Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТАБИЛОКРАТИЈА

Сажетак

Тема коју је определио овај научни рад односи се на политички феномен стабилократије. Предмет истраживања фокусиран је у два аспекта: први настоји да структурално профилише институционалне поставке и механизме стабилократије; други смешта тако дефинисану и профилисану поставку у одређени друштвени и међународни контекст. Стабилократија представља новоуспостављени политички феномен на тзв. „транзиционом и посттранзиционом подручју” Источне Европе, у последњих десетак година. Посматрани политички феномен, иако се о његовој присутности упадљиво често говори у стручној и политичкој јавности, сасвим је мало, или готово никако, до сада, побуђивао пажњу научних кругова. Актуелност теме и недовољна проученост материје указују на њен изразити научни и друштвени значај. Све ове претпоставке отвориле су потребу да се актуелни политички процеси и научно апсолвирају: да се пропусте кроз научну апаратуру: да им се понуди смисао и значај и да се о њима искаже коначан, објективан и непристрасан научни суд. Стога је аутор спровео редукцију политичких феномена на структуралне саставне делове (компоненте). За потребе овога рада аутор је комбиновао: метод посматрања, структурални приступ, упоредни метод, анализу садржаја и идеално-типски метод из друштвених наука; од политиколошких метода: институционални приступ; међу правним методама: циљно тумачење правних норми; генерализацију и дедукцију из логичких метода. Посебан научни значај ова тема има за Пројекат који истражује демократске капацитете политичких институција.

кључне речи:

Референце

  • Буџак Горан, „Политичке институције у савременом уставноправном поретку Србије”, Политичка ревија, Vol. 40, N° 2/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 53–74.
  • Иванчевић Горан, „Партијски системи”, Култура полиса, Vol. 33, Култура/Полис, Нови Сад, 2017, стр. 337–351.Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет, Београд, 2017.
  • Николић Павле, Уставно право, Службени лист СРЈ, Београд, 1993.Станковић Владан: „Идентитет, политичка култура и однос према институцијама”, у зборнику: Идентитет, политичка култура, институције (приредио: Владан Станковић), Институт за политичке студије, Београд, 2018, 119–139.
  • Станковић Владан, „Партократија међу демократским институцијама Републике Србије”, Политичка ревија, Vol. 21, N° 3/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 17–26.
  • Тркуља Јовица, Политички систем, Правни факултет, Београд, 2011.Aristotel, Fizika, Globus, Zagreb, 1988.
  • Bieber Florian, “The Rise (and Fall) of Balkan Stabilitocracies”, Center for International Relations and Sustainable Development, 2018.
  • Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko, Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  • Cullhaj Florian: Democratization from Within Political Culture and the Consolidation of Democracy in Post-Communist Albania, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2016.
  • Ćebić Radoslav, „Koliko još ima do EU? ”, Vreme, Vol. 1423, Beograd, 12. 04. 2018.
  • Đajić Miloš: “Stabilocracy is not democracy”, Internet, http://www.milosdjajic.com/2017/08/04/stabilocracy-is-not-democracy.Ekman Joakim: “Political Participation and Regime Stability – A Framework for Analyzing Hybrid Regimes”, International Political Science Review, Vol. 30, N° 1/2009, Sage Publications, 2009, стр. 7–31.
  • Elgie Robert, “Duverger, Semi-Presidentialism and the Supposed French Archetype”, in: France’s Political Institutions at 50 (eds. Grossman Emiliano, Sauger Nicolas), Routledge, 2013, стр. 6–25.
  • Enciclopedia Europea, Volume X: Saba – tacruri, Garzanti, Milano, 1980.
  • Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Vol. 7: „Sindikalizam – Žvale”, Naklada Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1964.
  • Encyclopædia Universalis, corpus 21: Silice – Tabou, Paris, 1995.Frčkoski Ljubomir Danailov, “Authoritarian Populism in Transitional Democracies of Western Balkans”, South-East European Journal of Political Science, Vol. 2, N° 1, Lumina, Bucharest, 2014, стр. 329–340.
  • Fruhstorfer Anna, Hein Michael, Constitutional Politics in Central and Eastern Europe – From Post-Socialist Transition to the Reform of Political Systems, Springer, Wiesbaden, 2016.Goati Vladimir, Političke partije i partijski sistemi, CEMI, Podgorica, 2007.
  • Jedvaj Josip, Musulin Stjepan, Riječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, JAZU, Zagreb, 1956.
  • Krstić Dragan: Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1991.Kubat Michael, Kysela Jan, “L’élection du Président au suffrage direct en République tchèque: beaucoup de paroles, peu d’arguments”, Revue d’études politiques et constitutionnelles: Est Europa, Éditée par l’Institut Universitaire Varenne, Bayonne, 2013, стр. 231–245.
  • Linde Jonas, Ekman Joakim, “Patterns of Stability and Performance in Post-Communist Hybid Regimes”, in: 20 Years Since the Fall of the Berlin Wall – Transitions, State Break-up and Democratic Politics in Central Europe and Germany (eds. Bakke Elisabeth, Peters, Ingo), BWV Verlag, Berlin, 2011, стр. 97–118.
  • Linde Jonas, “Patterns of Stability and Performance in PostCommunist Hybrid Regimes”, Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Göteborg, 2010.
  • Lutovac Zoran, „Lični stav: Labilokratija”, Vreme, Vol. 1445, Beograd, 13.09.2008.
  • Michmizos Dimitrios, “What is the difference between the Greek words arkhia and kratein?”, Quora, Mountain View, California, 2009.
  • Mihajlović Milivoje, „Balkan: stabilokratija ili kleptokratija”, KosSev, 7. mart 2019.
  • Rey Alain, Morvan Daniele, Dictionnaire culturel en langue française, Tome IV, Réal-Z, Dictionnaires Le Robert/Sejer, Paris, 2005.
  • Simpson John, Weiner Edmund, The Oxford English Dictionary, Volume XVI, Soot-Styx, Second edition, Clarendon Press, Oxford, 1989.
  • South-Eastern European Legal Development Initiative, Anti-corruption in Southeast EuropeFirst Steps and Policies, CSD, 2002.
  • Šarić Ljiljana, Wittschen Wiebke, Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Naklada „Jesenski i Turk”, Zagreb, 2008.Veljković Vladimir, “Stabilocracy and political crisis”, Peščanik, Beograd, 14.11.2017.
  • Živanov Slavko, „Stabilokratija, malo morgen”, Između sna i jave, Beograd, 24.08.2018.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 321.01 207-226