Tema broja

PRIKAZI

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI

Sažetak

Prikaz knjige: Aleksandar Jugović, Teorija društvene devijantnosti – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 3/2013 УДК 316.624(049.3) 111-115
ç