Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СУПРОТСТАВЉЕНЕ МАТЕРИЈАЛИСТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ О НАСТАНКУ ДРЖАВЕ: О ЈАЗУ ИЗМЕЂУ МОРГАНА И ЕНГЕЛСА

Сажетак

Тема овог рада је компаративна анализа различитих материјалистичких концепција о настанку државе које нуде Фридрих Енгелс и Луис Морган. С обзиром на утемељеност неких елемената марксистичке концепције о настанку државе на Моргановој антрополошкој концепцији о развоју друштва, ове две теорије деле многе неминовне сличности. Међутим, упркос овоме, оне имају и бројна значајна разилажења. Циљ овог рада је да прикаже сличности дотичних теорија као и да представи и образложи узроке њиховог разилажења. Као што ћемо видети, разлог за одступање марксистичке теорије о настанку државе од Морганове нису нова научна открића на која Енгелс опскурно реферира, већ је то примарно његова тежња да натегне историјске чињенице према идеолошким претпоставкама.

Стога се у првом делу разматра Морганово откриће феномена праћења порекла по женској линији код древних народа (овде се атрибут ‘древни’ односи на народе у ранијим ступњима развоја, попут античких Грка и Римљана, америчких и аустралијских домородаца, итд.) и његов постепен пренос на мушку линију, који се типично дешава паралелно са развојем земљорадње и сточарства, металургије, и др. Морган своју теорију темељи како на сопственом етнолошком истраживању, тако и на радовима Грота, Неибура, Момзена, Тајлора, Лабока и других великих историчара и антрополога.

Енгелсова концепција се, пак, заснива на амалгаму Морганове антрополошке и Марксове економске теорије, услед чега он значајно већи фокус ставља на моменат класе у развоју државе и, налик Моргану, спекулише о њеној будућој сувишности (додуше, са тоном неизбежности). Из овога произилазе и суштинске разлике између Морганове и Енгелсове концепције: док се једна заснива на историјским чињеницама и гаји искру наде у бољу будућност човечанства, друга ту будућност постулира као апсолутну неминовност која се може тврдити са сигурношћу природног закона – и отуд нужно залази у изостављање и дисторзију историјски и антрополошки кључних чињеница.

кључне речи:

Референце

  Bonte, Pierre. 1981. “The Study of Nomadic Pastoralist Societies.” The Anthropology of Pre-Capitalist Societies, eds. Joel S. Kahn and Josep R, 22–56. London: Macmillan Press.

  Castillo, Bernal and Del Diaz. 2012. The True History of the Conquest of New Spain. Indianapolis/Cambridge: Hacket Publishing Company.

  Engels, Friedrich. 2004. Origin of the Family, Private Property and the State. Resistance Books: Chippendale NSW.

  Gibson, Charles. 1947. “Lewis Henry Morgan and the Aztec ‘Monarchy’.” Southwest Journal of Anthropology  3 (1): 78-84.

  Grote, George. 2001. A History of Greece From the Time of Solon to 403. B.C. London and New York: Routledge.

  Hobbes, Thomas. 1996. Leviathan, J. C. A. Gaskin (ed.). Oxford: Oxford University Press.

  Hobbes, Thomas. 1998. De Cive. Richard Tuck and Michael Silverthorne (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

  Ivantchik, Askold. 2006. “‘Scythian’ Archers on Archaic Attic Vases: Problems of Interpretation”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 12 (3-4): 197-271.

  Kant, Immanuel. 2006. Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History. Pauline Kleingeld (ed.), New Haven and London: Yale University Press.

  Krader, Lawrence. 1968. Formation of the State. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

  Krader, Lawrence. 1975. The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx. Assen: Van Gorcum & Comp.

  Kuper, Arthur. 1988. The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion. Routledge: London and New York.

  Locke, John. 2003. Two Treatises of Government. Ian Shapiro (ed.). New Haven and London: Yale University Press.

  Lubbock, John. 1882. The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man. London: Longsman and Green.

  Maine, Henry Sumner. 1963. Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and its relation to Modern Ideas. Boston: Beacon Press.

  Morgan, Lewis. 1876. “Montezuma’s Dinner: A Review of the Native Races of the Pacific States.” The North American Review 122 (251): 265–308.

  Morgan, Lewis. 1877. Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Chicago: Charles H. Kerr & Co.

  Niebuhr, Barthold Georg. 1850. The History of Rome, From the Earliest Times to the Fall of the Western Empire. London: Taylor, Walton, and Maberly.

  Ostrovityanov, Konstantin Vasilevich et al. 1957. Political Economy. London: Lawrence & Wishart.

  Rousseau, Jean-Jacques. 1994. Discourse on Political Inequality and The Social Contract. Christopher Betts (ed.). Oxford: Oxford University Press.

  Smith, Christopher John. 2006. The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

  Sowell, Thomas. 1985. Marxism: Philosophy and Economics, Salisbury: Hazell Watson & Viney Limited.

  Trautman, Thomas. 1987. Lewis Morgan and the Invention of Kinship, Berkley and Los Angeles: University of California Press.

  Tylor, Edward Burnett. 1871. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. London: John Murray.

  White, Leslie. 1945. “History, Evolutionism and Functionalism: Three Types of Interpretation of Culture.” Southwest Journal of Anthropology 1 (2): 221–248.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 UDC 141.82 279-306