Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА: НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ПРОШИРЕЊА

СТАВОВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА О ПРОШИРЕЊУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА

Сажетак

Циљ овог рада је приказати да су претходно дефинисане позиције држава чланица ЕУ о последицама потенцијалног проширења ЕУ на земље Западног Балкана и измене у методологији политике проширења предложене новембра 2019. године, а усвојене фебруара 2020. године узрочно-последично повезане. Поред тога, настоји се показати и какав је карактер ове каузалне везе. За ту сврху у раду се првобитно полази од дефинисања теоријских појмова – појма политике проширења, теоријских импликација политике проширења на деловање ЕУ у претходном периоду, уз осврт на методологију политике проширења пре њених последњих измена. Други део посвећен је анализи ставова држава чланица о проширењу након приступања Републике Хрватске 2013. године, као и утврђивању значаја који за проширење ЕУ имају ставови њених држава чланица уопште. У трећем делу врши се преглед нове методологије политике проширења и износи се оквиран закључак о потенцијалним импликацијама које би примена такве методологије могла имати у будућем периоду. У овом делу рада покушаће се сумирати и утицај који су ставови држава чланица остварили на нову методологију. Закључна разматрања посвећена су аргументацији значаја овог питања за очекивања држава Западног Балкана и перспективе њиховог чланства.

кључне речи:

Референце

  • Тодоровић, Јелена, ,,Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, бр. 2/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 259-274.
  • Живковић, Урош, ,,Политика проширења Европске Уније у измењеном стратешком окружењу“, Српска политичка мисао, бр. 3/2016, Институт за политичке студије, Београд, стр. 157-172.
  • Armakolas, Ioannis and Triantafyllou, Giorgos, “Greece and EU enlargement to the Western Balkans: understanding an ambivalent relationship”, Southeast European and Black Sea Studies, 17:4, 2017, рр. 611-629.
  • Burazer, Nikola, ,,Hoće li Srbija prihvatiti novu metodologiju i koja je uloga civilnog društva u tome?“, European Western Balkans, 08.05.2020, Доступно на: https://europeanwesternbalkans.rs/hoce-li-srbija-prihvatiti-novu-metodologiju-koja-je-uloga-civilnog-drustva-u-tome/, Приступљено: 20.05.2020.
  • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 13 November 2002, Roadmaps for Bulgaria and Romania, COM (2002)
  • Council of the European Union, Еnlargement and Stabilisation and association process – the Republic of North Macedonia and the Republic of Albania: Council conclusions, General Secretariat of the Council, Brussels, 25 March 2020
  • European Commission, Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romaniа. Доступно на: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_en, Приступљено: 20.05.2020.
  • European Commission, Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans, Brussels, 5.2.2020
  • European Commission, Standard Eurobarometer 92, Autumn 2019. Доступно на: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255, Приступљено: 20.05.2020.
  • European Council, Conclusion of the Presidency, Copenhagen, 21-22 June 1993, General Secretariat of the Council, Brussels
  • European Council, Thessaloniki European Council 19 and 20 June 2003 Presidency conclusions, General Secretariat of the Council, Brussels
  • Frontini, Andrea and Denti, Davide, “Italy and EU enlargement to the Western Balkans: the Europeanization of national interests?”, Southeast European and Black Sea Studies, 17:4, 2017, рр. 571-589.
  • Hillion, Christophe, “EU Enlargement”, in: The evolution of EU Law, Paul Craig and Gráinne De Búrca (eds.), Oxford University Press, 2011, pp. 187-216.
  • Hillion, Christophe, “Masters or servants? Member states in the EU enlargement process”, in: EU member states and enlargement towards the Balkans, Rosa Balfour and Corina Stratulat (eds.), EPC Issue Paper No. 79, 2015, pp. 19-29.
  • Huszka, Beáta “Eurosceptic yet pro-enlargement: the paradoxes of Hungary’s EU policy”, Southeast European and Black Sea Studies, 17:4, 2017, pp. 591-609.
  • Konitzer, Andrew, “Croatia”, in: EU member states and enlargement towards the Balkans, Rosa Balfour and Corina Stratulat (eds.), EPC Issue Paper No. 79, 2015, pp. 103-105.
  • Međak, Vladimir, ,,Institucionalne promene u EU i nove procedure u procesu proširenja“, u: Spoljnopolitičke sveske 01/19: Rezultati “velikog praska” i promene u politici proširenja Evropske unije, Jelica Minić (ur.), Evropski pokret u Srbiji, 2019, str. 19-23.
  • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Strateški plan za razdoblje 2019-2021, srpanj 2019, Zagreb
  • Miščević, Tanja, Pridruživanje Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  • Miščević, Tanja, ,,Savremeni izazovi politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan”, Politička misao, 2, 2016, str. str. 133-150.
  • Non-Paper, Elements for enhanced enlargement process and sustained and accelerated integration of the Western Balkans, December 2019.
  • Non-Paper, Reforming the European Union accession process, November 2019.
  • Schimmelfennig, Frank and Sedelmeier, Ulrich, “Theorizing EU Еnlargement: research focus, hypotheses, and the state of research”, Journal of European Public Policy 9:4, August 2002, pp. 500-528.
  • The EU-Western Balkans Zagreb summit, Zagreb declaration, 6 May 2020.
  • Toeglhofer, Theresia and Adebahr, Cornelius, “Firm supporter and severe critic – Germany’s two-pronged approach to EU enlargement in the Western Balkans”, Southeast European and Black Sea Studies, 17:04, 2017, рр. 523-539.
  • Treaty establishing the European Economic Community, EUR-Lex – 11957E/TXT, 1958.
  • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, 2007/C 306/01

  Wunsch, Natasha, “Between indifference and hesitation: France and EU enlargement towards the Balkans”, Southeast European and Black Sea Studies, 17:04, 2017, рр. 541-554.

периодика Политичка ревија 2/2020 2/2020 УДК 341.217.04(4-672EU:497) 151-175