Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

ТЕРОРИЗАМ КАО САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВ

Сажетак

Постизање довољног нивоа безбедности у савременим друштвима представља основ за обезбеђивање личне заштите чланова друштва од разних облика криминогеног понашања других чланова друштва, али истовремено представља и основни предуслов заштите државе. Без поменутог не може се замислити напредак друштва. Из до сада изнетог, произилази да се на овај начин штити изграђени систем вредности. Безбедност која се постиже кривичноправном заштитом сама по себи ништа не ствара већ само омогућава, а уједно представља основни атрибут сваке државе. Са развојем друштва, развијала се и кривичноправна заштита која се може перципирати као гарант слободе кроз ограничавање људске самовоље. Последњих година најчешћи безбедносни изазови држава су терористички напади, стога ће у раду посебна пажња бити посвећена управо овој проблематици. Постизање вишег нивоа безбедности и заштите друштва, посебно од терористичких напада, у највећој мери зависи од рада многих безбедносних служби, али никако се не може изоставити и нужна кривичноправна заштита, стога ће се у раду сагледати и на који начин је ово питање решено у Кривичном законику Републике Србије. На крају сагледавања ове проблематике указано је и на нове безбедносне изазове са којима се сусрећу европске земље, при чему се мисли на мигрантску кризу и њихову повезаност са последњим терористичким нападима.

кључне речи:

Референце

  1. Conception de la sécurité, Série d`études 14, Publication des Nations Unise, 1986, A/40/533.
  2. EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform (SSR), Council of the European Union, 2005, рр. 7.
  3. Бингулац, Ненад и Драгојловић, Јоко, ,,Утицај војних маневара на питање безбедности у Европи са становишта Хелсиншког завршног акта“, Међународни тематски зборник Четрдесет година од потписивања Хелсиншког завршног акта, уредници Мина Зиројевић и Весна Ћорић, Институт за упоредно право, Београд, 2015, стр. 109-122.
  4. Бјелајац, Жељко и Зиројевић, Мина, ,,Безбедносна култура у ери глобализације“, Култура полиса, бр. 23, год. XI, 2014, стр. 77-99.
  5. Бјелајац, Жељко, Организовани криминалитет – империја зла, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2013.
  6. Бошковић, Мило, Криминологија са пенологијом – Социјална патологија, Правни факултет, Нови Сад, 2002.
  7. Гаћиновић, Радослав, ,,Безбедност као научна дисциплина“, Безбедност, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, год. L, бр. 1-2, 2008, стр. 5-21.
  8. Гаћиновић, Радослав, ,,Класификација безбедности“, Наука – безбедност – полиција, год. 12, бр. 2-3, 2007, стр. 3-26.
  9. Грчић, Мирко, Политичка географија, Географски факултет, Београд, 2000.
  10. Драгишић, Зоран, „Систем националне безбедности – покушај дефинисања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 162-176.
  11. Драгојловић, Јоко и Бингулац, Ненад, ,,Безбедност као атрибут и функција савременог полиса”, Култура полиса, бр. 24, 2014, стр. 129-141.
  12. Живковић, Урош и Миленковић, Милош, ,,Европска унија као глобални актер реформе сектора безбедности и искуство Србије“, Политичка ревија, вол. 45, бр. 3 , 2015, стр. 209-232.
  13. Зиројевић, Мина и Бјелајац, Жељко, ,,Блиско источни тероризам и религија у савременом полису“, Култура полиса, бр. 22, год. X, 2013, стр. 193-207.
  14. Јазић, Александар, ,,Терористичка пропаганда и улога медија“, Међународни проблеми, вол. LXII, бр. 1, стр. 113-135.
  15. Османлић, Иљаз, ,,Заједница и друштво“, Политичка ревија, вол. 10, бр. 1, 2011, стр. 187-200.
  16. Симеуновић, Драган, ,,Миграције као узрок политичких аномалија у Европи”, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015, стр. 1-18.
  17. Стајић, Љубомир, Основи система безбедности са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет, Нови Сад, 2008.

  Други извори

  1. BBC News, „Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics“, www.bbc.com/news/world-europe-34131911 (23/01/2016)
  2. Express Uk, „Islamic State reveals it has smuggled thousands of extremists into Europe“, www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees (24/01/2016)
  3. Telegraph, „Paris terror attack“, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11995246/Paris-shooting-What-we-know-so-far.html (23/01/2016)
  4. Whelan, Andy and Delgado, Martin, „Burning with hatred… The right-wing extremist who hated immigrants and multi-culturalism“, www.dailymail.co.uk/news/article-2017962/Anders-Behring-Breivik-Right-wing-extremist-hated-immigrants-multi-culturalism.html (22/01/2016)
  5. Кривични законик Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.
  6. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, www.mup.gov.rs/cms_cir/saopstenja.nsf/arhiva-saopstenja-MUP-2015 (23/01/2016)
  7. Телеграф, „Најстрашнији терористички напади у Европи“, http://www.telegraf.rs/vesti/1382333-tekle-su-reke-krvi-ovo-su-najstrasniji-teroristicki-napadi-u-evropi-video (22/01/2016)
периодика Политичка ревија 1/2016 УДК 323.28+327.88]:355.02 25-38