Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

ТРЕНДОВИ РЕДИСТРИБУЦИЈЕ БЛАГОСТАЊА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА БЛАГОСТАЊА

Сажетак

Начин редистрибуције социјалних бенефиција је кључан критеријум разликовања модела држава благостања у европској пракси. Системи социјалне сигурности широм Европе након економске кризе 2008. године реструктуирају социјална права. У складу са тим, главни циљеви рада су одређивање карактера и садржаја редистрибутивне политике у европским државама благостања након економске кризе, као и откривање праваца реформских политика у скоријем периоду. Aнализом трошења на социјалне бенефиције према типу и функцији утврдиће се обрасци редистрибуције на европском нивоу и на нивоу европских социјалних модела. Налази упућују на закључак да долази до проширивања редистрибутивне функције држава, повећавања јавних трошења и реструктуирања права у правцу смањивања декомодификације. Упркос приближавањима у формулисању и спровођењу социјалних права, државе либералног, корпоративног и социјалдемократског модела и даље задржавају карактеристике социјалног модела коме припадају.

кључне речи:

Референце

  1. Перишић Наталија, Европски социјални модели, магистарска теза, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  2. Спикер Пол, Социјална политика: теорија и пракса, Факултет политичких наука, Београд, 2014.
  3. Blum Sonja, Johanna Kuhlmann, „Crisis? What Crisis? Restructuring the German Welfare System in Times of Unexpected Prosperity“, Challenges to European Welfare Systems (eds: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 133-158.
  4. Begg Iain al., The Welfare State in Europe – Visions for Reform, Internet, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20150917WelfareStateEuropeNiblettBeggMushovelFinal.pdf, 06/05/2016.
  5. Esping Andersen Gesta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton, 1990.
  6. Eurostat, Key figures on Europe – 2015 edition, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2015.
  7. Eurostat, ESSPROS Manual The European System of integrated Social Protection Statistics, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2011.
  8. Eurostat, Social protection receipts by type, Internet, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=18plugin=1&language=en&pcode=tps00108, 28/06/2016.
  9. Gilbert Neil, Paul Terrell, Dimensions of Social Welfare Policy, Allyn and Bacon, Boston, 2002.
  10. Greve Bent, „Denmark: Still a Nordic Welfare State after the Changes of Recent Years?“, Challenges to European Welfare Systems (eds: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 159-176.
  11. Hort E.O. Sven al., „Still Awaiting the Storm? The Swedish Welfare State After the Latest Crisis“, Challenges to European Welfare Systems (eds: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 671-691.
  12. McCashin Anthony, „Ireland: From Boom to Bust“, Challenges to European Welfare Systems (editors: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 351-369.
  13. Mitton Lavinia, „The Financial Crisis as Game Changer for the UK Welfare State“, Challenges to European Welfare Systems (editors: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 743-765.
  14. NOSOSCO, Social Protection in the Nordic Countries 2013/2014 – Scope, Expenditures and Financing, Nordic Social-Statistical Committee, Copenhagen, 2015.
  15. Osterle August, Karin Heitzmann, „Reforming the Austrian Welfare System: Facing Demographic and Economic Challenges in a Federal Welfare State“, Challenges to European Welfare Systems (editors: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 11-35.
  16. Titmuss Richard, Social policy: an introduction, Allen and Unwin, London, 1974.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 304(4-775) 141-156