Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СУЗБИЈАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ФУНКЦИЈИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Организовани криминал разних облика и видова испољавања опасно угрожава националну безбедност свих савремених држава, али истовремено представља и међународни проблем. Стога је на нивоу међународне заједнице (у оквиру универзалних и регионалних организација) усвојено више међународних докумената који успостављају систем међународних стандарда у циљу ефикасног, квалитетног и законитог супротстављања организованом кри­миналитету које поједине државе треба да инплементирају у своје национално законодавство. И Република Србија на путу европских интеграција последњих година улаже знатне напоре, посебно на нормативном плану, како би успоставила ефикасан механизам за спречавање и сузбијање организованог криминала о чијим основним карактеристикама говори овај рад.

 

кључне речи:

Референце

  1. Abadinsky, (1990) Organised Crime. Chicago. Nelson-Hall.
  2. Бељански, С., Илић, Г., Мајић, М. (2011) Законик о кривичном поступку. Београд. Службени гласник.
  3. Васиљевић, Т., Грубач, М. (2004) Коментар Законика о кривичном поступку. Београд. Службени гласник.
  4. Ђурђић, В., Јовашевић, Д. (2010) Кривично право. Посебни део. Београд. Номос.
  5. Edwards, А., Gill, Р. (2003) Transnational Organised Crime. Perspectives on Glo­bal Security. Maxwell.
  6. Јовановић, Љ., Јовашевић, Д. (2002) Кривично право. Општи део. Београд. Номос.
  7. Јовашевић, Д. (2002) Коментар Кривичног закона СР Југославије. Београд. Службени гласник.
  8. Јовашевић, Д. (2003) Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом. Београд. Номос.
  9. Јовашевић, Д. (2004) Законик о кривичном поступку. Београд. Службени лист.
  10. Јовашевић, Д. (2005) “Сузбијање организованог криминала у Републици Србији’’, Зборник радова, Правни систем Републике Србије, усаглашавање са правом Европске уније, Ниш: 423-443.
  11. Јовашевић, Д. (2010) Кривично право. Општи део. Београд. Номос.
  12. Јовашевић, Д. (2011) «Србија и Хашки трибунал између права и политике», Српска политичка мисао, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд.
  13. Јовашевић, Д. (2010) «Систем међународних кривичних дела», Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд.
  14. Јовашевић, Д. (2008) «Надлежност Европске уније у спречавању и сузбијању корупције», Политичка ревија, бр. 4, Институт за политичке студије, Београд.
  15. Јовашевић, Д. (2007) «Европска унија у борби против организованог крими­нала», Српска политичка мисао, бр. 3-4. Институт за политичке студије, Београд.
  16. Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 6/ 2001.
  17. Лазин, Ђ. (2004) ‘’Правна дефиниција организованог криминала и њен практични значај’’, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, 1 : 57­78.
  18. Lehnard, K.H. (1991) Kriminalis Das organisierte Verbrechen. Vener Verlag.
  19. Maltz, M.D. (1996) “On Defining Organised Crime”, Crime and Deliquency, 22:76.
  20. Naylor, T. (2003) Follow the Money Methods in Crime Control Policy. London. Oxford.
  21. Piacente, N. (2004) Fighting Organised Crime: National and Transnational ex­periences.
  22. Савет Европе 1949-1996. године (1996) Збирка докумената. Београд. Службени лист.
  23. Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 45/2005, 61/2005 и 72/2009.
  24. Службени гласник Републике Србије, бр.: 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003 i 115/2005.
  25. Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 и 111/2009.
  26. Службени гласник Републике Србије, бр. 46/2006.
  27. Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009.
  28. Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011.
  29. Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 6/2001.
  30. Службени лист СРЈ, бр. 68/2002.
  31. Шкулић, М. (2009) Законик о кривичном поступку. Београд. Службени гла­сник.
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 343.9.02(497.11)(4-672EU) 323-343