Izaberi jezik:
Tema broja

TUMAČENJE TOTALITARIZMA

TOTALITARNA DRŽAVA I INTELEKTUALCI

Sažetak

Istorijski posmatrano, položaj intelektualaca je uvijek bio težak i nikad sasvim zadovoljavajući. S obzirom da se autentični orijentisani intelektualci nalaze na jednom višem etičkom i vrijednosnom nivou sa kojeg kritički rasuđuju o društvu i svijetu u kojem žive, oni su često žrtve državnog i političkog proganjanja. Kao vještina vladanja, politika nastoji da ukloni intelektualnu kritičku svijest, i da intelektualce potčini i konformira. Ipak, autentični intelektualci se suprostavljaju represivnoj politici. To se moglo vidjeti u totalitarnim državama, kao i bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali to se vidi i danas u tzv. demokratskoj državi Bosni i Hercegovini. Demokratija se urušava represijom i totalitarnim intencijama.

Ključne reči:

Reference

  • Comte-Sponville, A. (2006). Je li kapitalizam moralan. O nekim smiješnostima i tiranijama našeg vremena, Zagreb: Poslovni dnevnik MASMEDIA.
  • Duga. (1988). br. 386.
  • Душанић, Б. Ј. (2016). Економија постмодерне, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет.
  • Deutscher, I. (1977). Staljin: politička biografija, Zagreb: Globus.
  • Džonson, P. (2020). Intelektualci, Beograd: Laguna.
  • From, E. 1963). Zdravo društvo, Beograd: Rad.
  • Furedi, F. (2008). Politika straha: s onu stranu ljevice i desnice, Zagreb: Antibarbarus.
  • Gross, B. (1982). Friendly Fascism, Boston.
  • Miloš, Č. (1985). Zarobljeni um, Beograd: BIGZ.
  • Prelević, M. (2020). Milovan Đilas: anatomija jednog disidenta, Beograd: Nedeljnik.
  • Solženjicin, A. (1988). Arhipelag Gulag 1918-1956, t. I, Beograd: Rad.
  • Solženjicin, A. (1988). Arhipelag Gulag 1918-1956, t. II, Beograd: Rad.
  • Staljin, V. J. (1946). Pitanja lenjinizma, Beograd: Kultura.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2022 2/2022 УДК 321.64:316.6 213-232
ç