Izaberi jezik:
Tema broja

USPOSTAVLJANJE SISTEMA KVALITETA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

STRUČNI POSLOVI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Sažetak

Donošenjem novog zakona Republika Srbija je konačno dobi­la jedan od krovnih dokumenata reforme socijalne zaštite. Uve­den je sistem kvaliteta po kojem su svi pružaoci usluga u obavezi da ispune propisane standarde, kao i da kontinuirano unapređuju kvalitet svojih usluga. Postavljen je sistem socijalne zaštite koji se bazira na konceptu usluga, korisnik je partner i nalazi se u fokusu sistema, a cilj zakona je stvaranje jednakih mogućnosti za samostalan život i podsticanje socijalne uključenosti. Da bi novi okvir postao u potpunosti primenljiv i funkcionalan po­trebno je usvajanje čitavog niza podzakonskih akata, koji detaljnije regulišu zakonske norme. Predmet ovog rada je bliži osvrt na određene odredbe Za­kona o socijalnoj zaštiti, Pravilnika o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti i Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti. Autor ukazuje na značaj identifikovanja i preciznog definisanja stručnih poslova u socijalnoj zaštiti, njihovog sveobuhvatnog i adekvatnog regulisanja prema funkcijama, prirodi radnih procesa i ishodima koji nastaju u pružanju usluga socijalne zaštite, kao i određivanje bližih uslova i standarda za njihovo obavljanje. Posebno se ističe značaj uspostavljanja sistema licenciranja stručnih radnika, angažovanih u ustanovama socijalne zaštite i kod drugih pružalaca usluga socijalne zaštite. Autor daje osvrt na postupak licenciranja stručnih radnika, uslove i način sticanja, obnavljanja, privremenog ili trajnog oduzimanja licence, uvođenjem Komore socijalne zaštite kao novog socijalnog aktera u socijalnoj zaštiti. Sistemom licenciranja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti obezbeđuje se formalna osnova za profesionalni razvoj zaposlenih, što doprinosi unapređenju funkcionisanja sistema socijalne zaštite i poboljšava efikasnost zaposlenih.

Ključne reči:

Reference

    1. Бркић Мирослав, Станковић Драгана, Жегарац Невенка, „Очекивања родитеља деце са сметњама у развоју од услуга у заједници“, Годишњак 2013, год. VII, бр. 9, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
    2. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 1/2012, 42/2013.
    3. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службе­ни гласник РС, бр. 42/2013.
    4. Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији у 2012. години, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013, стр. 7.
    5. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2013 УДК 364:340.134(497.11) 69-81
ç