Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA I SAVREMENI POLITIČKI PROCESI

TRANZICIJA I MODERNIZACIJA

Sažetak

U radu se iznose rezultati teorijsko-empirijskog istraživanja odnosa procesa tranzicije i modernizacije. U metodološkom postupku primenjena je teorijska analiza klasičnih shvatanja o modernizaciji i njenim vrednostima, kao i sekundarna analiza sadržaja empirijskih podataka o rezultatima procesa tranzicije, pre svega na primeru Srbije. Osnovna teza koja se ispitivala jeste da je tranzicija, iako sprovođena i ideološki obrazlagana kao modernizacija, zapravo predstavljala antimodernizacijski, neokonzervativistički proces u tranzicionim društvima, što se dobro uočava u pojedinim segmentima društvenog kretanja u Srbiji posle 2000. Ona je istraživanjem i potvrđena.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан, „Модернизација“. У Социолошки речник (ур. Аљоша Мимица, марија Богдановић). Завод за уџбенике, Београд, 2007.
  2. Бек, Урлих, Ризично друштво: у сусрет новој модерни. „Филип Вишњић“, Београд, 2001.
  3. Бек, Урлих, Светско ризично друштво: у потрази за изгубљеном сигурношћу. Академска књига, Нови Сад, 2011.
  4. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку. Институт друштвених наука, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Вратуша, Вера, „Елите у постсоцијализму, или компрадорска буржоазија у процесу рестаурације периферног капитализма“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010
  6. Вратуша, Вера, Транзиција одакле и куда? Први део. Београд: Чигоја штам­па; Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  7. Гиденс, Ентони, Последице модерности. „Филип Вишњић“, Београд, 1998
  8. Гиденс, Ентони, Социологија. ЦИД, Подгорица, 1998.
  9. Ђурић, Живојин „Модернизација и питање националне државе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2003
  10. Илић, Милош, Социологија културе и уметности. Научна књига, Београд, 1991.
  11. Марковић, Данило, Ж, Глобализација и високошколско образовање. Универзитет у Нишу; Државни универзитет у Новом пазару, Ниш-Нови Пазар, 2008
  12. Марковић, Ратко, Уставно право и политичке институције. ИП „Јустинијан“, Београд, 2003
  13. Martinelli, Алберто, Модернизам: процес модернизације. ЦИД, Подгорица, 2010.
  14. Мандрас, Анри. Основи социологије. ЦИД; Универзитет Црне Горе, Подго­рица, 2001.
  15. Митровић, Љубиша Р, Транзиција у периферни капитализам. Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  16. Митровић, Љубиша Р, У вртлогу транзиције. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012.
  17. Надић, Дарко, Шуваковић, Урош, „Политика и биодиверзитет“. Ecologica, Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Ecologica, Београд, бр. 59/2010
  18. Пауновић Милан, Кривокапић, Борис, Крстић, Ивана, Основи међународних људских права. Мегатренд универзитет, Београд, 2007.
  19. Петровић, Јасмина, „Вредносни ставови студената: религиозност, просоцијални ставови и однос према будућности“, Годишњак Српске академије образовања за 2010, САО, Београд, 2010.
  20. Петровић, Јасмина, Шуваковић, Урош, „Религиозност, конфесионална дистанца и место верске припадности у структури идентитета студената универзитета у Косовској Митровици“, у Национални идентитет и религија (прир. Зоран Милошевић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  21. Смиљковић, Радош, „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елита моћи“, Политичка ревија, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 2/2011
  22. Чомски, Ноам, Профит изнад људи: неолиберализам и глобални поредак. Светови, Нови Сад, 1999.
  23. Шуваковић, Урош, „Свет у променама: политичко насиље и глобална еколошка криза“. Ecologica Научно-стручно друштво за заштиту животне сре­дине Ecologica, Београд, бр. 55/2009
  24. Шуваковић, Урош, „Национално васпитање пут усвајања и глобалних и националних вредности“, у Могућност националног васпитања у време глобализације (ур. Сунчица Денић). Учитељски факултет Универзитета у Нишу, Врање, 2010.
