Tema broja

MEĐUSEKTORSKI PRISTUP SOCIJALNOJ ZAŠTITI KAO PREDUSLOV NJENOG SPROVOĐENJA

SUPERVIZIJA ZAPOSLENIH U OKVIRU ALTERNATIVNOG STARANJA O DECI I MLADIMA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Sažetak

Supervizija je značajna za sprovođenje i unapređenje profesionalnog rada u sistemu socijalne zaštite, pružanje kvalitetnih usluga korisnicima i dalji razvoj vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti. Ciljevi rada su: a) analiza ključnih funkcija i aspekata supervizije u okviru socijalne zaštite, i b) analiza zakonskih regulativa i istraživanja supervizije u ustanovama za alternativno staranje o deci i mladima Republike Srbije (RS). Daje se pregled funkcija supervizije u socijalnoj zaštiti. Ukazuje se na kompetencije uspešnog supervizora kao važan aspekat supervizijskog rada i na gledište socijalnog konstruktivizma na interekciju između superviziranog i supervizanta. Važeći Pravilnik o bližim uslovima i standardima pružanja usluga u socijalnoj zaštiti predviđa da pružalac usluge obezbeđuje odgovarajuću stručnu podršku svim licima angažovanim na pružanju usluge koja uključuje superviziju. Međutim, regulativa koja dalja uređuju realizaciju supervizije alternativnog staranja o deci i mladima uglavnom nedostaje, sa izuzetkom Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Zanemarivanje supervizije u podzakonskim aktima dovodi do različitih tumačenja i slabe primene u praksi. Supervizija alternativnog staranja o deci i mladima malo je istražena u svetu, a kod nas još manje. O njoj više posredno zaključujemo na osnovu istraživanja u širem ili u srodnom kontekstu. Radi unapređenja i ujednačavanja kvaliteta supervizije, potrebno je zakonski regulisati obavezno sprovođenje supervizije u okviru svih oblika alternativnog staranja i definisati poslove i kompetencije  supervizora, kao i podstaći istraživanja supervizije u ovoj oblasti.  Interesantno bi bilo istražiti supervizijski odnos između savetnika za hraniteljstvo i hranitelja, i između stručnih radnika i korisnika usluga.

Ključne reči:

Reference

  • Бељански Мила, ,,Супервизија у школи – пут развоја личне и професионалне компетенције“, Педагошка стварност, Педагошко друштво Војводине, Нови Сад, бр. 03, 2012, стр. 415 – 421.
  • Бељански Мила, ,,Супервизија или о личном и професионалном усавршавању одраслих“, Андрагошке студије, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, бр. 1, 2016,  стр. 129 – 142.
  • Болић Борјанић Емина, Изгарање на послу и викаријске трауме код запослених у социјалној заштити деце и младих. Докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2016.
  • Бранковић  Ива, ,,Карактеристике супервизије у Центру за социјални рад – улоге супервизије у превенцији професионалног изгарања водитеља случаја“ Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1, 2015, стр. 45 – 67.
  • Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Развој локалних услуга социјалне заштите-Ка стандардима квалитета. Фонд за социјалне иновације и UNDP, Београд, 2007.
  • Жегарац Невенка, Џамоња – Игњатовић Тамара, Бркић Мирослав, Приручник за програм обуке: Знања и вештине за вођење случаја у социјалној заштити-Водич за планирање, процену, интервенције и евалуацију водитеља случаја, Београд, 2008.
  • Жегарац Невенка, Вођење случаја у социјалном раду: збирка текстова, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд 2014.
  • Жегарац Невенка, Мапирање пракси и радне снаге у области заштите деце у Србији. Центар за интеграцију младих, Child Protection Hub, Београд, 2016.
  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  • Информатор о раду Центра за породични смештај и усвојење Београд, 2018.
  • Милосављевић Милосав, ,,Смисао супервизије у социјалном раду“, Социјална мисао, Издавачко предузеће СОЦИЈАЛНА МИСАО, Београд, бр. 3, 2013, стр. 11-29.
  • Полић Сања, Утицај супервизије на порфесионални развој водитеља случаја у Центру за социјални рад. Мастер рад,  Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд:, 2016.
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
  • Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Београд, Службени лист Града Београда, бр. 39/2007, 44/2007, 2/2012 и 16/2014.
  • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, Службени гласник РС, 59/2008 37/2010 39/2011-др. правилник и 1/2012-др. правилник
  • Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за породични смештај и усвојење Београд, Београд, 2018.
  • Стратегија развоја социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 108/2005-21.
  • Ajduković Marina, Cajvert Lilja,  ,,Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik profesionalnog razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb, Vol. 8, No. 2, 2001, str. 195-214.
  • Ajduković Marina, Cajvert Lilja, ,,Supervizija u psihosocijalnom rad“, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 2004.
  • Ajduković Мarina, ,,Značaj supervizije za kvalitetan rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi“, Ljetopis socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb, Vol. 14, No. 2, 2007, str. 339-353.
  • Carpenter John,  Webb  Caroline,  Bostock  Lisa,  Coomber Caroline, Effective supervision in social work and social care,
  • https://www.drugsandalcohol.ie/18661/1/SCIE_briefing43_Effective_supervision.pdf ,  02/06/2019.
  • Davys Allyson, Beddoe Liz, Best Practice in Professional supervision – A Guide for the Helping Professions, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2010.
  • Hawkins  Peter, Shohet Robin, Supervision in the Helping Professions: Fourth Edition, Open University Press,UK, 2012.
  • Henderson Penny, Hollowa Јim, Millar Аnthea, Practical Supervision: How to Become a Supervisor for the Helping Professions, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2014.
  • International Federation of Social Workers (IFSW), Definition of Social Work, 2014, Internet, https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/  05/07/2019.
  • Kadushin Alfred, Supervision in social work, Columbia University Press, New York, 1985.
  • Kessel Van Louis, ,,Supervizija-neophodan doprinos kvalitetu profesionalnog postupanja primjer nizozemskog modela supervizije“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb, Svezak 6, 1999, str. 59-76.
  • Laklija Maja, Kolega Maja, Božić Tončica, Mesić Margareta, ,,Supervizijski stil i komunikacijski procesi u superviziji iz perspektive supervizora“, Ljetopis socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb, Vol. 18, No. 2, 2011, str. 365-382.
  • Matić Višnja, ,,Razvoj odnosa u superviziji psihosocijalnog rada“, Ljetopis socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb, Vol. 18, No. 2, 2011, str. 217-244.
  • Miloščević Arnold Vida, Vodeb Bornač Marta, Erzar Metelko Doris, Možina Miran, Supervizija-znanje za postupanje: Priručnik za superviziju kao proces učenja za stručno postupanje i lični razvoj. Socijalna zbornica Slovenije, Ljubljana, 1999.
  • Saleebey Dennis, Human Behavior and Social Environments: A Biopsychosocial Approach, Columbia University Press, New York, 2001.
  • Teater Barbra, An Antroduction to Applying Social Work Theories and Methods, Open University Press, London, 2010.
  • Weld Nicki, A Practical Guide to Transformative Supervision for the Helping Professions, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2012.
  • Žižak Antonija, ,,Procjena potrebe za supervizijom stručnih djelatnika zaposlenih u ustanovama za decu“, Kriminologija i socijalna integracija, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Vol. l2, No. 1, 2004, str. 1-l 2.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2019 2/2019 УДК 364-47-053.2 55-77
ç