Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УГОВОРЕНА ФОРМА УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Сажетак

Серија скорашњих измена законских правила о форми уговора која регулишу пренос права својине на непокретним стварима везана је за поступак увођења јавног бележништва у домаћи правни систем, те за различите друштвене реакције на овај процес, а пре свега за вишемесечну обуставу рада адвоката. Правило које је тренутно на снази резултат је компромиса који је постигнут између државе и представника адвокатске професије. Предмет овог рада јесу смисао и домашај тог правила, а пре свега допуштеност уговарања строже форме уговора о отуђењу непокретности од оне која је законом прописана. Домаћа стручна јавност се поделила о овом питању: По једном схватању јавни бележник није овлашћен за јавно састављање уговора о отуђењу непокретности, већ само за његово јавно потврђивање. То даље значи да уговори управљени на пренос права својине не производе правно дејство ако су сачињени у форми јавнобележничког записа, изузев ако је лице које тако отуђује непокретност пословно неспособно. Другим речима, уговорне стране нису слободне да споразумно пооштре законом прописану форму јавнобележничког потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу непокретности. Насупрот томе стоји схватање да и овде важи опште правило из чл. 69 ЗОО да уговорне стране могу да се споразумеју о посебној форми као битној. То, даље, обухвата и могућност уговарања строже форме од оне која се по закону неопходна. Ауторка нуди аргументе у прилог овом потоњем разумевању.

кључне речи:

Референце

  1. Beale, Hugh et al: Cases, Materials and Text on Contract Law, Hart Publishing, Oxford 2002.
  2. Carbonnier, Jean: Droit civil, Tome 2. Les biens, Les obligations, P.U.F, Paris 2004.
  3. Engel, Pierre: Traité des obligations en droit suisse, Stämpfli, Berne 1997.
  4. Fabre-Magnan, Muriel: Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilatéral, PUF, Paris 2008.
  5. Guenzoui, Youssef: La notion d’accord en droit privé, L.G.D.J, Paris 2009.
  6. Hogg, Martin: Promises and Contract Law : Comparative Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
  7. Larroumet, Christian: Droit civil, Tome 3 : Les obligations, le contrat, Economica, Paris 2007.
  8. Le Tourneau, Philippe: Droit de la responsabilité et des contrats 2006/2007, Dalloz, Paris 2006.
  9. Malaurie, Philippe, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck: Droit civil : les obligations, Defrénois, Paris 2009.
  10. Markesinis, Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston: The German Law of Contract. A Comparative Treatise, Hart Publishing, Oxford 2006.
  11. Mazeaud, Henri et Léon, Jean Mazeaud: Leçons de droit civil, Tome deuxième. Premier volume, Obligations : théorie générale, Montchrestien, Paris 1969.
  12. Tercier, Pierre: Le droit des obligations, Schulthess, Zurich 2009.
  13. Terré, François, Philippe Simler, Yves Lequette: Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris 2005.
  14. Антић, Оливер: Облигационо право, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд
  15. Аранђеловић, Драгољуб: О формалним изјавама воље : с нарочитим обзиром на наш Грађански законик, Штампарија “Доситије Обрадовић”, Београд 1910 / 1911.
  16. Аранђеловић, Драгољуб: Општи аустријски грађански законик, Просвета, Београд
  17. Аранђеловић, Драгољуб: Основи облигационог права с нарочитим обзиром на Грађански законик Краљевине Србије. Општи део, Прво издање, Геца Кон, Београд
  18. Вуковић, Михајло: Обвезно право. Књига II, Школска књига, Загреб
  19. Ђорђевић, Живомир, Владан Станковић: Облигационо право, Научна књига, Београд 1987.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 347.235:347.4(497.11) 313-339