Izaberi jezik:
Tema broja

IZ ISTORIJE POLITIČKE MISLI

STEVAN RADOSAVLjEVIĆ – BDIN O SRPSKO CRNOGORSKIM ODNOSIMA

Sažetak

Ste­van Ra­do­sa­vlje­vić Bdin spada u nedovoljno istraženu ličnost srpske nacionalne politike krajem 19. i početkom 20. veka. Pisao je stručne radove o srpskoj nacionalnoj politici i položaju srpskog naroda u Osmanskoj imperiji i zalagao se za kulturnu i političku akciju Srbije. Po­li­tič­ki je bio pro­tiv­nik ra­di­ka­la, ali u mno­gim shva­ta­nji­ma po­go­to­vo u ak­ci­ji pre­ma Ju­žnoj i Sta­roj Sr­bi­ji, ni­je se mno­go raz­li­ko­vao od njih.

Ključne reči:

Reference

  • Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Дом и школа, Београд, 2003.
  • Надовеза, Бранко, Србија и Источно питање, Milirex, Београд, 2011.
  • Ра­до­са­вље­вић, Стеван-Бдин, Шта ће на­по­слет­ку би­ти од Ср­би­је, Бе­о­град, 1891.
  • Радосављевић, Стеван-Бдин, Србија пред догађајима, Београд, 1897.
  • Радосављевић, Стеван-Бдин, Србија и Црна Гора, Београд 1912.
  • Радосављевић, Стеван- Бдин, Србија у новим приликама, Нови Сад, 1905.
  • Ста­но­је­вић, Станоје, На­род­на ен­ци­кло­пе­ди­ја, Бе­о­град-За­греб, 1923.
  • Станојевић, Станоје, Историја српског народа, Београд, 1926.
PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 32:929 Radosavljević-Bdin S. 257-269
ç