Изабери језик:
Тема броја

КОНТРОВЕРЗЕ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА СУПРОТСТАВЉАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТУ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Сажетак

Терористички напади, велики број миграната из ратом захваћених подручја Азије и Африке, организовани и високотехнолошки криминалитет, код многих грађана су створили страх за личну и породичну безбедност. Тренутни облици сарадње на међународном нивоу више нису довољни, све чешће се говори о новим оперативним моделима сарадње, који укључују и формирање наднационалних оперативних јединица. Безбедност ЕУ и глобална безбедност су међусобно повезане и условљене категорије. Европском агендом безбедности 2015‒2020. године, унапређени су инструменти за супротстављање криминалитету предвиђени у Стратегији унутрашње безбедности ЕУ из 2010. године. Посебна пажња је посвећена размени информација, оперативној сарадњи, обуци и истраживањима криминалитета. Аналогно географској позицији Републике Србије и жељи да постанемо чланица ЕУ део анализе је посвећен правним и институционалним капацитетима Републике Србије за сарадњу. На крају, критички је указано на проблеме и мере за унапређење међународне сарадње.

кључне речи:

Референце

  1. Ђурђевић, Зоран, Јокановић, Славица, Совтић, Славиша, „Методе процене претње од тешког и организованог криминала“, у зборнику: Супротстављање савременим облицима криминалитета-анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  2. Ђурђевић, Зоран, Кривична дела убиства: етиолошке и феноменолошке карактеристике, Службени гласник, Београд, 2014.
  3. European Commission, The European Agenda on Security, Strasbourg, 28.4.2015, COM (2015) 185.
  4. European Commission, „The EU Internal Security Strategy in Action:Five steps towards a more secure Europe“, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 25-26.4.2010, COM(2010) 673.
  5. European Commission, Special Eurobarometer 423 „Cyber security“, European Union, 2015.
  6. European Commission, Special Eurobarometer 432 „Europeans’ attitudes towards security“, European Union, 2015.
  7. Европска комисија, Извештај о скринингу: Поглавље 24‒Правда, слобода и безбедност, MD 46/14, 15. 05. 2014.
  8. European Council, Declaration on combating terrorism, 7906/04, Brussels, 29 March 2004.
  9. European Council, The European Union Counter Terrosima Strategy,1449/4/05, Brussels, 30 November 2005.
  10. European Parliament’s Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money Laundering, „The Economic, Financial & Social Impacts of Organised Crime in the EU–Study“, 2013.
  11. European Police Office, The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), Hag, 2013.
  12. Коларић, Драгана, „Европске интеграције и сузбијање корупције у приватном сектору“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014.
  13. Костић, Александар, „Глобализација‒аналогија са прошлим временима“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2015.
  14. Милић, Ненад, „Неке могућности анализе геопросторне дистрибуције кривичних дела у раду полиције“, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 1/2015.
  15. Mijalković, Saša, Blagojević, Dušan, „The basis of national security in international law“, Journal of Criminalsitics and Law, Academy of Crminalistics and Police Studies, Belgrade, No.1/2014.
  16. McMahon, J. Rory, Practical Handbook for Professional Investigators, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007.
  17. Стојановић, Зоран, Коларић, Драгана, Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, Правни факултет у Београду, 2014.
  18. United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes: Research Report,Vienna, October 2011. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_ financial_flows_2011_web.pdf.
  19. United Nations, „New and Emerging Forms of Crime: Threats the World must Reckon with“, 13th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha, 12–19 April 2015. www.un.org/en/events/crimecongress2015/, доступно: 23-08.2015.
  20. Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime.
  21. Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Brussels, 3 December 2007, CIG 14/07.
  22. Council of the European Union, „EMPACT Terms of Reference“, Brussels, 3 October 2012,14518/12 COSI 82 ENFOPOL 309.
  23. Council of the European Union, Follow-up to the statement of the Members of the European Council of 12 February 2015 on counter-terrorism: Report on implementation of measures, Brussels, 2 June 2015, 9422/15.
  24. Council of the European Union, Proposals from Europol: Improving information and intelligence exchange in the area of counter terrorism across the EU, 7272/15, Brussels, 16 March 2015.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 343.85(4-672EU)(497.11) 275-291