delu rada razmatra se rad Odbora za evropske integracije i značaj koji ima u procesu pregovora za članstvo. Poslednji deo rada biće posvećen pregledu saradnje Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, ali i značaju i mogućnostima koje pruža parlamentarna diplomatija sa posebnim osvrtom na dve inicijative, COSAC-a i COSAP-a, koje predstavljaju pogodne okvire za promovisanje interesa Srbije na evropskom i regionalnom nivou. Autorke su stava da, uzevši u obzir trenutnu situaciju u kojoj se nalazi politika proširenja EU, ali i rastući značaj koji imaju, ne samo Evropski parlament već i parlamenti država članica tokom čitavog procesa pristupanja, parlamentarna diplomatija u procesu EU integracija otvara prostor za politički dijalog i razmatranje različitih pitanja od značaja za proces evropskih integracija Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

  • Delegacija Evropske Unije u Srbiji. „Snažna podrška za pristupanje EU među građanima Srbije, pokazuje decembarska anketa kompanije Ninamedia za Delegaciju EU u Srbiji.” Poslednji pristup: 25. april 2021. https://europa.rs/snazna-podrska-za-pristupanje-eu-medju-gradjanima-srbije-pokazuje-decembarska-anketa-kompanije-ninamedia-za-delegaciju-eu-u-srbiji/.
  • Evropska komisija. 2020. Republika Srbija Izveštaj za 2020. godinu. Poslednji pristup 25. mart 2021. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf.
  • Ministarstvo za evropske integracije RS. 2013. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Poslednji pristup 4. april 2021. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf.
  • Nikolić, Oliver. 2016. „Zakonodavni postupak u Narodnoj skupštini Republike Srbije i evropske integracije.” Srpska politička misao 54 (4): 315-330. doi.org/10.22182/spm.5442016.17.
  • Narodna skupština Republike Srbije. „Odbor za evropske integracije.” Poslednji pristup: 24. april 2021.  Народна скупштина Републике Србије | Одбори (parlament.gov.rs).
  • Narodna skupština Republike Srbije. 2020. „Održan virtuelni KOSAK sastanak u okviru nemačkog predsedavanja Savetu EU.” 11. januar 2021. Народна скупштина Републике Србије | Активности Народне скупштине (parlament.gov.rs).
  • Lončar, Jelena. 2012. „Uticaj međunarodnih aktera na rad Narodne skupštine Republike Srbije” U Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ur. Slaviša Orlović, Ilija Vujačić,. Saša Gavrić i Sonja Tomović, 223-235. Beograd, Sarajevo, Podgorica: Sarajevski otvoreni centar i Čigoja štampa.
  • Međak, Vladimir. 2020. Uloga i rad Narodne skupštine Republike Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) i Otvoreni parlament.
  • Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, „Službeni glasnik RS”, br. 112/2013.
  • Poslovnik Narodne skupštine, „Službeni glasnik RS”, br. 20/2012 – prečišćen tekst.
  • The platform for EU Interparliamentary Exchange. COSAC. Poslednji pristup 24. аpril 2021. https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/conference/getconference.do?type=082dbcc564afa0210164b2da9f5102f8.
  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju [SSP]. 2013. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/06.
  • Zakon o Narodnoj skupštini [ZNS], „Službeni glasnik RS”, br. 9/2010.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 342.53(497.11):340.137(4-672EU) 58-78
ç