Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

U SENCI DREVNOG DRUŠTVA: ENGELSOVO POREKLO PORODICE

Sažetak

Osvrt na knjigu Poreklo porodice, privatne svojine i države Fridriha Engelsa (Friedrich Engels.1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: Pathfinder Press, 180 p.)

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 141.82 Engels(049.3) 293-305
ç