Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА – САВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ

УЛОГА И ЗНАЧАЈ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Процес преговора за чланство у Европској унији подразумева учешће великог броја институција Европске уније, али и држава кандидата за чланство. Овај рад има за циљ да укаже на значај и улогу Народна скупштина Републике Србије у процесу европских интеграција, са посебним фокусом на две најзначајније функције и у контексту приступања: контролне и законодавне. У другом делу рада разматра се рад Одбора за европске интеграције и значај који има у процесу преговора за чланство. Последњи део рада биће посвећен прегледу сарадње Народне скупштине и Европског парламента, али и значају и могућностима које пружа парламентарна дипломатија са посебним освртом на две иницијативе, COSAC-a i COSAP-a, које представљају погодне оквире за промовисање интереса Србије на европском и регионалном нивоу. Ауторке су става да, узевши у обзир тренутну ситуацију у којој се налази политика проширења ЕУ, али и растући значај који имају, не само Европски парламент већ и парламенти држава чланица током читавог процеса приступања, парламентарна дипломатија у процесу ЕУ интеграција отвара простор за политички дијалог и разматрање различитих питања од значаја за процес европских интеграција Републике Србије.

кључне речи:

Референце

  • Delegacija Evropske Unije u Srbiji. „Snažna podrška za pristupanje EU među građanima Srbije, pokazuje decembarska anketa kompanije Ninamedia za Delegaciju EU u Srbiji.” Poslednji pristup: 25. april 2021. https://europa.rs/snazna-podrska-za-pristupanje-eu-medju-gradjanima-srbije-pokazuje-decembarska-anketa-kompanije-ninamedia-za-delegaciju-eu-u-srbiji/.
  • Evropska komisija. 2020. Republika Srbija Izveštaj za 2020. godinu. Poslednji pristup 25. mart 2021. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf.
  • Ministarstvo za evropske integracije RS. 2013. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Poslednji pristup 4. april 2021. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf.
  • Nikolić, Oliver. 2016. „Zakonodavni postupak u Narodnoj skupštini Republike Srbije i evropske integracije.” Srpska politička misao 54 (4): 315-330. doi.org/10.22182/spm.5442016.17.
  • Narodna skupština Republike Srbije. „Odbor za evropske integracije.” Poslednji pristup: 24. april 2021.  Народна скупштина Републике Србије | Одбори (parlament.gov.rs).
  • Narodna skupština Republike Srbije. 2020. „Održan virtuelni KOSAK sastanak u okviru nemačkog predsedavanja Savetu EU.” 11. januar 2021. Народна скупштина Републике Србије | Активности Народне скупштине (parlament.gov.rs).
  • Lončar, Jelena. 2012. „Uticaj međunarodnih aktera na rad Narodne skupštine Republike Srbije” U Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ur. Slaviša Orlović, Ilija Vujačić,. Saša Gavrić i Sonja Tomović, 223-235. Beograd, Sarajevo, Podgorica: Sarajevski otvoreni centar i Čigoja štampa.
  • Međak, Vladimir. 2020. Uloga i rad Narodne skupštine Republike Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) i Otvoreni parlament.
  • Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, „Službeni glasnik RS”, br. 112/2013.
  • Poslovnik Narodne skupštine, „Službeni glasnik RS”, br. 20/2012 – prečišćen tekst.
  • The platform for EU Interparliamentary Exchange. COSAC. Poslednji pristup 24. аpril 2021. https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/conference/getconference.do?type=082dbcc564afa0210164b2da9f5102f8.
  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju [SSP]. 2013. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/06.
  • Zakon o Narodnoj skupštini [ZNS], „Službeni glasnik RS”, br. 9/2010.
периодика Српска политичка мисао 2/2021 2/2021 УДК 342.53(497.11):340.137(4-672EU) 58-78