Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

УЛОГА ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА У КРЕИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ КАПАЦИТЕТА СРБИЈЕ

Сажетак

Улогу фискалног система у креирању политичког капацитета Србије могуће је пратити са више аспеката. У овом раду пажњу смо усмерили на расподелу функција и моћи у три посебно значајне сфере: 1) нормативној активности носилаца фискалне власти; обиму фискалних средстава којим располажу поједини нивои организације државне власти, и 3) утврђивању, наплати и контроли фискалних прихода. Расподела и разграничење фискалних функција је превасходно питање уређења политичких односа, исказаних у уставу и фискалним законима, а ослањају се на одређени степен централизације, односно децентрализације државних функција. Системи расподеле јавних прихода се међусобно разликују у погледу степена фискалне аутономије коју имају поједини нивои власти у земљи, административне једноставности, правичности и алокативне неутралности.

кључне речи:

Референце

  1. Alex Easson – Erić Zolot, Tax Incentives, World Bank Institute, Washington D. C., 2003.
  2. Baldwin Richard – Krugman Paul, Agglomeration, Integration and Tax Harmonization, CEPR Discussion Paper Series, No. 2630, 2001.
  3. Вукадин Емилија, Основи економске политике, Београд, 1999.
  4. Дамјановић Мијат, „Реалитети локалне демократије“, прилог у Зборнику Локална демократија, Магна агенда, Београд,
  5. Јелчић Божидар, Наука о финанцијама и финанцијско право, Информатор, Загреб, 1983.
  6. Кулић Мирко, „Остваривање финансијског система и фискалне политике и улога финансијске полиције“, Зборник радова Удружења за кривично право Црне Горе и Српског удружења за кривично право, Београд, 1995.
  7. Кулић Мирко, „Значај Републичке управе јавних прихода у остваривању пореског система“, Књиговодство, бр. 1-2/1996, Савез рачуновођа и ревизо­ра Србије, Београд, 1996.
  8. Кулић Мирко, „Утицај пореске политике на конкурентску способност привреде“, Зборник радова са међународног научног скупа Јачање конку­рентности предузећа и привреде, Мегатренд универзитет у Београду, Београд, 2005.
  9. Кулић Мирко, „Економско-социјални аспект евазије пореза“, Мегатренд ревија, вол. 2 (1) 2005 Мегатренд универзитет примењених наука у Београду, Београд, 2005.
  10. Кулић Мирко, Пореско право, Мегатренд универзитет, Београд, 2006.
  11. Кулић Мирко, Пореско процесно право, Мегатренд универзитет, Београд, 2007.
  12. Кулић Мирко, Јавне финансије, Мегатренд универзитет, Београд, 2010.
  13. Кулић Мирко, Пореска кривична дела, Финансијско-порески центар за кон­салтинг, Београд, 2010.
  14. Кулић Мирко и Милошевић Горан, Финансијски и монетарни менаџмент, Графос, Београд, 2007.
  15. Кулић Мирко и Милошевић Горан, „Порески криминалитет“, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 3/2010, Београд, 2010.
  16. Кулић Мирко и Милошевић Горан „Елементи кривичног дела неуплаћивања пореза по одбитку“, Зборник радова: Кривично законодавство и превенција криминалитета, Брчко, 2011.
  17. Ловчевић Јован, Институције јавних финансија, Службени лист СФРЈ, Бео­град, 1975.
  18. Милошевић Горан, Утврђивање јавних прихода, Смедеревска Паланка, 2002.
  19. Милошевић Горан, Порез и избегавање пореза, Београд, 2005.
  20. Милошевић Горан, Јавне и монетарне финансије, Београд, 2010.
  21. Милошевић Г., „Економска криза као фактор угрожавања безбедности Србије“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011, Београд, 2011
  22. Милошевић, Г. „Евазија пореза“, Наука – безбедност – полиција, бр. 2/2006, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2006.
  23. Милошевић Горан и Кулић Мирко, „Теоријске основе и практична искуства преваљивања пореза са освртом на пољопривреду“, Економика пољопривреде, бр. 2/2011, Београд, 2011.
  24. Musgrave Richard, Теорија јавних финансија, Научна књига, Београд, 1973.
  25. Norr Martin, The Taxation of Corporations and Shareholders, Kluwer, Deventer, 1982.
  26. Перић Александар, Финансијска теорија и политика, Савремена администрација и Институт за економска истраживања, Београд, 1971.
  27. Поповић Дејан, Наука о порезима и пореско право, Open Society Institut/Constitutional and Legislative Policy Institute, Budapest и Савремена администрација, Београд, 1997.
  28. Поповић Дејан, Коментар Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Цекос ин, Београд,
  29. Поповић Дејан, Пореско право, Правни факултет у Београду, Београд, 2003.
  30. Раичевић Божидар, Јавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2008.
  31. Раичевић Божидар и Ненадић Јелена, „Пореска конкурентност као форма економске конкурентности државе“, Милочерски економски форум – Конкурентност и европски пут, Милочер, 2005.
  32. Stiglitz Joseph, Економијајавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
  33. Cowell Frank, Cheating the government: the economics of evasion, MIT Press, Cambridge, MA, London, 1990.
  34. Warin Thierry, Tax Harmonization: A Cure or a Curse for Europe?, 28 Tax Notes International (11 November 2002);
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 336.2:323(497.11) 109-129