Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ ВОЈВОЂАНСКЕ АУТОНОМИЈЕ

Сажетак

Овај рад је ретроспектива форми организовања војвођанског аутономног статуса. Аутор је феномену статусног положаја Војводине пришао мултидисциплинарно. У раду је користио историјски и политиколошки приступ. Истовремено, предмету истраживања пришао је употребом више правних метода тумачења: пре свих догматско-нормативистички приступ у тумачењу правних извора, без запостављања и циљног и аналогног метода, без којих није могуће на озбиљан начин истражити смисао садржаја правних аката. На крају рада аутор износи суд о новом статуту Војводине.

кључне речи:

Референце

  1. Нацрт стаута Војводине, Нови Сад, 2008.
  2. Savović, Miodrag: Organi uprave u teritorijalnim autonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004.
  3. Grujin, Dušan: Autonomija kao vid rešavanja nacionalnog pitanja u Vojvodini, Novi Sad, 1977.
  4. http://www.skupstinskamreza.org.yu/upload/documents/Ustav_Srbije_lat.pdf. Устав Републике Србије из 1990. године
  5. http://www.projuris.org/DOC/zakoni/ustavno_pravo/drzava_i_ustav/01.USTAV_ REPUBLIKE_SRBIJEpdf: Устав Републике Србије из 2006. године
  6. Službeni list FNRJ, br. 3/53
  7. Sužbeni list AP Vojvodine, 15/48
  8. Kovačević, Sreta: “Prvi ustav SAP Vojvodine”, Autonomija Vojvodine: 151-163, PK SKV za političke studije, Novi Sad, 1976.
  9. Службени гласник НР Србије, бр. 3/1947.
  10. http://www.myserbia.net/2008111222655/srbija/istorija/istorijavojvodine.html
  11. Рокаи Петар, Ђере Золтан, Пал Тибор, Касаш Александар: Историја Мађара, Clio, Београд, 2002.
  12. Lošonc, Alpar: “Dekonstrukcija ideološke stvarnosti nacionalne države posred­stvom koncepta kritičkog regionalizma”, Regionalizam kao put ka otvorenom društvu: 33-65, Visio mundi, Novi Sad, 1994.
  13. Zeković Slavka, Hadžić Miroljub, “Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine”, Održivi razvoj SCG – institucionalno prilagođavanje rešenjima i praksi EU, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.
  14. Popović, Slavoljub: Pravni problemi regionalizma u nekim zapadnim zemljama, Pravni fakultet, Niš, 1980.
  15. Костић М, Лазо: Федерација, аутономија, самоуправа, Штампарија Љубомира Богданова, Нови Сад, 1940.
  16. Николић, Павле: Уставно право, Службени лист СРЈ, Београд, 1994.
  17. Popović, Slavoljub: “Federalizam i regionalizam”, Naučno savetovanje na temu Federacija i federalizam, Institut za pravna i društvena istraživanja, Pravni fa­kultet, Niš, 1986.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 342.25(497.113) 291-302