Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНОСТИ

СТРАТЕШКИ КОРИДОРИ И ЦЕВОВОДИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ГЕОЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ БАЛКАНСКИХ ДРЖАВА

Сажетак

Рад се бави оценом текућег геоекономског положаја балканских држава и могућношћу његовог побољшања. Та могућност je повезана ca реализацијом најављених стратешких пројеката од континенталног значаја. У том смислу, структура овог рада је подељена на три дела. У првом де­лу се анализира геоекономски положај земаља Балкана. У другом значај паневропских саобраћајних коридора који пресецају Балкан. Док се у трећем делу разматра питање исплативости и могућности изградње цевовода стратешког карактера.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић, Драгољуб: Фактори безбедности Балкана: геополитичке и енергетске противречности. Научни скуп „Геополитички и енергетски фактори безбедности Балкана“, Центар за развој међународне сарадње, Београд, 2010. До­ступно на: http://crms.org.rs/faktori-bezbednosti-balkana-geopoliticke-i-energetske-protivrecnosti
  2. Bairoch, Paul: „International Industrialization Levels 1750-1980“, Journal of European Economic History, 11, 1982, Rome, pp. 269-333.
  3. Bariš, Katinka: Cevovovodi, politika i moć: budućnost energetskih odnosa EU-Rusija, Еvropski pokret u Srbiji, Beograd, 2009.
  4. Begović, Boris Grinfild strane direktne investicije u Srbiji. Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2008.
  5. Вашченко, Михаил: „Слаби докази, страшна музика“, Руска реч, 10.2013. Доступно на: http://ruskarec.ru/economics/2013/10/30/slabi_dokazi_strasna_muzika_25931.html
  6. Dilbazi, Eltay: „Energy Security and Alternative Sources in the Ca­spian Sea Region“. International Issues, XIX, No. 1/2010, Energy (still) matters, Research center SFPA, Bratislava, str. 79­-94.
  7. Dunford, Michael: “Economies in Space and Time: Economic Ge­ographies of Development and Underdevelopment and Histori­cal Geography of Modernization”. U: Graham, B. [ed.]: Modern Europe: Place, Culture and Identity. Arnold, London, 1998, pp. 53-56.
  8. Ђукић, Славољуб: Време енергије: више од дипломатије, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Зиновјев, Александар: Запад: феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  10. Катић, Небојша: ,,Зашто источна Европа заостаје?“ НСПМ, Београд, 2009. 20.11.2009. Доступно на: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/zasto-istocna-evropa-zaostaje-q. html
  11. Kreiser, Klaus; NEUMANN, (2010): Dëjiny Turecka. Lidové noviny, Praha.
  12. Krejči, Oskar: „Geopolitika a energetickâ bezpečtnost USA“. U: Energetickâ bezpectnost-geopolitické souvislosti, Vysokâ škola mezinâromch a verejnÿch vztahû Praha, Praha, 2008, str. 184­-216.
  13. Lopandić, Duško: Regionalne inicijative u jugoistočnoj Evropi. In­stitut za medjunarodnu privredu i politiku: Evropski pokret u Srbiji. Beograd, 2001.
  14. Masaryk, Tomâš : Österreich und der Balkan, Die Bal­kanfrage, Verlag von Duncker und Humbolt, München/Leipzig, 1914. [elektronska verzija]
  15. Пророковић, Душан: Геополитика Србије: положај и перспек­тиве на почетку ХХI века, Службени гласник: Геополитика, Београд, 2012.
  16. Пророковић, Душан: Анализа експертског предлога за утврђивање нове стратегијске концепције „НАТО 2020“. Билтен Фонда Слободан Јовановић бр. 15/2010, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2010. Доступно на: http://www.slobodanjovanovic.org/2010/11/20/dusan-prorokovic-zasto-se-pise-novastrate ska-koncepcijа-nato/
  17. Rychhk, Jân (a kol.): Mezi Vidni a Carihradem 1, Višehrad, Praha, 2009-
  18. Робертс, Џон М. (2002): Европа 1880-1945. Clio, Београд.
  19. Trud, Aleksis: Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  20. Ungerman, Jaroslav: „Nové tendence na trhu se zemnim plynem v Evrope“. U: Marik, Kamil (ed.): Energeticka bezpečnost a mezindrodni politika, Professional Publishing, Praha 2011, str. 64-73.
  21. Wood, Barry: “Balkan Oil Pipeline Agreement Moves Project Clo­ser to reality”, Voice of America News, Washington, 30. 12. 2004. Доступно на: http://www.voanews.com/section/europe/balkanoil-pipeline-agreement-moves-project-closer-to-reality.
  22. Hofbauer, Hanes: Proširenje EU na istok: od Drang nach Osten do integracije periferije u EU, Filip Višnjić, Beograd, 2004.
  23. Цвијић, Јован: Балканско полуострво u јужнословенске земље I, Београд, [Kindle version]
  24. Cupalovâ, Marcela: „Energetickâ bezpečtnost EU“. U: Energeticka bezpectnostgeopolitické souvislosti, Vysokâ škola mezinâromch a verejnÿch vztahû, Praha, 2008, 158-184.
  25. European Commission-Innovation Cooperation: www.proinnoeurope.eu/page/summary-innovation-index-0
  26. Јаdranski naftovod: www.janaf.hr
  27. Nabucco Pipeline: http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/ portal/en
  28. NATO Bucharest Summit: www.summitbucharest.ro/en/2.html
  29. RIA Novosti: http://en.ria.ru
  30. Transadriatic Pipeline: http://www.trans-adriatic-pipeline.com/news/news/detail-view/article/50/
  31. World Economic Forum: www.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 656.1+339.9:911.3(497) 105-133