Изабери језик:
Тема броја

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Сажетак

Доношењем новог закона Република Србија je коначно доби­ла један од кровних докумената реформе социјалне заштите. Уве­ден је систем квалитета по којем су сви пружаоци услуга у обавези да испуне прописане стандарде, као и да континуирано унапређују квалитет својих услуга. Постављен је систем социјалне заштите који се базира на концепту услуга, корисник је партнер и налази се у фокусу система, а циљ закона је стварање једнаких могућности за самосталан живот и подстицање социјалне укључености. Да би нови оквир постао у потпуности применљив и функционалан по­требно је усвајање читавог низа подзаконских аката, који детаљније регулишу законске норме. Предмет овог рада је ближи осврт на одређене одредбе За­кона о социјалној заштити, Правилника о стручним пословима у социјалној заштити и Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити. Аутор указује на значај идентификовања и прецизног дефинисања стручних послова у социјалној заштити, њиховог свеобухватног и адекватног регулисања према функцијама, природи радних процеса и исходима који настају у пружању услуга социјалне заштите, као и одређивање ближих услова и стандарда за њихово обављање. Посебно се истиче значај успостављања система лиценцирања стручних радника, ангажованих у установама социјалне заштите и код других пружалаца услуга социјалне заштите. Аутор даје осврт на поступак лиценцирања стручних радника, услове и начин стицања, обнављања, привременог или трајног одузимања лиценце, увођењем Коморе социјалне заштите као новог социјалног актера у социјалној заштити. Системом лиценцирања стручних радника у социјалној заштити обезбеђује се формална основа за професионални развој запослених, што доприноси унапређењу функционисања система социјалне заштите и побољшава ефикасност запослених.

кључне речи:

Референце

    1. Бркић Мирослав, Станковић Драгана, Жегарац Невенка, „Очекивања родитеља деце са сметњама у развоју од услуга у заједници“, Годишњак 2013, год. VII, бр. 9, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
    2. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 1/2012, 42/2013.
    3. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службе­ни гласник РС, бр. 42/2013.
    4. Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији у 2012. години, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013, стр. 7.
    5. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
периодика Социјална политика 2/2013 УДК 364:340.134(497.11) 69-81