Tema broja

EKONOMSKE TEME

ŠTA JE NACIONALNI INTERES SRBIJE: „PAKT ZA RAST“ ILI „PAKT ZA STABILNOST“?

Sažetak

Poslednjih godina se kod kreatora ekonomske politi­ke javlja dilema da li merama ekonomske politike kreirati makroekonomsku stabilnost, koja bi onda bila podsticaj rastu ili su imajući u vidu recesione pritiske neophodni državni stimulansi u cilju oživljavanja proizvodnje i podsticanja zaposlenosti. Na ovo pitanje ne postoji nedvosmislen odgovor, ni u ekonomskoj teoriji ni u ekonomskoj praksi. Autori rada smatraju da je potrebno imati u vidu specifičnosti svake pojedinačane zemlje pre nego što se opredele za jednu ili za drugu varijantu. U radu je primenjen metodološki pristup da se prvo sa teorijskog aspek­ta razmotre teorije koje sugerišu podsticanje ekonomskog rasta (kejnzijanizam) i teorije koje sugerišu kreiranje makroekonomske stabilnosti (monetarizam i nova klasična makroekonomija). Potom se u radu analiziraju specifično­sti Srbije. Autori su kao cilj rada postavili odgovor na pitanje kakvu ekonomsku politiku treba da vodi Srbijau narednom periodu da li treba podsticati rast ili kreirati makroekonomsku stabilnost. U radu se zaključuje da, imajućiu vidu narušenu fiskalnu ravnotežu, eksternu neravnotežu, ali i brojne strukturne poremećaje, dominantno tre­ba voditi politiku koja bi se mogla okarakterisati kao „pakt za stabilnost“ uz određene podsticajne elemente.

Ključne reči:

Reference

  1. Блауг, Марк: «Second Thoughts on the Keynesian Revolu­tion», History of Political Economy, 23/1991.
  2. Boettke, J. Peter and William J. Luther: «The ordinary eco­nomics of an extraordinary crisis», Maerœœnomic The­ory and its Failings, (ed. Steven Kates), Edward Elgar, 2010.
  3. Димитријевић, Бојан и Фабрис, Никола: Економска по­литика, Економски факултет, Београд, 2007.
  4. Димитријевић, Бојан и Фабрис, Никола: Макроекономија, Едуконс Универзитет, Сремска Каменица, 2009.
  5. Кејнз, Џон Мајнард: Општа теорија запослености, камате и новца, ЦеКаДе, Загреб, 1987.
  6. Квартални монитор, Фондација за развој економске науке, Београд, бр. 29/2012.
  7. Laidler, David: «The influence of money on real income and inflation: A simple model with some empirical tests for the United States, 1953-72», The Manchester School, 41/1973, p. 367-395.
  8. Lucas, Robert E. и Rapping, Leonard A.: «Real wages, em­ployment, and inflation» Journal of Political Economy, No. 77(5)/1969, p. 721-754.
  9. Прашчевић, Александра: Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  10. Taylor, Lаnce: Maynard’s Revenge The Collapse of Free Market Macroeconomics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2010.
  11. Friedman, Milton and Anna J. Schwartz: A monetary hi­story of the United States, 1867-1960, Princeton Univer­sity Press, Princeton, 1963.
  12. Ћировић, Милутин, Монетарна економија, Економски факултет, Београд, 1997.
  13. Zarnowitz, Victor: Business Cycles: Theory, History, In­dicators and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  14. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/i ndex_en. htm
  15. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index en.htm
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2012 УДК 338.2+330.101.541(497.11) 307-332
ç