Tema broja

OGLEDI

SRBIJA U ZONI RECESIONOG SUMRAKA

Sažetak

Najveći problemi sa kojima se Srbija suočava jesu neefikasna državna birokratija, politička kultura elite i visok nivo korupcije. Ukupna ekonomska situacija u Srbiji je teška zbog krhkih makroekonomskih i ekonomskih perspektiva. Posebno zabrinjava izuzetno nizak nivo investicija, rastući spoljnotrgovinski deficit, rastući budžetski deficit, nemogućnost rasta izvoza i servisiranje duga. Ako ne bude zadovoljavajućeg priliva akumulacije iz inostranstva nastupiće kriza u servisiranju duga koja će se reflektovati na privrednu krizu. Dovođenje zemlje na ivicu ekonomskog kraha zbog makroekonomske nestabilnosti koja bi se reflektovala na privrednu krizu sa recesijom i koja bi se veoma brzo proširila i na finansijsku nestabilnost ne ostavlja dovoljno manevarskog prostora za za delovanje srpskoj vlasti. Neizvesno je kakva će biti sudbina ove zemlje kada više ništa ne bude imalo u njoj da se proda. Jedini izlaz su novi kreditni aranžmani sa međunarodnim finansijskim organizacijama, a posebno sa MMF.

 

Ključne reči:

Reference

    1. Beck U.: Моћ против моћи у доба глобализације, Нова свјетскополитичка економија, Школска књига, Загреб, 2004.
    2. Beck U., Гранде. Е.: Козмополитска Еуропа, Друштво и политика у другој модерни, Школска књига, Загреб, 2006.
    3. Грк С.: Србија: садашњост и будућност у озрачју економских детерминанти, Serbia: the presence and the future in the aura of economic determinants, Plenary Lectures, in Proceedings: Dependability and quality management ICDQM-2008, 11th International conference, Belgrade, Serbia, 18-19 June 2008, str. 19-30.
    4. Грк С.: Ограничења и могућности развојне политике Србије, Анали Економског факултетау Суботици, бр.19, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, 2008, стр. 11-21.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 УДК: 338.2(497.11)”2008/2009” 149-170
ç