  25. Шуваковић, Урош, „Политика Србије на распећу између ретрадиционализације и модернизације“. У Традиција, модернизација, идентитети: место традиције и модернизације у разлицитим концепцијама и стратегијама развоја земаљау транзицији (ед. М. Божић, Љ. Митровић, Г. Стојић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу-Центар за социолошка истразивања, Ниш, 2011.
  26. Шуваковић, Урош, „Партијска држава: могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, Универзитет у Нишу, Ниш, бр. 2/2009
  27. Шуваковић, Урош, „Разбијање Југославије и неоколонијални положај новонасталих држава бившег југословенског простора“, у Разбијање Југославије (прир. Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић). Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  28. Шуваковић, Урош, „Социјална проходност кроз тзв. класичне канале друштвене покретљивости на примеру савремене Србије“, у Промене у друштвеној структури и покретљивости (прир. Душан Маринковић, Срђан Шљукић). Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за социологију, Нови Сад, 2012.
  29. Шуваковић, Урош, Надић, Дарко, „Климатске промене глобални узроци, глобалне последице, глобално решење“. Ecologica, Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Ecologica, Београд, бр. 70/2013
  30. Suvakovic, Uros, Stevanovic, Obrad, „Self-Proclamation of So-Called Indepen­dence of Republic of Kosovo and Actions of International Community in This Regard Key Problem of Regional Safety in South-East Europe“. In Проблеми на националната и международната сигурност, том 3 (ур. Вихрен Бу­зов). ИВИС, Велико Търново, 2012
  31. Swiatkiewicz-Mosny Maria, Wagner, Aleksandra, “Lower CO2 Emission? We Can’t Afford That! Social Awareness Of The Poles On The Subject Of Clima­tic Changes In The Context Of Press Discourse On CO2 Emission”. In Social Relations In Turbulent Times, Abstract book of the 10th Conference of European Sociological Association (ESA), Geneva, 7-10th Septembre 2011
  32. Да ли сте за обнову парламентарне монархије у Србији? (2013) Ало, 10. мај. Доступно на: http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/da-li-ste-za-obnovu-parlamentarne-monarhije-u-srbiji/18481, 20/07/2013
  33. Дачић, Ивица, „Нисмо продали Косово“, Радио-телевизија Србије, 29. април 2013. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1315196/Da%C4%8Di%C4%87%3A+Nismo+prodali+Kosovo.html , 20/07/2013
  34. „Испод границе сиромаштва 700 хиљада људи“, Радио-телевизија Србије, 17. октобар 2012. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1193512/Ispod+granice+siroma%C5%A1tva+700.000+ljudi.html ,20/07/2013
  35. „Против Србије једанаест хиљада тужби Стразбуру“, E-novine, јул 2013. http://www.e-novine.com/srbija/vesti/88019-Protiv-Srbije-11000-tubi-Strazburu.html 20/07/2013
  36. „Путин осудио распад СССР“. Преглед 26. април 2005. http://www.pregled. com/memento.php?id_nastavak=7224&tmpl=memento_nastavak_tmpl&tekuca_strana=1279&naslov=Putin%20osudio%20raspad%20SSSR ,20/07/2013
  37. Републичка агенција за приватизацију. Резултати приватизације у Србији 2002-2008. Београд, 2008. http://www.priv.rs/upload/document/ap_rezultat_privatizacije.pdf, 20/07/2013
  38. Републички завод за статистику, Актуелни показатељи. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2, 20/07/2013
  39. Савет Европе Генерални секретариат Генерални директорат за људска права и правна питања, Пројекат Подршка реформи правосуђа у Србији у светлу стандарда Савета Европе заврсни извештај, август 2010 http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1931_konacni_izvestaj-_fin.pdf
  40. Светска банка, Укупан спољњи дуг, http://search.worldbank.org/data?qterm=total%external%20debt&language=EN&os=10, 20/07/2013
  41. Социјално-економски савет Републике Србије, Ефекти приватизације у Србији. Београд, 2011. http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/doc/efektiprivatizacijeusr.pdf , 20/07/2013
  42. „Срби желе монархију“, Данас, Београд, 9. мај http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/srbi_zele_monarhiju.55.html?news_id=260459,20/07/2013
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2013 УДК 316.422(497.11) 57-75
ç