Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УГОВОРНА СПОСОБНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПОСЛЕ

Сажетак

Захваљујући новим решењима садржаним у Лисабонском уговору, која се највећим делом своде на кодификацију постојеће уговорне и судске праксе, ЕУ је шест деценија после настанка изградила солидан правни оквир уговорног регулисања својих односа са „спољним светом”. У овом раду су издвојене и посебно анализиране само његове одредбе које уређују правни основ уговорног капацитета ЕУ и правну природу овлашћења Уније да закључује уговоре. Кад је реч о основу, успостављено је јасно разликовање између директних или примарних овлашћења за закључење уговора која су прописана оснивачким уговорима и индиректних или секундарних овлашћења која произилазе из неке од оснивачким уговорима предвиђених правних чињеница. У погледу правне природе уговорне способности изричито су предвиђена само искључива овлашћења ЕУ у материји закључења уговора, док се подељена овлашћења са државама чланицама или тзв. мека овлашћења Уније да координира, подржава и допуњује уговорну активност држава посебно не наводе, али се ипак могу извести тумачењем различитих делова оснивачког уговора. Изван предмета регулисања Лисабонског уговора остали су мешовити споразуми и уговори ЕУ са недржавним територијалним субјектима, упркос чињеници да су они данас постали нормална појава у уговорној пракси ове организације.

кључне речи:

Референце

  1. Кнежевић-Предић Весна, Радивојевић Зоран, Како настаје и делује право Европске уније, Службени гласник, Београд, 2009.
  2. Медовић Владимир, „Споразум о стабилизацији и придруживању између Европске уније и Косова“, Ревија за европско право, Удружење за европско право, Крагујевац, бр. 1/2016, стр. 5-66.
  3. Радивојевић Зоран, Уговори међународних организација у савременом међународном јавном праву, СКЦ, Ниш, 1996.
  4. Радивојевић Зоран, „Уговорна способност Европске уније“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/1998, стр. 589-603.
  5. Радивојевић Зоран, Раичевић Небојша, „Санкционисање држава чланица ЕУ због неизвршења пресуда Суда правде и необавештавања о спровођењу директива“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2017, стр. 243-261.
  6. Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionel de lʹUnion européenne, LexisNexsis SA. Paris, 2010.
  7. Cremona Marise, “External relations and external competence of the European Union: the emergence of an integrated policy”, in: The Evolution of EU Law (eds. Paul Craig, Grainne de Burca), OUP, Oxford, 2011, стр. 217-268.
  8. Dashwood Alan, Dougan Michael, Rodger Barry, Spaventa Eleanor, Wyatt Derrick, Wyatt and Dashwoodʼs European Union Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2011.
  9. Hartley Тrevor, The Foundations of European Union Law, OUP, Oxford, 2014.
  10. Hartley Trevor, Osnovi prava Evropske zajednice (prevod). COLPI i Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1998.
  11. Isaac Guy, Blanquet Marc, Droit général de lʼUnion européenne, Sirey, Paris, 2012.
  12. Karayigit Mustafa, “Why and to What Extent a Common Interpretative Position for Mixed Agreements?”, European Foreign Affairs Review, Kluwer Law Online, Wolters Kluwer United States inc., No. 4/2006, стр. 445-469.
  13. Maresceau Marc, “A Tipology of Mixed Bilateral Agreements”, in: Mixed Agreements Revisited: The EU and its Member States in the World (eds. Christophe Hillion, Panos Koutrakos), Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010, стр. 11-29.
  14. Timmermans Christiaan, “Opening Remarks – Evolution of Mixity since the Leiden 1982 Conference”, in: Mixed Agreements Revisited: The EU and its Member States in the World (eds. Christophe Hillion, Panos Koutrakos), Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010, стр. 1-8.

  ПРОПИСИ И ПРАКСА

  1. Agreement establishing an association between European Economic Community and Greece, OJ, EEC, 1963, C 26/294.
  2. Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Assistence in Custom Matters, OJ EC, 1999, L 151/21.
  3. 22/70, Commission v Council, ECLI:EU:C:1971:32.
  4. 3-4 и 6/76, Cornelis Kramer and Others, ECLI:EU:C:1976:114.
  5. C-476/98, Commission v Germany (“Open Skies”), ECLI:EU:C:2002:631.
  6. Opinion 1/76, Draft Agreement establishing European Laying-up Fund for Inland Waterway Vessels, ECLI:EU:C:1977:63.
  7. Opinion 1/78, Draft Convention of the International Atomic Energy Agency on the Physical Protection of Nuclear Materials, Facilities and Transports , ECLI:EU:C:1979:224.
  8. Opinion 2/91, Convention No. 170 of the International Labour Organization concerning Safety in the Use of Chemicals at Work, ECLI:EU:C:1993:106.
  9. Opinion 2/94, Accesion by the Community to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECLI:EU:C:1996:140.
  10. Opinion 1/03, Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement judgments in civil and commercial matters, ECLI:EU:C:2006:81.
  11. Stabilisation and Associtation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Кosovo, of the other part, OJ EU, 2016, L 71.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 341.24(4-672EU) 75-91