Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАJ

СТРУКТУРАЛНЕ НЕПРАВЕДНОСТИ И ПОЛИТИКА ПРИЗНАЊА

Сажетак

Политика признања заснива се на проширеном разумевању правде и преовлађујуће структуралне неправде, не само у оквиру закона вец́ кроз институцију јавне сфере. За разлику од модела културног признања усмереног на обезбеђивање специфичних политичких услова за културне мањине, статусни модел признања сагледава шире разумевање савременог друштва кроз промену норми и институцијских правила друштва. Такав приступ захтева јавни простор (интер)културног изражавања, односно хетерогену јавност као израз различитости у слободи. Кроз перспективу нових друштвених захтева, захтеви за друштвеним признањем модификују традиционално схватање односа друштва и колективних захтева.  Заговорници политике признања статусне различитости указују да се друштво обликује у релацијама доминације и потлачености те се залажу за  структуралну повезаности рада и признања.  Политика признања статусне различитости и културног признања могу се надопунити  повезивањем праведности либералног схваћања са теоријом праведности утемељеној на принципу једнакости и слободе које се постиже кроз друштвено признање, као део институционалне или политичке сфере.

кључне речи:

Референце

  Benhabib, Shila. 2002. The Claims of Culture Equality and Diversity in the Global Era. Princeton, NJ: Princeton University Press.

  Dworkin, Ronald.2003. Shvaćanje prava ozbiljno, Zagreb: KruZak, 2003.

  Fraser, Nancy 1981. „Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions,” Praxis International 1(3):272-287.

  Fraser, Nancy. 1990.   „Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy,” Social Text, 25/26: 56-80.

  Fraser, Nancy and Alex Honneth, 1998. Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, London: Verso.

  Fraser, Nancy. 2000. Rethinking Recognition, New Left Review, 3: 107-20.

  Fraser, Nancy. 2005. „Abnormal Justice,” In G. Lenz and A. Dallman (eds) Justice, Governance, Cosmopolitism and Politics of Difference, Berlin: Humbolt Universitat, 117-147.

  Fraser, Nancy. 2008.  Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New York: Columbia University Press.

  Fraser, Nancy. 2010.  Rethinking Recognition, In: Hans-Christoph Schmidt, Christopher Zurn, (eds.) The Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives, Plymouth:Lexington Books, 211-223.

  Hardin, Russel. 2001. „Group Boundaries, Individual Barriers”  In David Miller, Sohail Hashmi (eds), Boundaries and Justice, Princeton:Princeton University Press, 2001.

  Hegel, G. F. W. 1986. Fenomenologija duha, Beograd: BIGZ.

  Hegel, G. F. W. 1989. Temelji filozofije prava, Sarajevo: Veselin Masleša.

  Honneth, Alex. 1995. Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, Cambridge: MA, Mit Press.

  Marx, Karl and Fridrich Engels. 1978.  Rani radovi, Zagreb: Naprijed.

  Marx, Karl and Fridrich Engels. 1950.  Izabrana djela, Zagreb: Kultura.

  Marx, Karl. 1977. Temelji slobode: osnovi kritike političke ekonomije, Zagreb: Naprijed.

  Marx, Karl. 1973. Kritika Gotskog programa, Zagreb: Naprijed.

  Marx, Karl Friedrich Engels. 1962. Njemačka ideologijaI i II Kultura, Beograd..

  Kymlicka, Will. 2003. Multikulturalno građanstvo, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

  Kymlicka, Will. 2004.  Liberalizam, zajednica i kultura, Zagreb: Delakont.

  Lošonc, Alpar 2006. Kritika teorije priznanja sa Hegelovog aspekta, Arhe, 3(5): 111-124.

  Mill, John Stuart. 1988. O slobodi, Beograd: Filip Višnjić.

  Parekh, Benhabib. 2000. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Piketi, Toma. 2015. Kapital u XXI veku, Beograd:Akademska knjiga.

  Rawls, John. 1998. Teorija pravde, Biblioteka Sinteze, Podgorica: CID, Beograd: JP Službeni list.

  Rawls, John. 2000. Politički liberalizam Filip Grgić, Zagreb: KruZak, 2000.

   Raunić, Raul. 2011. Politika identiteta i demokratska pravednost, Filozofska istraživanja, 31, 4:719–734

  Scheffler, Samuel. 2001. Boundaries and Allegiances, Oxford:Oxford University Press.

  Taylor, Charles. 1994. Politics of Recognition, u: Multiculturalism, In Amy Gutmann (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1994.

  Tilly, Charles (1998. Durable Inequality, Berkeley: University of California.

  Young, Iris Marion. 2000.  Inclusion and democracy, Oxford: Oxford University Press.

  Young, Iris Marion. 2005. „Structural Injustice and Politics of Difference”  In: Günter  Lenz and Antje Dallman (eds). Justice, Governance, Cosmopolitism and Politics of Difference, Berlin: Humbolt Universitat, 79-116.

  Young, Iris Marion. 2005a. Pravednost i politika razlike, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 1/2023 1/2023 УДК 316.72 63-79