Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

STRATEGIJA KOMUNIKACIJE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA -PRIMERI DVA SEKRETARIJATA

Sažetak

Predmet rada predstavlja osvrt na komunikacijske alate javne uprave Republike Srbije, kojima možemo sagledati strategiju komunikacije zaposlenih u kontaktu sa građanima. Ovu njihovu strategiju, pomsatramo na primeru gradske uprave grada Beograda i sekretarijata u okviru iste. Polazimo, najpre od definicije javne uprave kao pojma od kojeg počinje institucionalna komunikacija u državi. Potom, kroz opis gradske uprave grada, dajemo uvid u međusobnu povezanost ovih sistema upravljanja. Time, istraživanje svodimo tako da dolazimo do cilja rada. Cilj istraživanja jeste da se sagledaju alati komunikacije u svakodnevnom radu ovih institucija sa građanima, odnosno svrsishodnost njihove funkcije i otvorenost ka građanima, ukoliko ona postoji. Metode koje se koriste u radu predstavljaju retrospektivnu analizu podataka, analizu komunikacije i analizu strategije kojom se vode zaposleni. Kao posledica loše komunikacije mogu se javiti mnoge nepravilnosti u radu, posebno usled nedostatka veština asertivnosti i otvorenosti ka građanima, kao glavnim korisnicima institucionalne vlasti. Metode se sprovode i kroz tehniku intervjua, građana kao i načelnika sekretarijata koje opisujemo u radu i/ili osoba zaduženih za komunikaciju i medije. Rezultati su pokazali da je trenutno stanje komunikacione prakse javnih institucija na zadovoljavajućem nivou, ali da su potrebne određene promene kako bi se postigla efikasnija, efektivnija i humanija komunikacija sa građanima, kao najznačajnijim korsnicima usluga gradskih sekretarijata.

Ključne reči:

Reference

  • Ђорђевић Снежана, Ренесанса локалне власти, упореднимодели, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 30-31.
  • Ђорђевић Снежана, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд 2009, стр. 22, 41.
  • Ђорђевић Снежана, “Организација, нивои власти и надлежности – компаративна искуства”, Београд демократска метропола, Факултет политичких наука, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009, стр.127- 168.
  • Информатор о организацији и раду органа града Београда,(Органи града, члан 28.), стр. 10; члан 63.
  • Информације добијене приступом: мобилној апликацији: „Beokom”;  Twitter и Фејсбук страници:  „Beokom”; путем електронске комуникације, емејлом: [email protected].
  • Милетић Мирко, Невена, Комуниколошки лексикон, Универзитет “Џон Незбит”, Београд, 2007, стр. 254-255.
  • Редакција Беоинфо сервис-а, дана: 26/02/2019. Поновљене информације, добијене: 23.12.2019.
  • Службени лист града Београда, ISSN 0350-4727, Година LXIII Број3, Секретаријат за информисање, Београд, 2019, стр. 12.
  • Quality of Public Administration – A Toolbox for Practitioners, ed.Florian Hauser, European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Institute of Public Administration (EIPA), Mackie O’ Sullivan Consulting Ltd, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, стр.3.
  • Sabine Kuhlmann, Helmut Wollmann, Introduction to comparative public administration, Administrative systems and reforms in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA,USA, 2014, стр.150.
  • www.beograd.rs, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2052-sekretarijat-za-informisanje_2/, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1900-gradska-uprava/, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2068-sekretarijat-za-poslove-odbrane-vanrednih-situacija-komunikacije-i-koordinaciju-odnosa-sa-gradjanima_2/, 26/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2052-sekretarijat-za-informisanje_2/, 26/12/2019.
  • http://www.sllistbeograd.rs/cyr/, 26/12/2019.
PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2020 1/2020 УДК 35.07:005.57(497.11) 29-51
ç