Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ULOGA I ZNAČAJ NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

Sažetak

Jedan od temeljnih aspekata na putu izgradnje demokratske i pravne države je  poštovanje manjinskih prava. To podrazumeva postojanje, ne samo pravnog okvira za njihovu zaštitu, već i aktivnu participaciju pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu. Pored političkih partija nacionalnih manjina, mehanizam koji omogućava snažnu zaštitu, veću participaciju i kulturnu autonomiju pripadnicima nacionalnih manjina, svako su i nacionalni saveti nacionalnih manjina. U radu se analizira uloga i značaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji predstavljaju temeljni oslonac delotvornog odlučivanja nacionalnih manjina o zaštiti njihovih posebnosti čime se ostvaruje pravo na manjinsku samoupravu i kulturnu autonomiju. U fokus ovog rada je analiza ustavno-pravnog položaja nacionalnih manjina u Srbiji, normativni okvir nacionalnih saveta, i slabosti zakonskog rešenja. Prikazuju se izborne procedure sa njenim slabostima, kao i razlozi snažne politizacije nacionalnih saveta.

Ključne reči:

Reference

  • Башић Горан, Искушења демократије у мултиетничком друштву – Модел закона о заштити права националних мањина у Србији, ЦИЕ, Београд, 2006.
  • Башић Горан, Црњански Катарина, Политичка партиципација и културна аутономија националних мањина у Србији, Фондација Фридрих Еберт, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2006.
  • Вујачић, Илија, Десет година нове мањинске политике у Србији, научноистраживачки пројекат “Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије”, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука и Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 2011.
  • Вукашиновић Ева, Јанић Нина, Четири године националних савета националних мањина, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Нови Сад, 2014.
  • Ђурђевић Ненад (уредник), Мањинска политика и интеграција у Србији. Анализе и препоруке за унапређење мањинске политике и процеса интеграције у Републици Србији, Форум за етничке односе, Београд, 2014.
  • Ђурђевић Ненад, Марковић Ксенија Улога националних савета националних мањина у интегративној мањинској политици: случај Србија, у Национални савети националних мањина и култура, Зборник радова 2, Завод за културу Војводине – Покрајински омбудсман АП Војводине, Нови Сад, 2015.
  • Закон о изменама и допунама закона о избору народних посланика Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 10/2003, 12/2004.
  • Закон о Националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 47/2018.
  • Илић Снежана, “Политичка култура  националних мањина  у контексту избора  за мањинске националне савете”,  у Национални савети националних мањина и култура, Зборник радова 2, Завод за културу Војводине – Покрајински омбудсман АП Војводине, Нови Сад, 2015.
  • Павловић- Крижанић Татјана, Лончар Јелена, Евалуација рада пет националних савета у Србији, Центар за регионализам, Нови Сад, 2012.
  • Радосављевић Душко, “Де-партизација националних савета”, у Национални савети националних мањина и култура, Зборник радова 2, Завод за културу Војводине – Покрајински омбудсман АП Војводине, Нови Сад, 2015.
  • Уставна повеља, Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003.
  • Уставни суд на седници одржаној 16. јануара 2014. донео је одлуку о оцени уставности о одредбама Закона о националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр. 20/2014.
  • Чупић Чедомир, Јоковић Милица, “Поверење као предуслов за одржање  мањина и прихватање мањинских идентитета”, Политички живот, уредник Славиша  Орловић, Центар  за демократију Факултета политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2018 3/2018 УДК 061.1:323.15(497.11) 51-70
ç